VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-11-2019, 06:48 AM
thietbicuahang thietbicuahang is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 160
Hé l? top giày dép n? thu hút khách hàng nh?t

HÉ L? TOP GIÀY DÉP N? THU HÚT KHÁCH HÀNG NH?T NADOS

Ch?c h?n nh?ng quý cô c?a Nados r?t tò mò nh?ng em giày nào là best seller c?a c?a hàng chúng tôi ph?i không nào? Cùng tham kh?o ngay ?? c?p nh?t k?p th?i tình hình th?i trang giày dép n? b?n nhé! ??m b?o s? r?t b? ít ??y.
  • Giày cao gót bông bi
Là m?u giày làm m?a làm gió trong c?a hàng c?a Nados chính là em giày cao gót bông bi. Ra m?t ch? em t? n?m ngoái, nh?ng giày cao gót ch?m bi v?n ??ng ??u trong top giày dép n? bán ch?y nh?t hi?n nay. V?i thi?t k? ph?n thân l?p lánh thu hút m?i ánh nhìn c?a nh?ng ai v?a l??t qua. Nh?ng c?ng không quá n?i b?t ?? b?n có th? k?t h?p h?ng ngày v?i qu?n áo công s?.

Ph?n gót ???c thi?t k? tinh x?o v?i nh?ng bông bi nh?, m?nh làm cho gót chân b?n thêm n? tính h?n. Ngoài ra thi?t k? trong su?t này gi?ng nh? giày th?y tinh khi?n b?n gi?ng nh? nàng công chúa trong truy?n c? tích. Hãy ??n ngay Nados ch?n ngay cho mình ?ôi giày này nhé!

[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.jpg[/img]
M?u gi?y n? bông bi
  • Giày cao gót nh? b?c
?ây qu? th?t là item thu hút m?i cô gái b?i s? quy?n r? mà nó mang l?i. Nhìn chi?c giày b?n c?ng ?? hình dung ???c v? ??p ?ôi bàn chân mình khi mang vào. ??ng ngh? r?ng m?u giày này ch? thích h?p ?? d? ti?c, b?i không ít nàng ch?n ?ôi này ?? ?i làm vi?c n?i công s?. Ngoài t?ng ???c chi?u cao, mà nhìn các nàng còn quý phái và x?n h?n trong thi?t k? giày này.

[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image002.jpg[/img]
Thi?t k? tinh t? c?a giày Nados
  • Giày búp bê
N?m trong top giày dép n? không th? thi?u nh?ng m?u giày búp bê. Tuy không có thi?t k? quá ??t bi?t nh?ng xét v? tính ti?n l?i thì giày búp bê là m?t item vô cùng h?p lý ?? mang theo bên mình. Giày b?t giúp chân nàng tho?i mái và ???c ngh? ng?i. Vì v?y hãy th? s?n m?t ?ôi giày búp bê ch?t l??ng c?a Nados ?? b?o v? ?ôi chân c?a b?n nhé!

[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image003.jpg[/img]
Nh?ng màu s?c giày búp bê thu hút ch? em
  • Giày dép n? d?ng sandal
Sandal là item vô cùng phù h?p cho các b?n trong mùa hè nóng n?c này. B?i chân b?n s? thoáng mát và d? dàng c? ??ng. V?i nh?ng m?u thi?t k? tinh t? c?a chúng tôi ??m b?o các nàng s? không lo l?ng khi ph?i ?? n?a. Sandal là item th?i trang mà h?u nh? cô gái nào c?ng ph?i có. ??c bi?t n?u b?n mu?n ?i bi?n, sao không ch?n ngay m?t em cho k?p chuy?n ?i hè này b?n nhé!

[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image004.jpg[/img]
Sandal ??n gi?n mà ??p chân khi mang
V?i top m?u giày dép n? bán ch?y nh?t Nados này hi v?ng các cô gái không còn lo l?ng gi? muôn vàng giày dép c?n ph?i l?a ch?n. Tham kh?o thêm nhi?u bài vi?t c?a chúng tôi ?? ch?n ???c em giày ?ng ý nh?t b?n nhé!
Reply With Quote

  #2  
Old 08-01-2019, 08:38 PM
nyen3827 nyen3827 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 7
Re: Hé l? top giày dép n? thu hút khách hàng nh?t

Hình th?c ??u giá tr?c tuy?n k?t h?p gi?i trí Chapeaur Pennybid ???c gi?i thi?u vào Vi?t Nam v?i webiste "??u giá siêu r?”. Lo?i hình này mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c? h?i mua ?? giá r?.

Webstie daugiasieure.vn là s? k?t h?p gi?a th??ng m?i ?i?n t? và gi?i trí. T?i ?ây, ng??i ch?i có nh?ng giây phút h?i h?p, thú v? cùng c? h?i mua laptop, ?i?n tho?i, máy ?nh, tour du l?ch... v?i giá gi?m ??n 88%. Ng??i ch?i ph?i m? tài kho?n t?i website và mua BID ?? tham gia ??u giá.

Hình th?c ??u giá siêu r? trong tháng 6 và trung tâm ch?i game có th??ng mygame.vn vào tháng 9 giúp ng??i ch?i s? d?ng BID ?? tham gia ??u giá giành s?n ph?m "hot". ??ng th?i, b?n có th? dùng BID ?? tham gia ch?i h?n 1.000 game khác t?i Mygame. Khách hàng nh?n ???c nhi?u ph?n quà t? ban t? ch?c khi ch?i gi?i.

Ng??i không chi?n th?ng t?i "??u giá siêu r?" có th? l?y l?i 95% s? BID ?ã ch?i n?u mua ngay s?n ph?m. Ngoài ra, b?n ???c tr? 20% s? BID ?ã b? ra n?u tham gia ch??ng trình “Ph??ng hoàng b?t t?”. M?c khác, ng??i chi?n th?ng s? nh?n thêm 50 BID n?u làm m?t video ng?n v? vi?c chi?n th?ng c?a mình. Khách hàng c?ng có th? mua BID thông qua tin nh?n SMS ??n 8777; các c?ng thanh toán tr?c tuy?n nh? Paypal, Ngân l??ng, MobiVi; máy thanh toán t? ??ng APM b?ng ti?n polymer m?i ???c gi?i thi?u vào Vi?t Nam.

Bên c?nh ?ó, Công ty Nguy?t Ph??ng Hoàng luôn có nh?ng chính sách ?u ?ãi l?n dành cho khách hàng nh?: t?ng 100% s? BID cho l?n mua BID ??u tiên; t?ng 20% BID vào nh?ng ngày th? 6 hàng tu?n. ??c bi?t, ch??ng trình “Ngày 13 may m?n” cho phép khách l?y s?n ph?m th?ng cu?c và hoàn tr? l?i toàn b? s? BID ?ã b? ra vào t?t c? ngày 13 hàng tháng. Vào th? 7 này, "??u giá siêu r?" s? m? phiên ??u giá m?t ch? vàng, Nokia C3, th? Visa 1.000.000 ??ng, iPod cùng nhi?u s?n ph?m khác.

?? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào website daugiasieure.vn ho?c g?i 08.62713087 (t? 9h ??n 17h) ?? ???c h??ng d?n.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.