VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-02-2020, 09:47 AM
orchidspade0 orchidspade0 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 24
Vì sao chungcuw An Bình Homeland Hà ?ông l?i hút khách hàng nh? v?y?

An Bình Homeland Hà ?ông là d? án thu?c phân khúc b?t ??ng s?n t?m trung trên ???ng Lê Tr?ng T?n, Qu?n Hà ?ông. Là d? án n?i b?t s? h?u v? trí ??c ??a b?c nh?t khu v?c v?i h? t?ng liên l?c thu?n ti?n, môi tr??ng s?ng g?n g?i v?i t? nhiên, cùng h? th?ng ti?n ích ??y ??. ??c bi?t là giá bán c?a các c?n h? An Bình Homeland c?c k? h?p lý và h?p d?n. D? án h?a s? t?o nên c?n s?t cho th? tr??ng b?t ??ng s?n phía Tây Hà N?i trong n?m 2020.


Ph?i c?nh chung c? An Bình Homeland Hà ?ông (?nh minh h?a)
C?n h? An Bình Homeland Hà ?ông ?a d?ng di?n tích và giá bán h?p lý

Là d? án thu?c phân khúc t?m trung, An Bình Homeland tr?i và v??t tr?i h?n các d? án khác trong khu v?c. V?i các c?n h? ???c thi?t k? t? 2 - 3 - 4 phòng ng?, ??y ?? n?i th?t c?n b?n nh?ng m?c giá d? ki?n ch? t? 1.1 t?/c?n 2PN, 1.4 t?/c?n 3PN và 1,6 t? c?n 4PN. S? ?a d?ng v? thi?t k? này giúp khách hàng d? dàng l?a ch?n c?n h? phù h?p v?i gia ?ình và t?i ?u tài chính.

Bên c?nh ?ó, các c?n h? t?i d? án còn ???c trang b? ??y ?? n?i th?t g?n t??ng c? b?n, ???ng ??i nh?: C?a g? 2 l?p ch?ng cháy, sàn, tr?n, thi? b? v? sinh, thi?t b? ?i?n,... C? dân v? ? ch? c?n s?m thêm các n?i th?t r?i là có th? t?n h??ng m?t cu?c s?ng ??ng c?p.


Thi?t k? c?n 01 An Bình Homeland (?nh minh h?a)
S? h?u v? trí Vàng và k?t n?i giao thông thu?n ti?n

An Bình Homeland thu?c khu ?ô th? Geleximco Lê Tr?ng T?n, Hà ?ông. ?ây là khu th? thành s? h?u v? trí giao thoa 3 qu?n M? ?ình - Hoài ??c - Hà ?ông. N?i ???c quy ho?ch giao h?i nhi?u h?i s? c? quan hành chính Trung ??ng, các công ty, t?p ?oàn l?n.


Liên k?t vùng d? án An Bình Homeland
T? d? án có th? d? dàng di chuy?n và chóng vánh k?t n?i v? trung tâm qu?n Thanh Xuân, qu?n C?u Gi?y, qu?n T? Liêm qua tuy?n ???ng ??i l? Th?ng Long, ???ng Ngô Thì Nh?m, Lê Quang ??o, ???ng Lê V?n L??ng kéo dài.

Khu v?c Lê Tr?ng T?n, Hà ?ông ?ang ???c UBND th? thành rót v?n ??u t? v? m?ng l??i giao thông và c? s? h? t?ng. Cùng v?i ?ó là s? xu?t hi?n c?a ??i trung tâm Th??ng M?i AEON Mall kiên c? giá tr? b?t ??ng s?n khu v?c s? ngày m?t gia t?ng trong mai sau.

Khu thành ph? xanh, g?n g?i v?i t? nhiên

D? án nhanh chóng nh?n ???c s? quan hoài c?a khách hàng b?i l?i thi?t k? ki?n trúc xanh ??c ?áo. An Bình Homeland Hà ?ông n?m trong khu bi?t th? li?n k? khu thành ph? Geleximco v?i m?t ?? xây d?ng th?p ch? có 60%, trong ?ó 40% còn l?i là c?nh quan và cây xanh. Khu C c?ng ???c ch? ??u t? Geleximco tích h?p nhi?u ti?n ích cao c?p. Có th? k? ??n nh? Tr??ng h?c liên c?p, khu th? thao, b?nh vi?n qu?c t?, khu ph? shophouse, tr?ng ?i?m th??ng nghi?p,... Mang ??n m?t không gian s?ng th? h?ng, ??y ?? ti?n nghi cho c? dân.


Khu thành th? Geleximco Lê Tr?ng T?n
B? qua cu?c s?ng r?m r? và náo nhi?t trong n?i thành, c? dân An Bình Homeland Hà ?ông s? ???c t?n h??ng cu?c s?ng tách bi?t v?i không gian s?ng xanh chan ch?a. T?n h??ng nh?ng giây phút th? giãn bên gia ?ình và cùng hòa vào thiên nhiên v?i b?u không khí trong mát. tu?t lu?t t?o nên m?t qu?n th? khu thành ph? Geleximco Lê Tr?ng T?n ??y ch?t l??ng.

Ngu?n bài vi?t: anbinhhomeland.com.vn
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.