VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 09-09-2019, 08:21 PM
dhoang637 dhoang637 is offline
Bronze Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 43
Voucher Tiki là gì? Ki?m ? ?âu? Cách s? d?ng nh? th? nào?

Khái ni?m

Mã khuy?n m?i là dãy chu?i ký hi?u ???c phát hành t? c?a hàng online. Hoàn thành nh?p mã này ? b??c thanh toán sau cùng thì khách hàng s? ???c gi?m ti?n thanh toán m?t m?c nào ?ó.
Mã gi?m giá th??ng ?i cùng trong m?t chi?n d?ch qu?ng cáo nào ?ó. Vì m?c tiêu c?a mã này là nh?m lôi cu?n khách hàng ??n v?i h?. Thay th? gi?m giá tr?c ti?p thì ??n v? bán hàng s? tung ra mã gi?m giá.

Mã Coupon ???c dùng ?? nh?p vào khi khách hàng mua hàng trên m?ng. ??i v?i ng??i tiêu dùng ?ó là m?t trong nh?ng cách ?? giúp b?n gi?m chi phí ??n hàng, khi mua hàng online, b?n dùng coupon thì ti?n ??n hàng c?a b?n s? ???c gi?m ?i (gi?m bao nhiêu còn tùy thu?c vào giá tr? c?a mã ?u ?ãi mà b?n dùng).

Mã Coupon là m?t trong vài chiêu th?c mà ??n v? bán hàng tung ra nh?m kích thích ng??i mua hàng ch?n mua trên trang web c?a h?, song song v?i ?ó mã khuy?n mãi c?ng là s? ?u ?ãi mà nhà bán hàng dành cho ng??i mua hàng c?a mình.

Còn ??i v?i ng??i tiêu dùng thì mã khuy?n mãi là m?t trong nh?ng cách giúp h? mua hàng ti?t ki?m h?n, n?u bi?t tìm ki?m và áp d?ng mã khuy?n m?i ?úng cách thì vi?c mua s?m qua m?ng s? r? h?n r?t nhi?u.

T?i sao nên áp d?ng mã ?u ?ãi

Nh? ?ã ?? c?p ? trên, mã ?u ?ãi là m?t trong nh?ng ?u ?ãi mà ??n v? bán hàng dành cho b?n c?a mình. N?u b?n là ng??i mua hàng c?a h? thì d? nhiên b?n có quy?n ???c h??ng nh?ng khuy?n mãi, nh?ng quy?n l?i. mà h? dành cho b?n ?úng không nào!

Áp d?ng code gi?m giá v?a giúp ng??i mua hàng ti?t ki?m ???c m?t kho?n chi phí, v?a giúp b?n tr? thành ng??i mua hàng thông thái. Th?i bu?i th? tr??ng nh? hi?n t?i h?u h?t các công ty bán hàng l?n ??u gi?i thi?u các mã gi?m giá, voucher ?? lôi cu?n b?n, n?u b?n là ng??i mua hàng thông thái s? bi?t r?ng nên dùng nh?ng khuy?n m?i này ?? h?n ch? chi tiêu cho mình và gia ?ình b?n.

L?y mã gi?m giá ? ?âu?

Bình th??ng, khi ??a ra mã ?u ?ãi thì nhà bán hàng s? công khai ?? ng??i mua hàng c?a h? ???c bi?t. Tuy v?y, c?ng có nhi?u khi h? tung ra mã ?u ?ãi cho m?t nhóm khách hàng nào ??y mà thôi, th?nh tho?ng là ch? duy nh?t ng??i mua hàng.

Nhi?u ??a ch? san s? mã mua hàng giá r? ?? b?n có th? l?y mã. ?ó là các di?n ?àn trên m?ng Internet ho?c các nhóm san s? trên c?ng ??ng m?ng, ví d? nh? facebook là m?t ví d?.

H??ng d?n dùng mã khuy?n mãi

H??ng d?n dùng code gi?m giá nhìn chung không có gì khó kh?n c?. Ng??i tiêu dùng ph?i nh?p mã khuy?n m?i mà b?n ?ã l?y ???c vào n?i nh?p mã mua hàng giá r?. Bình th??ng ô này ch? hi?n ra ? b??c cu?i cùng trong các b??c ??t mua. M?c tiêu c?a vi?c này là ?? ch?c ch?n r?ng ch? nh?ng ng??i th?c ch?t có nhu c?u mua hàng thì m?i dùng ???c mã khuy?n mãi.

M?t s? chú ý v? code gi?m giá

Thông th??ng, m?t ??n mua ch? áp d?ng ???c m?t mã voucher. Vì v?y mà b?n nên s? d?ng mã coupon có giá tr? cao nh?t, nh?m ???c gi?m nhi?u nh?t. M?t khi b?n ?ã s? d?ng voucher r?i mà b?n h?y ??n hàng ?ó thì s? không l?y l?i ???c mã gi?m giá ?ã dùng.

Ngu?n: http://lazadavn.strikingly.com/
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.