VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Short Stories
forgot Password
Register

Short Stories Nhừng mẫu truyện ngắn .......................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-31-2019, 01:58 AM
thachcaowinhome thachcaowinhome is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 21
Làm tr?n vách ng?n th?ch cao phòng khách ?ang là khuynh h??ng

L?p ??t thi công làm tr?n vách ng?n th?ch cao phòng khách ?ang là thiên h??ng ???c các gia ?ình yêu thích. Các m?u ?óng ?p thi?t k? l?p s?n s?a t??ng th?ch cao t?m th? n?i khung chìm gi?t c?p ch?ng nóng ch?u n??c phòng hát karaoke tiêu âm v?n phòng nhà hàng chung c?, c? ?i?n ???ng ??i t?i hà n?i tphcm. M?i không gian ??u ?áp ?ng ???c các ?? ngh? v? m? quan, mang l?i nh?ng trang trí n?i th?t th?ch cao s?ng ??ng.

M?u tr?n th?ch cao phòng khách hi?n ??i.

Phong cách hi?n ??i luôn ???c s? d?ng nhi?u nh?t cho không gian phòng khách, ??i v?i thi?t k? h? tr?n th?ch cao c?ng v?y. V?i nh?ng t?o hình t? ??n gi?n cho t?i c?u kì, tr?n gi?t c?p hay tr?n ph?ng nh?ng m?u tr?n th?ch cao d??i ?ây giúp cho không gian phòng khách c?a b?n thêm ???ng ??i và sang ch?nh h?n.

V?i nh?ng ??c tính tuy?t tr?n nh? tr?ng l??ng nh?, ti?n t?n ?i?n, u?ng th?p, có kh? n?ng ch?u l?a… t?m ng?n th?ch cao là gi?i pháp h?u hi?u làm ??p cho không gian s?ng c?a b?n thay th? nh?ng b?c t??ng c?ng nh?c.

Vi?c phân chia không gian trong thi?t k? không gian phòng ng?, phòng khách, v?n phòng hay các khu d?ch v? gi? ?ây ?ã không còn c?n ??n nh?ng b?c t??ng dày c?p, khô c?ng và bí bách mà thay vào ?ó là các lo?i vách ng?n trang hoàng ?i?m tô thêm v? ??p m? thu?t c?a không gian. Trong ?ó vách ng?n th?ch cao c?a n?i th?t ??c Khang ?ang có xu h??ng ???c tuy?n l?a dùng ph? quát b?i 10 ?u ?i?m tr?i d??i ?ây:
Tro?ng l??ng nh? h?n 10 l?n so v?i t??ng g?ch v?a

Theo s? li?u tính tình c?a các chuyên gia vê? nguyên li?u xây d?ng thi? 1m2 t??ng ????c xây b??ng ga?ch va? v??a có tr?ng l??ng kho?ng 200kg. Trong khi ?o? 1m2 t??ng ????c ng?n b??ng hê? va?ch th?ch cao v??i hê? khung s??t va? t?m th?ch cao tiêu chuâ?n bình th??ng 9.0mm ch? n?ng 22 kg. Lo?i t??ng th?ch cao, t?m th?ch cao ch?u ?m n?ng nh?t dùng ?? ch?ng ?m c?ng ch? n?ng 35 kg/m2.

Vách ng?n th?ch cao có kha? n?ng ca?ch âm c?c “kh?ng”

T?m th?ch cao có kh? n?ng làm gi?m ?i âm thanh t? kho?ng gi?a 35-60dB. . Chúng có kh? n?ng làm gi?m t?i ?a l??ng âm thanh, nên r?t thi?t th?c ?? dùng trong các thi?t k? nhà ph? g?n m?t ???ng r?m r? ho?c các không gian n?i th?t v?n phòng c?n s? t?nh cho m?i phòng bi?t l?p, trong các phòng hát, nhà máy

Công Ty chúng tôi v?i ??i ng? ki?n trúc s? gi?i. H? s? ??a ra nh?ng ph??ng án, nh?ng ý t??ng thi?t k? tr?n th?ch cao ??o cho c?n h? c?a quý khách. ?? m?i công trình tr?n th?ch cao ??p, c?ng cáp, v?ng ch?c. Không th? nào thi?u ?i ??i ng? th? chuyên làm tr?n th?ch cao ch?t l??ng. Nh?ng ng??i ???c chúng tôi ?ào t?o qua bài b?n, nâng cao tay ngh?. b?o ??m quý khách s? ?ng v?i nh?ng gì h? mang ??n.
V?i h?n 10 n?m kinh nghi?n thi công làm tr?n vách th?ch cao uy tín, ch?t l??ng hàng ??u t?i hà n?i. Chúng tôi nh?n thi công các lo?i vách th?ch cao v?i giá r? nh?t. Nh?n làm vách th?ch cao phòng khách, vách ng?n phòng, làm vách th?ch cao phòng ng?, làm vách th?ch cao trang trí, làm vách th?ch cao ch?ng nóng, làm vách th?ch cao cách âm, làm vách ng?n v?n phòng giá r? ? ?t các qu?n huy?n trên ??a bàn ?ô th? h? chí minh

Thay ?ô?i linh hoa?t không a?nh h???ng ?ê?n kê?t câ?u

Do câ?u ta?o cu?a hê? va?ch tha?ch cao cu?ng nh? thi công hê? va?ch tha?ch cao sau khi hê? sa?n va? hê? trâ?n ?a? hoa?n thiê?n. nên chi hê? va?ch tha?ch cao co? ti?nh ?u viê?t la? thay ?ô?i vi? tri? dê? da?ng trong khoa?ng th??i gian ng??n ma? không a?nh h???ng ?ê?n kê?t câ?u cu?a công tri?nh.
Khi dùng vách ng?n th?ch cao b?n c?n l?u ý nh?ng ?i?m sau:

- Nh?ng n?i có di?n tích r?ng, nên thi?t k? nhi?u vách ng?n th?ch cao ?? t?o nên kho?ng không gian trong sinh ho?t, c?t t?o nên s? thông thoáng nh?ng v?n gi? ???c s? tây riêng c?n có.

- Nh?ng ngôi nhà có di?n tích nh?, vi?c s? d?ng vách ng?n th?ch cao l?i càng h?p lý h?n b?i nó khi?n không gian có t? thông, gi?m thi?u s? ng?t ng?t bí bách ban ??u.

- Khi xây d?ng phòng b?p ??i di?n v?i phòng khách và nhà v? sinh, c?n s? d?ng vách ng?n th?ch cao ?? ng?n cách 2 khu v?c.

- Nh?ng ngôi nhà ? h??ng Tây nên s? d?ng vách ng?n th?ch cao b?i nó s? giúp tránh n?ng nóng vào mùa hè và rét m??t h?n vào mùa ?ông.

- Nên tuy?n l?a màu s?c c?a vách ng?n th?ch cao theo cung m?nh m?i ng??i.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.