VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > International Music Mp3

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-04-2019, 01:33 AM
naviclin254 naviclin254 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 9
Làm th? nào ?? ??u t? b?t ??ng s?n mang l?i lãi cao?

?? tìm ???c mi?ng bánh béo b? này, các tình hu?ng kh? thi có th? ti?p c?n g?m: nhà ??t c?n bán g?p, tài s?n ???c mua lúc giá còn th?p d? th??ng l??ng lúc bán ra, b?t ??ng s?n ch?a t?ng ???c giao d?ch c?n c? theo l?ch s? c?p nh?t, tài s?n thu?c di?n chia th?a k?...B?n có th? d? dàng bi?t thêm nh?ng kinh nghi?m mua bán ??t t?i Nhà ??t S? ?? bi?t thêm chi ti?t.

Mua ??t nông nghi?p r?i lên th? c?

Mua ??t nông nghi?p quy ho?ch th? c? g?n các d? án b?t ??ng s?n r?i lên th? c? cho mi?ng ??t c?ng là m?t cách giúp nâng giá b?t ??ng s?n c?a b?n. Trung bình, giá m?t mi?ng ??t nông nghi?p s? th?p h?n giá ??t th? c? cùng khu v?c t?m 30-40% nên ch?c ch?n s? ??m b?o sinh l?i cho b?n sau khi chuy?n ??i.Mô?t v?n ?? b?t ti?n là khi quy?t ??nh mua lo?i b?t ??ng s?n này, nhà ??u t? s? c?n ??u t? th?i gian nhi?u h?n cho tài s?n, th?i gian ch? trung bình kho?ng 3-6 tháng ?? hoàn ch?nh pháp lý. Tuy nhiên s? ch? ??i th??ng ???c tr? công x?ng ?áng b?ng s? gia t?ng giá tr? tài s?n sau ?ó. Xem thêm v? NH?NG XU H??NG CHÍNH C?A TH? TR??NG B?T ??NG S?N TRONG N?M 2019

Ch?n các tài s?n lãi tr??c khi mua

?ây là ?i?u nghe có v? khó tin nh?ng v?n t?n t?i trong th?c t?. ?? tìm ???c b?t ??ng s?n d?ng này, các nhà ??u t? ph?i ch?u khó s?n lùng, kh?o sát và so sánh giá t?i ?u (giá c?nh tranh) tr??c khi quy?t ??nh ch?n mua. K?t qu? c?a nh?ng chuy?n s?n lùng này có th? giúp nhà ??u t? mua ???c b?t ??ng s?n giá r? h?n th? tr??ng t?i thi?u 5-10%. N?u có ngh? thu?t ?àm phán t?t, b?n còn có th? mua ???c v?i m?c giá h?p d?n h?n.

??u t? khi có ??n ??t hàng tr??c

??u t? vào nhóm s?n ph?m b?t ??ng s?n ??m b?o có ??n ??t hàng dài h?n t? tr??c ho?c n?m trong nhóm b?t ??ng s?n cho thuê ???c ?a chu?ng là bài toán an toàn, hi?u qu? ???c nhi?u nhà ??u t? ch?n l?a vì không lo r?i ro ??ng v?n mà còn có ???c ngu?n thu ?n ??nh.??c ?i?m chung c?a nhóm b?t ??ng s?n này là n?m ? m?t ti?n ho?c có v? trí thu?n ti?n, phù h?p v?i ??i t??ng thuê là ch? quán cà phê, ngân hàng, v?n phòng, tr??ng h?c t? nhân,.... ?ây là ??i t??ng có nhu c?u thuê lâu dài, ít nh?t t? 3 -5 n?m và có xu h??ng tái ký v?i m?c ch?p nh?n t?ng giá thuê lên t?i 30%.

T?o l?p giá tr? c?ng thêm cho tài s?n

Ngoài giá tr? ???c quy?t ??nh b?i v? trí c?a b?t ??ng s?n, làm ??p cho c?n nhà, th?a ??t thêm b?t m?t c?ng là cách t?o ra giá tr? c?ng thêm cho tài s?n. ?? làm ???c ?i?u này, nhà ??u t? làm theo các b??c nh? sau: ??t ???c rào c?m, có ranh gi?i rõ ràng, nhà s?ch s?, ti?n d?ng. Truy c?p vào tìm hi?u thêm ?? bi?t thêm nhi?u thông tin v? b?t ??ng s?n mua bán nhà m?t ph?.

Nhà ??u t? c?ng có th? s?a ch?a, ch?nh trang l?i m?t ti?n, làm xanh khu v?c quanh khuôn viên ??t, nh?t là kho?ng tr?ng tr??c m?t nhà, làm l?i ???ng, h? th?ng c?ng... Nh?ng vi?c làm này tuy t?n th?i gian nh?ng chi phí không l?n, mà l?i ?em ??n cho khách hàng khi ?i th?c ??a, kh?o sát tr??c khi mua/ thuê c?m th?y hài lòng giúp b?n nâng giá b?t ??ng s?n lên cao h?n th?c t? trong khu v?c.


Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.