VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life
forgot Password
Register

Capture The Beauty of Life Sưu tầm những hình, cảnh, và đồ đẹp ...........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-01-2016, 02:29 AM
xuanpham3396
Guest
 
Posts: n/a
G??ng m?t ??p th?i th??ng nh? g?t c?m Vline

Ph?u thu?t th?m m? g?t c?m - Xu h??ng G?t c?m V line 3D hot nh?t hi?n nay

So v?i nh?ng ph??ng pháp ph?u thu?t hi?n nay thì g?t c?m V line ?ang ???c r?t nhi?u khách hàng quan tâm vì ?em l?i khuôn m?t V line chu?n Hàn. Kh?c ph?c ???c nh?ng khuy?t ?i?m v? khuôn m?t nhanh chóng và th?i gian h?i ph?c không quá lâu.
got-cam-vline 1
G?t c?m V line t?i B?nh vi?n th?m m? KIM
G?t c?m V line là gì ?

G?t c?m v line hi?n nay ???c th?c hi?n theo công ngh? n?i soi. V?i thi?t b? n?i soi hi?n ??i, m?i ??c ?i?m c?a vùng hàm m?t ??u ???c phóng ??i lên nhi?u l?n giúp bác s? ki?m soát, ?i?u ti?t toàn b? thao tác k? thu?t trong quá trình th?c hi?n ?? ca ph?u thu?t di?n ra an toàn và chính xác ??n t?ng milimet.

Sau khi g?t c?m Hàn Qu?c, b?n s? s? h?u dáng c?m ?n ??nh lâu dài, không bi?n ch?ng do không ??a b?t kì ch?t li?u nhân t?o nào vào trong c? th?. Ph??ng pháp này ???ng r?ch m? ng?n, n?m ? phía bên d??i c?m nên b?n không ph?i lo ?? l?i s?o hay b?t kì v?t tích th?m m? nào.

V? ??p c?a ng??i ???c ?ánh giá b?i nhi?u y?u t? ?ôi m?t ??p, chi?c m?i ??p, ?ôi môi c?ng m?ng và ??c bi?t ?i?m nh?n hoàn h?o v?i chi?c c?m v line. Nhi?u b?n s? h?u r?t nhi?u y?u t? hoàn h?o trên khuôn m?t nh?ng chi?c c?m l?i b? khuy?t ?i?m làm cho c?u trúc khuôn m?t b? phá v?. ??i v?i tr??ng h?p này thì ph??ng pháp ph?u thu?t g?t c?m v line là gi?i pháp hi?u qu? nh?t.

Ph?u thu?t g?t c?m V line là ph??ng pháp ph?u thu?t can thi?p vào khu v?c x??ng c?m b?ng k? thu?t hi?n ??i, ?i?u ch?nh dáng c?m v? v? trí cân ??i, t?o khuôn c?m thon g?n, thanh m?nh theo dáng v line tùy thích. Ph??ng pháp này ???c ch? ??nh cho các tr??ng h?p c?m l?ch, c?m ng?n, c?m l?ch, c?m bành to theo ngang, chi?u d?c, khi?n g??ng m?t tr? nên thô, kém thanh thoát.
Xem thêm: G?t m?t nh? th? nào
Quy trình ph?u thu?t g?t c?m V line t?i KIM Hospital

B??c 1: Bác s? th?m khám và t? v?n

B?n s? ???c bác s? chuyên khoa hàm m?t c?a KIM Hospital th?m khám và t? v?n tr?c ti?p nh?m t? v?n cho b?n dáng c?m phù h?p v?i g??ng m?t. Bác s? c?ng s? gi?i thích cho b?n hi?u rõ v? k? thu?t ph?u thu?t khuôn m?t ?? b?n yên tâm h?n trong quá trình ph?u thu?t.

B??c 2: Ki?m tra c?u trúc x??ng c?m

?? xác ??nh rõ khuy?t ?i?m và nguyên nhân gây ra khuy?t ?i?m d?n ??n chi?c c?m b? l?m hay b? ng?n ??u tiên các bác s? s? ki?m tra c?u trúc x??ng c?m b?ng h? th?ng máy X-Quang k? thu?t s? Pano-Ceph. Máy s? xác ??nh kích th??c chi?u dài khuôn m?t, kích th??c chi?u ngang, ?? r?ng và ?? dài c?a x??ng c?m ?? tính toán t? l? c?n ?i?u ch?nh ?? mang l?i chi?c c?m hoàn h?o nh?t. ?ây là d? li?u ngu?n s? d?ng ??a vào ph?n m?m phân tích h??ng kh?c ph?c h? tr? cho vi?c l?p k? ho?ch và phác ?? ?i?u tr?.

B??c 3: Mô ph?ng chi?c c?m m?i b?ng công ngh? 3D

M?t ?i?u tuy?t v?i ch? có t?i KIM Hospital ?ó là b?n s? ???c tr?i nghi?m công ngh? 3D v?i th?ng thi?t b? vectra 3D và ph?n m?m OMS chuyên d?ng, giúp bác s? phân tích chính xác các s? li?u và cho phép b?n nhìn th?y tr??c dáng c?m, t? ?ó ch?n ???c dáng c?m nh? ý.


B??c 4: Ti?n hành ph?u thu?t th?m m? g?t c?m v line

Bác s? s? ti?n hành ph?u thu?t g?t c?m v line b?ng cách th?c hi?n v?t r?ch ng?n nh? phía d??i c?m, bên trong mi?ng nên không ?? l?i s?o. Sau ?ó bác s? l?t v?c b?c l? x??ng c?m và dùng máy c?t x??ng siêu âm k?t h?p v?i l??i c?a c?t và chuy?n x??ng ra tr??c ho?c ?ã ?o ??c và tính toán t? tr??c. Máy c?t x??ng chuyên d?ng ???c s? d?ng t?i KIM Hospital không t?o b?t x??ng, giúp gi?m san ch?n do ?ó không gây nguy hi?m và bi?n ch?ng sau này.

B??c 5: Ch?m sóc sau ph?u thu?t g?t c?m V line

Bác s? s? ti?n hành khâu v?t th??ng b?ng ch? th?m m? chuyên bi?t và h??ng d?n khách hàng ch? ?? ch?m sóc sau ph?u thu?t ?? có k?t qu? th?m m? t?t nh?t. ??i ?i?u d??ng c?a chúng tôi s? túc tr?c ch?m sóc b?n 24/24 nên b?n có th? hoàn toàn yên tâm ngh? d??ng sau ph?u thu?t.

Ph?u thu?t g?t c?m v line ???c ti?n hành trong 1-2h ??ng h?, tùy vào tình tr?ng c?m và ph??ng pháp th?c hi?n. Sau ph?u thu?t, b?n s? l?u l?i b?nh vi?n m?t ngày ?? bác s? ti?n theo dõi. Sau ph?u thu?t, tình tr?ng s?ng s? kéo dài kho?ng vài ngày ??u. Nh?ng n?u b?n th?c hi?n ?úng các h??ng d?n ch?m sóc c?a bác s? thì s?ng s? bi?n m?t trong tu?n ??u tiên. B?n s? ???c c?t ch? sau 7 ngày. Trong vòng 1 tháng c?m b?n s? d?n tr? nên ??p lên.

Ph?u thu?t g?t c?m v line không quá ph?c t?p nh?ng yêu c?u bác s? ph?i có tay ngh? cao, có con m?t th?m m? t?t và nh?t là ph?i có kinh nghi?m th?c hi?n thành công nhi?u ca ph?u thu?t g?t c?m.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.