VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-25-2019, 10:38 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 595
VFF quy?t ??nh th??ng thêm cho ?T Vi?t Nam 500 tri?u ??ng

B?n tin nóng Asian Cup 2019 ngày 13/1: Dù ch?a có ?i?m nào sau 2 tr?n ra quân t?i Asian Cup, ?oàn quân c?a HLV Park Hang Seo v?n nh?n ???c kho?n th??ng ti?n t?.
?T Vi?t Nam v?n nh?n th??ng ti?n t?
Sau tr?n thua Iraq 2-3, VFF ?ã th??ng cho th?y trò m88 - m th? thao HLV Park Hang Seo s? ti?n 500 tri?u ??ng vì ý chí chi?n ??u ? tr?n ??u này. Ngoài ra, ??i c?ng nh?n thêm 500 tri?u ??ng n?a t? ông Ph?m Thanh Hùng – Ch? t?ch CLB Than Qu?ng Ninh, Phó tr??ng ban v?n ??ng tài tr? VFF.
Trong cu?c chi?n tr??c ??i bóng s? 1 châu Á là Iran, ??i tuy?n Vi?t Nam ?ã thi ??u kiên c??ng, th? hi?n ???c v? th? c?a ??i vô ??ch ?ông Nam Á. Dù thua 0-2 nh?ng VFF v?n quy?t ??nh th??ng thêm cho ??i 500 tri?u ??ng. T?ng c?ng, ??i ???c nh?n 1,5 t? ??ng.
HLV Iraq tuyên b? ?ánh b?i Iran
Phát bi?u sau tr?n th?ng 3-0 tr??c Yemen, HLV tr??ng ??i tuy?n Iraq - ông Srecko Katanec cho bi?t các c?u th? c?a mình có ?? kh? n?ng ?ánh b?i ??i bóng s? m?t châu Á Iran. "Tr?n g?p Iran r?t quan tr?ng v?i chúng tôi. Có l? tôi s? s? d?ng ??i hình khác. M?t s? c?u th? m?t m?i và c?n ngh? ng?i. Tuy nhiên, chúng tôi s? chi?n ??u v?i Iran và giành chi?n th?ng. Tôi ngh? các c?u th? có kh? n?ng làm ???c ?i?u ?ó". HLV Katanec cho bi?t v? m?c tiêu trong tr?n ??u v?i Iran s?p t?i.

M?i nh?n Iran ?ánh giá cao hàng th? Vi?t Nam
Khi ???c h?i v? nguyên nhân khi?n Iran không th? th?ng ??m nh? tr?n bet 69 the thao vn ra quân g?p Yemen, ti?n v? Mehdi Taremi gi?i thích: "Yemen ch?i c?i m? h?n. Tr?n ??u này là hi v?ng cu?i cùng c?a tuy?n Vi?t Nam, n?u thua h? s? có nguy c? b? lo?i. Vì th? h? ch?i phòng ng? ch?c và khi?n chúng tôi r?t v?t v?. Tuy nhiên chúng tôi ?ã ch?i t?t và có th? ghi nhi?u bàn h?n th?".
B?n bè qu?c t? c?m ph?c tinh th?n Vi?t Nam
M?c dù ?T Vi?t Nam ?? thua ?T Iran v?i t? s? 0-2 t?i vòng b?ng Asian Cup 2019 nh?ng tinh th?n chi?n ??u c?a ?oàn quân áo ?? ?ã gây ti?ng vang v?i b?n bè qu?c t?. Trên trang facebook chính th?c c?a Asian Cup 2019, C?V trung l?p th?m chí c? C?V Iran ?ã g?i l?i ??ng viên t?i th?y trò HLV Park Hang Seo.
"Xin chúc m?ng Vi?t Nam, ??i tuy?n c?a các b?n s? h?u tinh th?n chi?n ??u qu? c?m ?áng n?. Tôi hy v?ng Vi?t Nam có th? ti?n vào vòng ti?p theo". Nabil Rabbani, m?t C?V Iran chia s?.
Saudi Arabia giành vé s?m
??i tuy?n Saudi Arabia ?ã giành quy?n ?i ti?p sau khi giành tr?n v?n 6 ?i?m qua 2 l??t tr?n. Trong cu?c ??i ??u v?i ??i th? Lebanon (Li-b?ng) m?i ?ây, Fahad Al-M.Uwallad ?ã m? t? s? ? phút th? 12 và Housain Al-Moqahwi ?n ??nh chi?n th?ng 2-0 cho "??i bàng xanh châu Á" ? phút 67.
Tr?ng Hoàng ch?n th??ng?
Ti?n v? ng??i Ngh? An ?ã ph?i r?t n? l?c ?? v??t qua ch?n th??ng ?? tham d? Asian Cup 2019 cùng ?T Vi?t Nam. Tuy nhiên, ng??i hâm m? ?ang r?t lo l?ng cho tình tr?ng c?a Tr?ng Hoàng sau khi c?u th? ph?i s?m r?i sân trong tr?n g?p Iran. S? 8 c?a Vi?t Nam b? ?au ? m?t cá sau m?t pha va ch?m m?nh và b? thay b?i Ti?n Linh.
Qu? Ng?c H?i th?n tr?ng
??i tr??ng c?a ?T Vi?t Nam t? ra th?n tr?ng sau khi thua 2 l??t tr?n ??u tiên c?a Asian Cup 2019. "Có th? nhi?u ng??i ?ánh giá th?p Yemen nh?ng chúng tôi không ngh? v?y. M?i ??i bóng ? gi?i ??u này c?n ???c tôn tr?ng. Vi?t Nam s? nh?p cu?c tôn tr?ng ??i th?, c? g?ng h?t mìhh, giành chi?n th?ng ? tr?n ??u cu?i cùng ?? có c? h?i ?i ti?p".
Reply With Quote

  #2  
Old 10-22-2019, 10:25 AM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: VFF quy?t ??nh th??ng thêm cho ?T Vi?t Nam 500 tri?u ??ng

Giao l?u nhé
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.