VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-14-2019, 12:30 PM
Cameravina Cameravina is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 1
71m2 trào l?u n?i th?t và ti?n nghi

ròn m?t n?m t? khi ??a vào dùng, ngôi nhà ch?ng nh?ng gi? nguyên nét cao nhã, ti?n nghi mà còn ???c b? sung thêm nh?ng giá tr? vô hình ???c hình thành t? nh?a s?ng c?a công trình và d?u ?n c?a gia ch?.Th?t ng?c nhiên khi m?t ngôi nhà ph? có di?n tích ?i?n hình 4,2x17m l?i có th? chuy?n t?i ???c r?t nhi?u công n?ng cho nhu c?u c?a m?t ch? nhà n?ng ??ng. Trong ?ó có c? h? b?i, gara xe h?i, các phòng ng?, n?i ti?p khách và nh?ng không gian sinh ho?t riêng bi?t. ?i?u thúc h?n n?a là t?t c? ??u có s? k?t n?i ?n nh?p v? ti?n ích s? d?ng trong khi v?n gi? ???c s? m?ch l?c trong k?t c?u công trình.

H? b?i ???c ra ??i t? m?t câu h?i ?ùa c?a ch? nhà: li?u ki?n trúc s? có làm ???c h? b?i trong m?t khu ??t nhà ph? chia lô v?i di?n tích gi?i h?n. Bài toán mang h? h?i vào nhà ?ã tr? thành s? ?u tiên hàng ??u c?a nhóm thi?t k? trong vi?c t? ch?c không gian. Và gi?i pháp v? m?t c?u trúc l?ch t?ng c?ng ra ??i t? ?ó.

C?u trúc l?ch t?ng ???c phát huy h?t tác d?ng khi phân ??nh các công n?ng theo chi?u ??ng nh?ng v?n gi? ???c ?? cao v?a ph?i c?a công trình. Không gian ???c t? ch?c theo trình t? và l? thói sinh ho?t c?a ng??i dùng t? th?p ??n cao: t? gara xe, h? b?i, ??n phòng khách, b?p và rút c?c là các phòng ng?. M?t khác, c?u thang th?p k?t h?p v?i gi?ng tr?i và m?t kho?ng lùi phía sau nhà giúp b? sung thêm m?ng xanh và ??i l?u không khí cho t?t th?y các phòng.


[/size][/color]
Nhóm thi?t k? dùng m?t h? lam di ??ng ? m?t ti?n giúp tránh n?ng, ?i?u ch?nh t?m nhìn và ??m b?o s? riêng tây c?p thi?t. Gi?i pháp hai l?p áo này giúp kh?c ph?c ???c nh?ng h?n ch? c?a h? lam nh?t quy?t hay nh?ng b?c t??ng kính thu nh?n nhi?t. Các không gian sinh ho?t ??u mang tính h??ng n?i nh?ng v?n ??y sinh khí nh? có kh? n?ng t? “hít th?” và l?y sáng thiên nhiên ? c? chi?u ngang l?n chi?u ??ng.


Ngoài vi?c gia t?ng t?i ?a các ch?c n?ng s? d?ng, ki?n trúc s? c?ng cân nh?c ??n t?ng nhu c?u nh? nh?t qua vi?c thi?t k? ki?n trúc l?n t? ch?c n?i th?t. M?t l?i ?i riêng k?t n?i phòng t?m v?i khu v? sinh ? t?ng m?t, ngay phía trên h? b?i. Các phòng v? sinh ??u m? ra v??n và r?t nhi?u k?, t? ???c t?n d?ng t? nh?ng m?ng t??ng hay vách ng?n ?? gia t?ng không gian l?u tr?, giúp ngôi nhà luôn g?n và thoáng.

N?i th?t ngôi nhà mang ti?n nghi c?a m?t n?i ngh? d??ng v?i s? coi ngó t? ch?t li?u, ki?u dáng ??n màu s?c và b? m?t hoàn thi?n, mang l?i nhi?u xúc c?m cho ng??i dùng. M?t không gian s?ng cao nhã, cá tính và ti?n nghi ?n sau v? ngoài ??n gi?n c?a m?t ngôi nhà ph?.

Thông tin công trình:

??a ch?: ???ng 59, P.14, Q.Gò V?p, TP.HCM
Thi?t k? và thi công: V?n phòng RISOU Architects
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.