VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-02-2019, 10:24 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 57
B?ng giá kho ?u ?ãi cho d?ch v? cung c?p và l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG , Daikin,...

Nhà x??ng + máy l?nh t? ??ng 10hp. N?i hoàn h?o cho s?n ph?m thành công.Nhà x??ng là n?i s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m, t?p h?p nh?ng nhân công ch? ch?t c?a m?t quá trình t?o nên ch?nh th? hoàn h?o, xu?t ra th? tr??ng và nh?n ???c nhi?u s? quan tâm b?i ?? ch?t l??ng. Hãy th? ngh? xem n?u b?n ?? nh?ng nhân viên ?y ph?i ch?u s? “tra t?n” c?a m?t không gian mà s? nóng bao trùm t?t c?, thì m?i chuy?n s? t?i t? ??n m?c nào!!!

H?n b?t kì m?t không gian nào, nhà x??ng là n?i c?n s? d?ng ??n máy l?nh nh?t. B?i ch? có m?t không gian mát m? m?i cho phép con ng??i ta th? hi?n h?t kh? n?ng và s? c? g?ng c?a mình. Tuy nhiên, nhi?u ch? ??u t? v?n ?ang còn r?t m? h? v? vi?c ch?n máy l?nh cho nhà x??ng c?a mình. V?y thì g?i ý c?a H?i Long Vân dành cho b?n chính là dòng máy l?nh t? ??ng 10hp nhé.Lý do máy l?nh t? ??ng 10hp là s? l?a ch?n thích h?p cho nhà x??ng.Nhà x??ng là m?t khu v?c r?t l?n, di?n tích th??ng lên ??n c? tr?m nghìn ha, vì v?y mà khi ch?n thi?t b? làm mát c?ng ph?i vô cùng c?n th?n vì nó ?nh h??ng ??n c? m?t dây chuy?n s?n xu?t và ho?t ??ng c?a nhà x??ng v? sau.

Máy l?nh t? ??ng 10hp thu?c dòng máy l?nh ??t sàn th?i tr?c ti?p, cho nên hi?u qu? làm mát c?a nó là r?t nhanh so v?i các lo?i máy l?nh khác.

Ch?a k? ??n, thi?t k? “hoành tráng” v?i các cánh ??o gió c?ng v?i s?c m?nh “kh?ng khi?p” trong vi?c làm mát ?ã khi?n cho máy l?nh t? ??ng 10hp x?ng ?áng là “anh hùng” trong làng làm mát cho nhà x??ng.

Máy l?nh t? ??ng 10hp thu?c dòng máy l?nh công nghi?p (Packaged), ngay t? khi ra ??i, nó ?ã ???c ??nh s?n là “ng??i hùng” c?a nhà x??ng. Chính vì th?, b? ?ôi này d??ng nh? là hoàn h?o nh?t cho nh?ng s?n ph?m thành công v? sau.Máy l?nh t? ??ng 10hp và nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i.Máy l?nh t? ??ng 10hp ra ??i mang trong mình nh?ng th? m?nh phù h?p v?i nhà x??ng:Th?i l?u l??ng gió ??i l?u m?nh h?n nhi?u l?n so bì cùng các lo?i máy treo t??ng cùng công su?t ?? ch?c ch?n r?ng b?o ph? ???c toàn b? không gian.
K?t c?u bên trong dàn l?nh c?a máy l?nh t? ??ng 10hp???c thi?t k? qu?t th?i có kích th??ng l?n h?n so v?i các lo?i máy l?nh bình th??ng.
L?i th? c?a máy l?nh t? ??ng 10hpcòn ???c th? hi?n qua ?? b?n khi ch?y v?i c?u t?o l?c máy ???c dùng là lo?i l?c piston nên có tính ?n ??nh và b?n lâu h?n.
Máy l?nh t? ??ng 10hp còn ??a ??n cho ng??i dùng c?m giác yên tâm b?i chúng ít khi b? h? l?t v?t và d? dàng trong vi?c v? sinh và b?o trì máy.

?âu là th??ng hi?u cung c?p máy l?nh t? ??ng 10hp hi?n có trên th? tr??ng?H?i Long Vân xin cung c?p m?t s? th??ng hi?u có s?n máy l?nh t? ??ng 10hp trên th? tr??ng và ?i?m s? m?t vài nét ??c tr?ng ?? các b?n có th? tham kh?o.Máy l?nh t? ??ng 10hp LG.
Ti?t ki?m ?i?n n?ng ??n 40%.
Ch? ?? làm l?nh nhanh h?n 30%.
Gió l?nh th?i xa ??n 20 mét.
Giá tham kh?o: 500.000?.


Máy l?nh t? ??ng 10hp Daikin.
Ho?t ??ng ?n ??nh liên t?c.
Ch?u ???c t?i cao.
D? l?p ??t, tính th?m m? cao do ???ng ?ng có th? gi?u kín.
Giá tham kh?o: 82.200.000?.


Máy l?nh t? ??ng 10hp Nagakawa.
Phát hi?n rò r? ga.
Ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th?.
Ch? ?? phá b?ng: Khi dàn b? ?óng b?ng, c?m bi?n s? báo v? ?i?u khi?n trung tâm ?? b?t ch? ?? t? ??ng phá b?ng, tránh h?ng hóc linh ki?n.
Giá tham kh?o: 800.000?.


Máy l?nh t? ??ng 10hp Reetech.
Thi?t k? nh? g?n, b?n ??p.
T?c ?? làm l?nh nhanh.
Ti?t ki?m ?i?n n?ng hi?u qu? lên ??n 50%.
Giá tham kh?o: 800.000?.


Máy l?nh t? ??ng 10hp Sumikura.
H? th?ng l?c không khí b?ng công ngh? Plasma, kh? n?ng kh? mùi.
Cánh gió ??o t? ??ng theo 2 h??ng th?i 2 bên.
Giá tham kh?o: 300.000?.


>>>> Xem thêm danh sách máy l?nh t? ??ng 10hp ??y ?? nh?t t?i:

MÁY L?NH T? ??NG 10HP CÁC HÃNG M?I NH?T
Reply With Quote

  #2  
Old 08-03-2019, 09:14 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 521
Re: B?ng giá kho ?u ?ãi cho d?ch v? cung c?p và l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG , Daikin,

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- c?u h? ô tô ph?m v?n ??ng hà n?i ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.