VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Software Tutorial
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-17-2019, 10:50 PM
dnamedical69 dnamedical69 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 9
buôn bán PLC Rockwell Allen Bradley C?n Th?

Cung c?p buôn bán PLC Rockwell Allen Bradley các dòng:2080-IQ4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 2080-OB4, 2080-OV4, 2080-OW4I, 2080-IF2, 2080-IF4, 2080-OF2, 2080-TC2, 2080-RTD2, 2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2, 2080-TRIMPOT6, 2080-SERIALISOL, 2080-DNET20, 2080-MOT-HSC t?i Ninh Bình

Tài li?u tham kh?o s? d?ng cho các dòng 2080-IQ4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 2080-OB4, 2080-OV4, 2080-OW4I, 2080-IF2, 2080-IF4, 2080-OF2, 2080-TC2, 2080-RTD2, 2080-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2, 2080-TRIMPOT6, 2080-SERIALISOL, 2080-DNET20, 2080-MOT-HSC :


Thông tin ng??i dùng quan tr?ng ??c tài li?u này và các tài li?u ???c li?t kê trong ph?n tài nguyên b? sung v? cài ??t, c?u hình và v?n hành c?a thi?t b? này tr??c khi b?n cài ??t, ??nh c?u hình, v?n hành ho?c b?o trì san pham này. Ng??i dùng ???c yêu c?u làm quen v?i các ch? d?n cài ??t và ?i dây ngoài các ?? ngh? c?a qu? qu?ng các lu?t l?, lu?t và tiêu chu?n hi?n hành. Các ho?t ??ng bao g?m cài ??t, ?i?u ch?nh, ??a vào dùng, dùng, l?p ráp, tháo g? và b?o trì ???c yêu c?u ph?i ???c th?c hành b?i viên ch?c ???c ?ào t?o phù h?p theo lu?t l? th?c hi?n hi?n hành.

N?u thi?t b? này ???c dùng theo cách không ???c ch? ??nh b?i nhà s?n xu?t, vi?c b?o v? ???c cung c?p b?i thi?t b? có th? b? suy gi?m. Trong m?i tr??ng h?p, Rockwell Automation, Inc. s? ch?u ngh?a v? ho?c ch?u trách nhi?m v? gián ti?p ho?c h?u qu? thi?t h?i do vi?c dùng ho?c ?ng d?ng c?a thi?t b? này. Các t? d? và l??c ?? trong ch? d?n này ch? ???c ??a vào cho m?c ?ích minh h?a. Do có nhi?u bi?n s? và ?? ngh? liên can ??n b?t k? cài ??t c? th? nào, Rockwell Automation, Inc. ch?ng th? ch?u trách nhi?m ho?c trách nhi?m ??i v?i vi?c dùng th?c t?i d?a trên các thí d? và s? ??.

trách nhi?m b?ng sáng ch? ???c Rockwell Automation, Inc. ??m nh?n ??i v?i vi?c s? d?ng thông báo , m?ch, thi?t b? ho?c ph?n m?m ???c di?n t? trong sách h??ng d?n này. Gi?i thi?u n?i dung c?a h??ng d?n này, qu? qu?ng ho?c m?t ph?n, mà không có s? cho phép b?ng v?n b?n c?a Rockwell Automation, Inc., ??u b? c?m. duy?t y ch? d?n này, khi c?p thi?t, chúng tôi dùng các ghi chú ?? làm cho b?n nh?n th?c ???c các cân nh?c v? an toàn

Ai nên s? d?ng S? tay này S? d?ng sách h??ng d?n này n?u b?n ch?u trách nhi?m thi?t k?, cài ??t, l?p trình ho?c x? lý s? c? h? th?ng ?i?u khi?n s? d?ng b? ?i?u khi?n Micro800. B?n nên hi?u bi?t c? b?n v? m?ch ?i?n và làm quen v?i logic chuy?n ti?p. N?u b?n không, có ???c ?ào t?o an toàn tr??c nh?t s? d?ng san pham này.

H??ng d?n này là h??ng d?n tham kh?o cho b? ?i?u khi?n Micro800, mô-?un trình c?m và ph? ki?n. Nó mô t? các quy trình b?n s? d?ng ?? cài ??t, n?i dây và kh?c ph?c s? c? b? ?i?u khi?n c?a b?n. H??ng d?n này: • gi?i thích cách cài ??t và k?t n?i các trình c?m c?a b?n • cung c?p cho b?n t?ng quan v? các mô-?un và ph? ki?n b? tr? Micro800. ??ng ký v?i các tài nguyên b? sung ?? bi?t thêm thông tin v? y?u t? khác c?a h? th?ng Micro800
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:46 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.