VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-17-2019, 09:56 PM
akakavn akakavn is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 3
Ý ngh?a các con s? sim phong th?y d??i góc nhìn c?a m?i ng??i

M?i con s? trong dãy sim ??u mang m?t ý ngh?a riêng bi?t ??i v?i v?n m?nh con ng??i, h?p l?i thành m?t dãy s? mang ý ngh?a t?u chung nh?t. Ch? s? h?u c?n tìm ???c dãy sim phong th?y h?p m?nh theo phong th?y giúp phù ?? may m?n cho công vi?c, v?n trình phát tri?n.

Ý ngh?a các con s? d??i góc nhìn c?a m?i ng??i
T? lâu, các con s? ?ã xu?t hi?n và ?i vào ??i s?ng con ng??i. Th?c t? ?ã ch?ng minh chúng có ý ngh?a vô cùng quan tr?ng. Chúng ta không th? ph? nh?n ???c s? quan tr?ng c?a chúng ??i v?i ??i s?ng c?a con ng??i. Tuy r?ng ??u là nh?ng con s? ?y nh?ng m?i vùng, m?i n?i có quan ?i?m và ý ngh?a khác nhau.


Nh? ng??i ng??i Vi?t Nam chúng ta r?t thích s? 6, 8 nh?ng l?i luôn ghét b? s? 4 và s? 7 vì h? cho r?ng s? 4 ??i di?n cho ch? “t?”, s? 7 ??i di?n cho ch? “Th?t” nên r?t không may m?n. Nh?ng ??i v?i các n??c Châu Âu, Châu M? thì các con s? này r?t bình th??ng, ng??c l?i h? l?i hay tránh s? 13. Có th? nói, m?i con s? không mang trên mình m?t ý ngh?a chung c? ??nh nào c?.

Ý ngh?a sim ?i?n tho?i
Con s? 1 trong ý ngh?a c?a các con s? ?i?n tho?i: ch?c ch?n, sinh, ??c nh?t vô nh?

Con s? 2 trong ý ngh?a c?a t?ng con s? ?i?n tho?i: tr??ng t?n mãi mãi hay th? hi?n cho s? bình an và h?nh phúc trong cu?c s?ng

Con s? 3 trong ý ngh?a con s? sim ?i?n tho?i: tài t??ng tr?ng v? ti?n b?c

Con s? 4 trong ý ngh?a con s? trong sim ?i?n tho?i: Trong phong th?y sim thì s? 4 t??ng tr?ng cho s? cân b?ng âm d??ng trong ng? hành M?c - H?a - Kim - Th?y


Con s? 5 trong ý ngh?a các con s? ?i?n tho?i: phúc ??c

Con s? 6 trong ý ngh?a c?a nh?ng con s? ?i?n tho?i: L?c

Con s? 7 trong ý ngh?a nh?ng con s? ?i?n tho?i: âm ??c - quý nhân

Con s? 8 trong ý ngh?a nh?ng con s? sim ?i?n tho?i: phát

Con s? 9 trong ý ngh?a t?ng con s? ?i?n tho?i: tr??ng th?

Con s? 0 trong ý ngh?a s? trong sim: Ch? cho ngu?n g?c c?a m?i v?t m?i vi?c ???c sinh ra

Ý ngh?a khi ?? các con s? ??ng m?t mình và ghép chúng l?i v?i nhau
Khi mu?n gi?i ngh?a m?t dãy s? sim, b?n nên nhìn vào t?ng con s? trong dãy s? ?? lu?n gi?i. N?m ???c ý ngh?a t?ng con s? s? có th? lu?n gi?i ???c ý ngh?a c?a dãy s? xem có phù h?p v?i mình hay không. B?i, t?t c? các s? khi ??ng m?t mình, ? v? trí này có th? là t?t ??p nh?ng trong c? m?t dãy khi k?t h?p v?i nh?ng s? khác s? có th? không t?t, ho?c th?m chí là xui x?o. Và b?i l? m?i ng??i là không gi?ng nhau, ngày tháng n?m sinh khác nhau, gi? sinh, b?n m?nh.... nên sim s? v?i m?i ng??i mang ý ngh?a c?ng s? không gi?ng nhau dù cho s? 1 v?n là t??ng tr?ng cho s? ??c nh?t, bá ch?; s? 2 là h?nh phúc;...


T?i sao nên ch?n m?t s? sim h?p tu?i?
M?i con s? ??u mang m?t ý ngh?a riêng và giá tr? c?ng khác nhau. Nh?ng ?? tìm sim s? ??p h?p tu?i thì c?ng ?òi h?i nhi?u y?u t?.

Theo phong th?y, nh?ng con s? 1, 8,9 t??ng tr?ng cho s? may m?n, ngu?n n?ng l??ng m?nh m?. Do v?y, nhi?u ng??i ??c bi?t yêu thích dãy s? sim này. B?i n?u k?t h?p chúng l?i v?i nhau s? mang l?i nhi?u may m?n, thành công trong cu?c s?ng và trong s? nghi?p c?a mình. M?i chuy?n ??u hanh thông, thu?n l?i, b??c qua m?i khó kh?n, sóng gió, tr? ng?i m?t cách ??n gi?n, nhanh chóng, d? dàng. Song m?i tu?i và m?i s? sim ??u mang nh?ng ?i?m ??c tr?ng riêng bi?t ?òi h?i chúng ta ph?i bi?t cách ch?n sim s? ??p h?p tu?i c?n th?n m?i có th? ?ánh giá ???c.

Ph??ng pháp ch?n ???c dãy s? sim phong th?y phù h?p nh?t
C?n c? vào thuy?t ng? hành
Trong phong th?y có ngu? ha?nh t??ng sinh, ngu? ha?nh t??ng kh??c va? ha?nh cu?a ca?c con sô?. Nh?ng ?i?u này tri ph?i lên nhau, quy?t ??nh ý ngh?a c?a dãy sim b?n ch?n.

? Ngu? ha?nh t??ng sinh: Kim sinh Thu?y, Thu?y sinh Mô?c, Mô?c sinh Ho?a, Ho?a sinh Thô?, Thô? sinh Kim.

? Ngu? ha?nh t??ng kh??c: Kim kh??c Mô?c, Mô?c kh??c Thô?, Thô? kh??c Thu?y, Thu?y kh??c Ho?a, Ho?a kh??c Kim.

? Ha?nh cu?a ca?c con sô?: Sô? 1 ha?nh Thu?y, sô? 2 – 8 ha?nh Thô?, sô? 3 – 4 ha?nh Mô?c, sô? 6 – 7 ha?nh Kim, sô? 9 ha?nh Ho?a, sô? 5 trung ho?a, sô? 0 ch?a thuô?c ha?nh na?o trong ngu? ha?nh.

L?a ch?n dãy sim t??ng sinh v?i m?nh
M?nh Kim, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh Thu?y va? mê?nh Thô? vi? Kim sinh Thu?y, Thô? sinh Kim ( trong sim sô? ?e?p mê?nh cu?a chu? s?? h??u h??p v??i m?nh cu?a sim ho??c mê?nh cu?a sim h??p v??i mê?nh cu?a chu? s?? h?u ?ê?u ?em la?i tô?t ?e?p). Trong ?ó quy ??c, mê?nh Thu?y la? con sô? 1, mê?nh Thô? la? sô? 2 va? 8.


M?nh Mô?c, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? Thu?y va? Ho?a vi? Thu?y sinh Mô?c, Mô?c sinh Ho?a. Con sô? mang mê?nh Thu?y la? 1, con sô? mang mê?nh Ho?a la? 9.

? M?nh Thu?y, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? Kim va? Mô?c vi? Kim sinh Thu?y va? Thu?y sinh Mô?c. Con sô? mang mê?nh Kim la? 6 va? 7, con sô? mang mê?nh Mô?c la? 3 va? 4.

? M?nh Ho?a, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? M?c va? Thô? vi? M?c sinh Ho?a va? Ho?a sinh Thô?. Con sô? mang mê?nh Mô?c va? 3 va? 4, con sô? mang mê?nh Thô? la? 2 va? 8.

? M?nh Thô?, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? Ho?a va? Kim vi? Ho?a sinh Thô? va? Thô? sinh Kim. Con sô? mang m?nh Ho?a la? 9, con sô? mang mê?nh Thô? la? 2 va? 8.

Tính toán nút sim ??p nh?t
??i v?i sim phong th?y, ?i?m càng lên cao thì ý ngh?a c?a dãy s? ?ó l?i càng ??p. ?i?m s? càng cao thì s?c s?ng mãnh li?t c?a dãy s? ?ó l?i càng t?ng m?nh. Nh? ?ó, dãy sim thê? hiê?n quyê?n l??c va? s? kiêu sa, bên ca?nh ?o? co?n kh??ng ?i?nh ????c thu? ch?i sim chuyên nghi?p cu?a chu? s?? h??u.

Quy t?c quy ??c cách tính nút sim phong th?y. Cách tính ?i?m này không nh?ng không khó kh?n gì mà còn c?c k? ??n gi?n. Ba?n chi? câ?n c?ng dô?n ca? da?y sô? ?ê?n khi na?o co?n la?i 2 con sô? duy nhâ?t. ?iê?m cao nhâ?t la? ?iê?m 10.
Reply With Quote
  #2  
Old 08-01-2019, 04:13 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: Ý ngh?a các con s? sim phong th?y d??i góc nhìn c?a m?i ng??i

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi c?u h? giao thông giáp bát s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, c?u h? giao thông giáp bát chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? c?u h? giao thông giáp bát c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i c?u h? giao thông giáp bát, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? c?u h? giao thông giáp bát tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - c?u h? giao thông giáp bát luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay c?u h? giao thông giáp bát m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- c?u h? giao thông giáp bát ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
  #3  
Old 10-28-2019, 09:19 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Ý ngh?a các con s? sim phong th?y d??i góc nhìn c?a m?i ng??i

???????? ??NG PH?C ??k Nông
------------------------------------------------------- ????
???? may t?p d? cho bé, t?p d? da
???? bán t?p d? ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? da bò váy, t?p d? b?p ??p m?ngto, t?p d? b?p cách ?i?u
???? t?p d? xinh, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????
X??ng t?p d? café Thái Bình
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.