VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-03-2019, 09:50 AM
dnamedical69 dnamedical69 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 9
Xét nghi?m ADN ? Qu?n H?i An C?n Th?

Xét nghi?m ADN ? Qu?n Ki?n An C?n Th?

Hi?n nay t?i Vi?t Nam có r?t nhi?u tr?ng tâm xét nghi?m ADN m? ra. Tuy nhiên không ph?i trung tâm nào c?ng uy tín, ch?t l??ng. M?t s? ch? c?n có m?t v?n phòng v?i không gian nh?, thu m?u, nh?n m?u và g?i ?i d??i d?ng h?p tác hay liên k?t mà b?n thân tr?ng ?i?m không qu?n lý ???c m?u c?ng nh? quy trình xét nghi?m. Tuy nhiên trang web c?a h? l?i mô t? r?t ??p m?t, ??a thông báo hay nh?ng không ??m b?o v? m?t khoa h?c ?i?u này gây lên s? hoang mang cho khách hàng khi quy?t ??nh g?i g?m ni?m tin c?a mình

V?i mong mu?n c?ng ??ng kh?e m?nh không b?nh ung th? c?ng nh? t?m soát các b?nh di truy?n r?i lo?n nhi?m s?c th?, DNA Medical cung c?p 6 gói d?ch v? xét nghi?m ADN khu v?c C?n Th?:

Xét nghi?m ung th? di truy?n t?ng quát
Xét nghi?m Gen di truy?n t?ng quát
Xét nghi?m Gen t??ng tr? ch?n ?oán chuyên khoa
Xét nghi?m ti?n mang thai c?p v? ch?ng - FamPlan
Sinh thi?t l?ng ung th? m?c ph?i
Xét nghi?m ti?n sinh không l?n chi?m

C?n Th? là m?t thành th? tr?c thu?c trung ??ng c?a Vi?t Nam, là ?ô th? hi?n ??i và phát tri?n nh?t ? ??ng b?ng sông C?u Long. C?n Th? là t?nh thành lo?i I, là trung tâm kinh t?, v?n hóa, t?ng l?p, y t? và giáo d?c c?a vùng ??ng b?ng sông C?u Long.

vì v?y nhu c?u t?m soát c?ng nh? mong mu?n phát hi?n k?p th?i các c?n b?nh di truy?n t?i C?n Th? ?ang t?ng cao, ?? ?áp ?ng nhu c?u, r?t nhi?u tr?ng ?i?m xét nghi?m ADN C?n Th? ra ??i.

Xét nghi?m phân tách ADN là xét nghi?m Axit DeoxyriboNucleic có trong các t? bào c?a thân con ng??i phân tích adn nh?m t?m soát ung th?.

Các v?t ph?m c?n có

Các m?u ph? bi?n: Các m?u ph?m dùng ?? xét nghi?m ADN ph? thông nh? tóc có chân, móng tay, móng chân, m?u máu, m?u t? bào niêm m?c mi?ng…
Các m?u xét nghi?m ??c bi?t: m?u cu?ng r?n, m?u n??c ?i… L?u ý là vi?c ch?c ?i hay sinh thi?t gai nhau ch? ???c th?c hành b?i nh?ng th?y thu?c có chuyên môn cao t?i các b?nh vi?n ph? s?n m?i ???c c?p phép ch?c ?i.
Các m?u bí m?t: R?ng s?a, bàn ch?i ?ánh r?ng, tinh trùng, bao cao su, các v?t máu trên v?i, n??c m?i trên gi?y ch?m hay ??u m?u thu?c lá… là nhóm m?u ph?m có ?i?u ki?n.
Reply With Quote

  #2  
Old 01-13-2020, 08:52 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Xét nghi?m ADN ? Qu?n H?i An C?n Th?

???????? ??NG PH?C ??ng Nai
------------------------------------------------------- ????
???? bán t?p d? tr? em, giá t?p d?
???? t?p d? làm nail ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? da hàn váy, t?p d? quán café m?ngto, t?p d? nhà hàng cách ?i?u
???? in t?p d? giá r?, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------


????


X??ng may t?p d? cho nhân viên ph?c v? Thành ph? Hà N?i

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 07-24-2020, 07:50 AM
vantien119 vantien119 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 283
???????? ??NG PH?C Cao B?ng

http://dongphuchathanh.com/

Phone/Zalo: 0934 554 879
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? quán café, t?p d? n?u ?n
???? t?p d? nhà hàng ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? ngang hông váy, t?p d? ch?ng th?m n??c m?ngto, t?p d? b?p ??p cách ?i?u
???? t?p d? ngang hông, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????


X??ng may t?p d? da hà n?i


Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.