VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-14-2019, 11:08 AM
dhoang637 dhoang637 is offline
Bronze Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 43
Vay tiêu dùng cá nhân TPHCM

Hi?n nay vay tiêu dùng là m?t hình th?c khá ph? bi?n c?a các t? ch?c tín d?ng và các công ty tài chính. Khi dùng ph??ng pháp vay ti?n này, khách hàng s? ???c ti?p c?n s? ti?n mình mong mu?n m?t cách nhanh chóng nh?t. Lãi su?t th?p cùng ?i?u ki?n, h? s? và th? t?c ??n gi?n nên hình th?c vay này có th? phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng ng??i tiêu dùng. B?n v?n ch?a hi?u rõ vay tiêu dùng cá nhân TPHCM là gì? Có g?p r?i ro không? thì hãy ??c bài vi?t d??i ?ây nhé!

Ngu?n: Chovaytunhan.com

Vay tiêu dùng cá nhân TPHCM là gì?

V?i nh?ng ai ?ang g?p khó kh?n v? kinh t? thì vay tiêu dùng cá nhân là gi?i pháp c?u cánh cho nh?ng tr??ng h?p này. ?ây là hình th?c vay ti?n nhanh nh?t và t?t nh?t trong th? tr??ng tín d?ng hi?n nay. Khách hàng s? ???c vay m?t kho?n ti?n l?n v?i lãi su?t th?p và th? t?c ??n gi?n mà không phân bi?t là khách hàng t? ch?c hay khách hàng cá nhân.Vay tiêu dùng cá nhân là vay ti?n ?? ph?c v? cho m?c ?ích cá nhân hay gia ?ình mà không bao g?m m?c ?ích ?? kinh doanh. M?t s? m?c ?ích có th? áp d?ng ?? vay tiêu dùng cá nhân nh?: vay ti?n ?? ch?a b?nh, vay ti?n ?? mua xe, vay ti?n ?? mua nhà hay vay ti?n ?? ch?a b?nh,... Vay tiêu dùng cá nhân ???c bi?u hi?n d??i hai hình th?c ?ó là: vay tín ch?p và vay th? ch?p.

Vay tín ch?p và vay th? ch?p là gì?

??i v?i hình th?c vay tín ch?p, ng??i vay ch? c?n ch?ng minh v?i bên cho vay m?c thu nh?p hàng tháng c?a mình mà không c?n ph?i th? ch?p tài s?n nào khác. ??i v?i hình th?c vay th? ch?p thì ng??i vay s? th? ch?p tài s?n c?a mình nh? ??t ?ai, nhà c?a, ô tô,... N?u trong tr??ng h?p ng??i vay không ?? kh? n?ng tr? n? thì nh?ng tài s?n này s? ???c chuy?n s? h?u cho bên cho vay.Hình th?c vay tín ch?p s? nhanh chóng và ti?n l?i h?n so v?i vay th? ch?p. Ng??i vay không c?n th? ch?p b?t k? tài s?n nào và không c?n công ty ??ng ra b?o lãnh mà v?n có th? nh?n s? ti?n mu?n vay. Nh??c ?i?m c?a vay tín ch?p là lãi su?t th??ng cao h?n so v?i các hình th?c vay khác.

Vay th? ch?p hay còn g?i là hình th?c vay truy?n th?ng. V?i hình th?c này thì r?i ro ít h?n và ???c ??m b?o h?n nh?ng ng??i vay ph?i th? ch?p tài s?n nào ?ó c?a mình. Ch? nh?ng ai có ph?n tài s?n l?n thì m?i có th? vay ti?n và n?u không có kh? n?ng tr? n? s? ti?n ?ã vay thì s? m?t quy?n s? h?u tài s?n ?ó.

Nh?ng l?u ý khi vay tiêu dùng cá nhân TPHCM

?? có th? vay tiêu dùng cá nhân, ng??i vay c?n ?áp ?ng ??y ?? các ?i?u ki?n sau ?ây:

  • ??i v?i nam gi?i có ?? tu?i t? 20 - 58, ??i v?i n? gi?i có ?? tu?i t? 20 - 55. Tuy nhiên có m?t s? t? ch?c tín d?ng và công ty tài chính quy ??nh ?? tu?i vay nh? h?n là t? 18 tu?i.

  • Ng??i vay ph?i mang qu?c t?ch Vi?t Nam và có h? kh?u th??ng trú ho?c gi?y t?m trú t?i n?i vay tiêu dùng cá nhân.

  • Có thu nh?p ?n ??nh theo tháng và m?c l??ng t?i thi?u theo quy ??nh c?a t?ng t? ch?c tín d?ng và công ty tài chính.


Tr??c khi ?i vay tiêu dùng cá nhân, ng??i vay c?n chu?n b? ??y ?? h? s? và các gi?y t? liên quan. Khi vay c?n ??c k? các ?i?u kho?n trong h?p ??ng ?? n?m rõ lãi su?t ra sao, th?i gian tr? là bao lâu,... và r?t nhi?u thông tin quan tr?ng khác.

M?t ?i?u h?t s?c quan tr?ng khi vay tiêu dùng cá nhân TPHCM ?ó là vi?c l?a ch?n công ty tín d?ng. Ng??i vay c?n tìm hi?u th?t k? ?? ch?n ra công ty tín d?ng uy tín, ?áng tin c?y. Hi?n nay có r?t nhi?u t? ch?c l?a ??o, vì v?y vi?c tìm hi?u k? tr??c khi vay tiêu dùng cá nhân s? khi?n b?n yên tâm h?n khi th?c hi?n vay và ký k?t h?p ??ng.

C?n cân nh?c k? kh? n?ng tr? n? c?a mình n?u khi vay mà không ?? kh? n?ng tr? n? ng??i vay s? b? ??a vào danh sách nh?ng ng??i n? x?u. Lúc ?ó r?t khó ?? b?n có th? vay m??n ? m?t công ty hay ngân hàng nào khác.

M?c dù vay tiêu dùng cá nhân là d?ch v? khá ph? bi?n nh?ng không ph?i ai c?ng hi?u rõ v? nó. Hy v?ng qua bài vi?t này, b?n ??c s? có thêm ki?n th?c và kinh nghi?m khi vay tiêu dùng cá nhân TPHCM và tránh ???c nh?ng sai sót trong quá trình vay ti?n.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.