VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-04-2019, 09:26 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 56
B?ng giá siêu ?u ?ãi cho máy l?nh âm tr?n các hãng - giá r? , hàng b?n - Daikin , LG,

“X??ng danh” các th??ng hi?u máy l?nh âm tr?n “??t ??” nh?ng ch?t l??ng v??t tr?i.Nh?ng n?m g?n ?ây, máy l?nh âm tr?n n?i lên nh? m?t “hi?n t??ng” và d?n tr? thành m?t s?n ph?m ch? ch?t cho m?i không gian. Máy l?nh âm tr?n có l? là m?t t? khóa khá quen thu?c ??i v?i nhi?u nhà ??u t? c?ng b?i vì ?? ph? bi?n và ?a d?ng ki?u cách l?p ??t, bên c?nh ?ó c?ng là ng??i b?n khá “thân thi?n” v?i nhi?u không gian. Tuy nhiên, trong m?t th? tr??ng v?i quá nhi?u th??ng hi?u cùng nh?ng giá ti?n khác nhau. ?âu m?i th?c s? là s?n ph?m dành cho b?n? H?i Long Vân hôm nay xin ???c “x??ng danh” các th??ng hi?u máy l?nh âm tr?n “??t ??” nh?ng ch?t l??ng v??t tr?i h?n c? mong ??i. Cùng tham kh?o nhé.Chi?c máy l?nh âm tr?n v?i tông n?n tr?ng làm ch? ??o này ???c xu?t thân trong ??i gia ?ình Daikin. Thi?t k? m?t n? gió v?i lu?ng gió th?i 360o??a không khí mát m? ?i ??u c? không gian. Bên c?nh ?ó, thân máy m?ng nh? c?ng d? dàng h?n trong vi?c l?p ??t lên nh?ng tr?n nhà cao. V? ch?t l??ng thì ???ng nhiên c?ng không c?n ph?i bàn t?i, b?i ng??i s? d?ng lúc nào c?ng cho nh?ng ph?n h?i t?t v? máy l?nh âm tr?n Daikin này. Ho?t ??ng êm, b?n mà còn mang l?i hi?u qu? th?m m? cao, không gian ???c thoáng mát, yên t?nh thì còn gì b?ng n?a, ?úng không nào.

Chi?c máy l?nh âm tr?n v?i tông n?n tr?ng làm ch? ??o này ???c xu?t thân trong ??i gia ?ình Daikin. Thi?t k? m?t n? gió v?i lu?ng gió th?i 360o??a không khí mát m? ?i ??u c? không gian. Bên c?nh ?ó, thân máy m?ng nh? c?ng d? dàng h?n trong vi?c l?p ??t lên nh?ng tr?n nhà cao. V? ch?t l??ng thì ???ng nhiên c?ng không c?n ph?i bàn t?i, b?i ng??i s? d?ng lúc nào c?ng cho nh?ng ph?n h?i t?t v? máy l?nh âm tr?n Daikin này. Ho?t ??ng êm, b?n mà còn mang l?i hi?u qu? th?m m? cao, không gian ???c thoáng mát, yên t?nh thì còn gì b?ng n?a, ?úng không nào.

Giá c?: 18.050.000? – 48.700.000? (tùy vào công su?t).Máy l?nh âm tr?n Mitsubishi Heavy.

Mitsubishi Heavy ???c xem nh? “ng??i b?n chí c?t” c?a Daikin. H? Daikin xu?t hi?n ? ?âu, bên c?nh nó luôn có ng??i ??ng hành Mitsubishi Heavy. Máy l?nh âm tr?n Mitsibishi Heavy có th? m?nh riêng ? ch? ???c s?n xu?t d?a theo tiêu chu?n c?a Châu Âu, khác v?i Daikin là do Vi?t Nam chúng ta ??t hàng. C?ng l?y màu tr?ng làm n?n, máy l?nh âm tr?n Mitsubishi có thi?t k? m?t n? gió vuông v?c h?n v?i 4 h??ng th?i, làn gió không quá g?t g?ng mà l?i r?t nh? d?u, phù h?p v?i nhi?u không gian dù to l?n hay nh? xinh.

Giá c?: 21.300.000? – 53.500.000? (tùy vào công su?t).Máy l?nh âm tr?n Panasonic.

Panasonic c?ng là m?t hãng ?i?u hòa n?i ti?ng t? tr??c ??n nay. Dù m?c ?? ph? sóng c?a th??ng hi?u này không còn cao nh? tr??c, th? nh?ng v?n không th? xem th??ng ???c nó. Máy l?nh âm tr?n Panasonic v?i thi?t k? vuông v?a v?n, không gây cho ng??i ta c?m giác c?m giác gai góc, mà ng??c l?i nh? nam châm m?nh m? thu hút ánh nhìn c?a ng??i ta. Ch? ?? gió th?i c?ng không ph?i gay g?t nh? các dòng máy c?a Reetech, mà l?i v?a v?n, thích h?p cho c? không gian phòng khách, phòng h?p,… m?t ?i?u n?a là máy r?t b?n ??y nhé.

Giá c?: 21.800.000? – 44.000.000? (tùy vào công su?t).Máy l?nh âm tr?n LG.Và thành viên cu?i cùng trong h?i “con nhà giàu” chính là m?t s?n ph?m ??n t? “x? s? kim chi”. Yêu thích s? nh? nhàng và xinh x?n, thi?t k? c?amáy l?nh âm tr?n LG luôn khi?n cho con ng??i ta có c?m giác yên t?nh và hài hòa ??n l? th??ng. Áp d?ng công ngh? bi?n t?n (Inverter), máy l?nh âm tr?n LG không ch? h??ng ??n m?c ?ích t?o ra s? thoáng mát mà h?n h?t là ti?t ki?m t?i ?a ?i?n n?ng tiêu th? c?a b?n. Còn gì b?ng khi v?a s? h?u m?t “ng??i ??p” bên c?nh mà l?i còn “hi?u ý” và “tâm lý” ??n nh? v?y ?úng ch?.

Giá c?: 20.800.000? – 35.200.000? (tùy vào công su?t).Câu chuy?n v? máy l?nh âm tr?n có l? s? không bao gi? có h?i k?t, b?i nó ?a d?ng và có r?t nhi?u m?u mã c?ng nh? công su?t tùy thu?c vào không gian. Chính vì th?, v?i dung l??ng gi?i h?n c?a m?t trang gi?y, chúng tôi không th? nào cung c?p ?? thông tin cho các b?n. Nh?ng n?u v?n còn ?i?u mu?n bi?t, hãy xem thêm các bài vi?t tr??c ?ây trong m?c Tin T?c, ho?c nhanh h?n có th? g?i vào phòng báo giá 028 6250 2616 ho?c k? thu?t 0909 787 022 (Mr Hoàng) ?? ???c chia s? c? th? nhé. C?m ?n các b?n.
Reply With Quote

  #2  
Old 08-07-2019, 11:22 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 550
Re: B?ng giá siêu ?u ?ãi cho máy l?nh âm tr?n các hãng - giá r? , hàng b?n - Daikin ,

Hotline: 0988 383 757 Hà N?i 24/24h- C?u h? ?c quy ô tô, kích n? ?c quy ô tô, thay ?c quy ô tô l?u ??ng, Nhanh chóng – Chính xác- Giá R?!Xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ?c quy h?t ?i?n?

Hãy g?i ngay 0988 383 757 T?I ?ÂY

S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i
  • Kích n? ?c quy ô tô, C?u h? acquy ô tô
  • S?a ch?a ô tô l?u ??ng
  • Thay ?c quy ô tô l?u ??ng, chính hãng, giá r?!
  • Ki?m tra, ?ánh giá ch?t l??ng và tu?i th? ?c quy, thay m?i ?c quy, t? v?n l?a ch?n ?c quy phù h?p v?i t?ng lo?i xe
  • S? lý các s? c? ch?t máy, ?? không n?


Xe ôtô con, xe du l?ch sau m?t th?i gian dài ho?t ??ng r?t hay b? h?t ?i?n ?c quy, ch?t ?c quy c?n thay th? k?p th?i. Nhi?u tr??ng h?p xe h?t ?c quy gi?a ???ng gây r?t nhi?u phi?n toái cho ch? xe, nh?t là khi ?êm t?i, ???ng xá v?ng v?. Trong tr??ng h?p x?y ra s? c? c?n c?u h? ô tô b? h?t ?i?n ?c quy, kích n? ?c quy, thay th? ?c quy, câu ?i?n ?c quy và x? lý s? c? ch?t máy do các v?n ?? v? ?c quy ch?c ch?n b?n ph?i g?i ngay S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i ?? ???c gi?i quy?t nhanh g?n, tri?t ??, k?p th?i, chuyên nghi?p.
Câu ?i?n ?c quy ô tô
Chúng tôi có ??i ng? chuyên gia s?a ch?a ?c quy xe ô tô, thay ?c quy xe ô tô l?u ??ng lành ngh?, nhi?u kinh nghi?m, s?n sàng ph?c v? 24/24 trong khu v?c n?i thành Hà N?i (Qu?n Hoàn Ki?m, Tây H?, C?u Gi?y, ??ng ?a, Qu?n Ba ?ình, Hai Bà Tr?ng, Nam T? Liêm, B?c T? Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, Hà ?ông, Thanh Xuân) v?i các S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i trên ???ng, t?i nhà, c? quan, công ty:
Thay th? ?c quy ô tô
“C?n là có, khó m?y c?ng xong” – Hãy g?i ngay ??i S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i s? 1 t?i Hà N?i v?i giá c? d?ch v? th?p, quy trình x? lý nhanh và ch?t l??ng ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài.


D?CH V? C?U H? ?C QUY Ô TÔ T?I HÀ N?IUy tín – T?n tình – Nhanh chóng – Hi?u qu?HOTLINE: 0988 383 757 http://cuuhootohanoi.com/
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.