VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-08-2019, 10:54 PM
rosyamerica124 rosyamerica124 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 11
Nh?ng di?n ??nh c? M? phù h?p v?i ng??i Vi?t

Visa EB1 ???c c?p cho nh?ng ?ng viên có nh?ng n?ng l?c ??c bi?t trong các l?nh v?c nh? khoa h?c, giáo d?c, ngh? thu?t, th??ng m?i, th? thao,… N?u ng??i ?úng ??n ch?ng minh ???c n?ng l?c c?a b?n thân, ???c tuyên d??ng ? c?p qu?c gia, qu?c t?. N?ng l?c c?a ng??i này có th? giúp ích cho s? phát tri?n c?a xã h?i s? ???c phép ??nh c? M?. M?ng ??nh C? Toàn C?u là kênh b?n có th? c?p nh?t thông tin m?i nh?t v? ??nh c?.Xã h?i càng phát tri?n ??i s?ng con ng??i càng ???c nâng cao con ng??i không ch? có nhu c?u ?n ngon m?c ??p mà còn mu?n có cu?c s?ng ti?n l?i, v?n minh h?n cho b?n thân và gia ?ình. Chính vì th? ngày nay r?t nhi?u gia ?ình mu?n con cái mình sau này ???c h??ng cu?c s?ng t?t ??p h?n ? nh?ng xã h?i phát tri?n. M?t trong nh?ng l?a ch?n hàng ??u là t?i M?, chính vì v?y nhi?u ng??i b?n khoan “??nh c? M? b?ng cách nào?”. Bi?t thêm chi ti?t t?i ?ây v? nh?ng chính sách m?i c?a ??nh c? trên th? gi?i.

??nh c? M? theo di?n EB3

???c ch?p thu?n theo B? lu?t di trí c?a M?, visa EB3 cho phép ng??i lao ??ng ???c ??nh c? và làm vi?c t?i qu?c gia này. Theo s? li?u t? C?c di trú M? trung bình m?i n?m có kho?ng 14.000 visa ??nh c? M? ???c c?p theo di?n EB3. Ng??i ???c nh?n lo?i visa này bao g?m:
• Công nhân có tay ngh? ít nh?t 2 n?m ho?c ?ã qua 2 n?m ???c ?ào t?o ngh?
• Ng??i ?ã t?t nghi?p ??i h?c có ít nh?t 1 b?ng c? nhân t?i ??i h?c c?a M? ho?c b?ng c?p ? n??c ngoài ???c M? công nh?n.
• Ng??i lao ??ng ph? thông
??i v?i ng??i ??nh c? M? theo di?n EB3 thì các công ty s? d?ng lao ??ng s? là ??n v? b?o lãnh và ??m b?o cho ng??i ?ó có công vi?c toàn th?i gian h?p pháp. Ngoài ra, c?n ph?i ch?ng minh ???c r?ng công ty ? M? không th? tìm th?y ho?c r?t khó tuy?n d?ng ???c lao ??ng t?i M?. V?i ng??i ?ang mu?n bi?t ??nh c? M? b?ng cách nào v?i chi phí th?p nh?t thì EB3 là l?a ch?n hoàn h?o.


??nh c? M? di?n EB2

Hình th?c ??nh c? M? di?n EB2 là cách ??nh c? theo di?n tay ngh? cao, chuyên gia trong m?t l?nh v?c nào ?ó. C? th?
• Chuyên gia có trình ?? cao nh? có các b?ng c?p M.S, Ph.D, J.D, M.B.A, M.A,… và ???c m?t công ty, t? ch?c nào ?ó ? M? m?i làm vi?c.
• Ng??i có kh? n?ng ??c bi?t trong l?nh v?c khoa h?c, tài chính ???c m? làm vi?c ? M?
• Ng??i có kh? n?ng ??c bi?t, có ti?m n?ng làm l?i cho ng??i dân M?


Xem thêm: ??NH C? EB-5 - CÁCH NHANH NH?T TR? THÀNH CÔNG DÂN M?
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.