VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-03-2019, 06:18 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 64
Trung tâm xét nghi?m adn t?i qu?n Tân Bình

Trung tâm xét nghi?m adn t?i Huy?n Hóc Môn Xã h?i phát tri?n nhu c?u xét nghi?m ADN ngày càng tr? nên thi?t th?c h?n, d?n tr? thành d?ch v? ???c bi?t ??n r?ng rãi. Xe?t nghiê?m ADN là li?nh v??c xét nghi?m di truy?n h?c phân t?, phân tích d?a trên các ADN ??c tr?ng trên ng??i ?ã ???c khuy?n cáo s? d?ng trên toàn th? gi?i.

ADN (acid deoxyribonucleic) là v?t ch?t t?n t?i trong nhân t? bào và trên các nhi?m s?c th? có nhi?m v? l?u tr? thông tin di truy?n c?a m?i sinh v?t. GEN chính là m?t ?o?n ADN mang thông tin di truy?n.

Xét nghi?m ADN là xét nghi?m dùng ADN có trong các t? bào c?a c? th? ?? xác ??nh quan h? huy?t th?ng gi?a hai cá th? vì ADN c?a m?t c? th? th?a h??ng t? c? cha l?n m? và quy ??nh ??c ?i?m riêng bi?t c?a t?ng cá th?. ?ây chính là cách chính xác nh?t ?? ki?m tra quan h? huy?t th?ng.

V?i m?u ADN c?a b? m? và con kh?p v?i nhau trong t?ng gen thì có t?i 99,999% hai ch? nhân m?u v?t có quan h? huy?t th?ng. Trong khi ?ó, n?u hai m?u ADN không kh?p v?i nhau t? 2 gen tr? lên thì hai m?u này tuy?t ??i không có quan h? huy?t th?ng. Tuy nhiên, tr??ng h?p hai ng??i ?àn ông là anh em sinh ?ôi cùng tr?ng (có b? gen gi?ng nhau hoàn toàn) thì không th? xác ??nh ai là ng??i cung c?p tinh trùng cho ??a tr?.

Xét nghi?m ADN có th? dùng nh?ng m?u b?nh ph?m nào?

Các m?u xét nghi?m ADN r?t ?a d?ng và có ?? chính xác không có nhi?u khác bi?t nh?: M?u máu, t? bào bên niêm m?c mi?ng, m?u mô, móng tay, chân tóc, cu?ng r?n, x??ng, r?ng,...

Xét nghi?m huy?t th?ng có th? th?c hi?n ? b?t k? ?? tu?i nào vì h? gen c?a con ng??i ???c thi?t l?p ngay t?i th?i ?i?m th? thai và th??ng không thay ??i, th?m chí có th? l?y m?u v?t t? tr? ch?a sinh nh? n??c ?i có ch?a các t? bào c?a thai nhi.

Bên c?nh ?ó, t?i ?ây có phòng thí nghi?m ??t chu?n, còn là n?i quy t? ??i ng? chuyên gia gi?i, tay ngh? cao, dày d?n kinh nghi?m th?c ti?n trong giám ??nh ADN. ??c bi?t luôn c?p nh?t, áp d?ng và chú tr?ng ??u t? h? th?ng trang thi?t b? máy phân tích ADN tiên ti?n nh?t vào ph??ng pháp phân tích ADN ?? mang ??n m?t k?t qu? t?t nh?t cho khách hàng.


Sàng l?c ng??i mang gen l?n là gì?

Xét nghi?m sàng l?c ng??i mang gen l?n là m?t lo?i xét nghi?m trên b? gen c?a b? ho?c m? dau tiên quy?t ??nh mang thai ?? sàng l?c nh?ng gen ??t bi?n có nguy c? gây ?nh h??ng ??n s?c kh?e và s? phát tri?n c?a ??a con h? s?p chào ?ón.
T?i sao ph?i xét nghi?m gen v? ch?ng tr??c nh?t mang thai?

B? m? có nguy c? truy?n l?i cho con nh?ng ??t bi?n gen không mong mu?n. Nh?ng ??t bi?n gen này làm nguy c? sinh con m?c các r?i lo?n di truy?n, b?nh hi?m, ho?c d? t?t b?m sinh cao h?n.

Sàng l?c ng??i mang gen l?n giúp phát hi?n nh?ng gen ??t bi?n có nguy c? gây ?nh h??ng ??n s?c kh?e và s? phát tri?n c?a ??a con h? s?p chào ?ón.


B?nh di truy?n nguy hi?m nh? th? nào?

Hi?n nay, các b?nh di truy?n và b?t th??ng chính có h?n 700 b?nh và kho?ng h?n 5.000 gien b?nh.

?a ph?n tr? sinh ra m?c các b?nh hi?m di truy?n là do b? m? không bi?t b?n thân là ng??i mang m?m b?nh.

Hai ng??i l?y nhau mà không bi?t mình mang m?m b?nh di truy?n, có th? s? sinh ra ??a con b? b?nh ho?c mang m?m b?nh, ho?c ??t bi?n gien…

Vì v?y, vi?c sàng l?c tr??c nh?t k?t hôn (sàng l?c gen v? ch?ng) là r?t quan tr?ng.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.