VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Today Fashion
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-14-2019, 12:26 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 65
NH?ng chú ý khi seo t? khóa web th??ng mai ?i?n t?

Su?t b?n n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c SEO, h?u h?t các website tôi t?ng làm vi?c ??u là website th??ng m?i ?i?n t?, chính vì nh? v?y, tôi mu?n chia s? nh?ng gì mình ?ã h?c h?i trong bài vi?t này.
1. L?u ý v?n ?? trùng l?p n?i dung

Tham kh?o ngay: https://marketingonlinehcm.net/dich-vu-seo/

Các website th??ng m?i ?i?n t? luôn m?c l?i trùng l?p n?i dung nhi?u h?n so v?i các website thông th??ng, h?u h?t chúng ??u gây ra b?i các lo?i c?u trúc ?i?u h??ng. D??i ?ây là m?t s? v?n ?? tôi th??ng g?p ph?i khi làm SEO cho khách hàng và website c?a h?.

Faceted navigation – ?i?u h??ng theo phân l?p chi ti?t / Dynamic filter page – các trang l?c ??ng

Faceted navigation n?i ti?ng là c?n ác m?ng c?a nh?ng ng??i làm SEO, vì chúng t?o ra r?t nhi?u bi?n th? trùng l?p c?a các trang phân lo?i không c?n ?ánh ch? m?c.

Ph??ng pháp yêu thích c?a tôi ?? v??t qua v?n ?? này là áp d?ng các qui t?c meta robot cho các trang web có g?n thêm tham s? cu?i URL, ch?ng h?n nh? website.com/clothing?brand=cothingbrand. Tôi luôn khuy?n ngh? s? d?ng các th? meta robot ?i theo nh?ng không ?ánh ch? m?c, vì chúng s? báo cho công c? tìm ki?m bi?t không c?n ?ánh ch? m?c trang này nh?ng v?n ?i theo backlinks và ti?p t?c thu th?p website. Th? meta robot nên ???c ??t trong ph?n c?a m?i trang web.

không ít chuyên viên SEO có xu h??ng b? qua các trang l?c có ch?c n?ng thi?t l?p tr?t t? hi?n th? k?t qu? cho các trang phân lo?i, m?c dù, các trang này v?n có kh? n?ng phát sinh n?i dung trùng l?p. Tôi c?ng s? áp d?ng qui t?c chèn các th? meta robot cho các trang web này.

Các ch?n l?c thay th? khác:

S? khác l?i có xu h??ng thích s? d?ng canonical tag ho?c ch?nh s?a tham s? trong google webmaster, nh?ng theo kinh nghi?m tr??c ?ây c?a mình, tôi nh?n th?y các th? meta robot v?n hi?u qu? nh?t.

m?c dù, n?u b?n có ?? kh? n?ng thì hãy s? d?ng AJAX ?? l?c k?t qu?, ?i?u này s? cho phép b?n s? d?ng m?t trang t?nh thay vì dùng b? l?c truy v?n ?ính kèm theo URL t??ng ?ng.

ch?n l?a yêu thích nh?t c?a tôi (cho ??n lúc này) là chuy?n các trang l?c ??ng sang trang t?nh – b?n s? nh?n ???c r?t nhi?u landingpage m?i (có th? t?i ?u v?i các truy v?n ?uôi dài) ?? tha h? “ch?m sóc” và gi?i quy?t tri?t ?? v?n ?? trùng l?p n?i dung. cách th?c này ch? nên ???c áp d?ng b?i nh?ng ai có ??i ng? phát tri?n hùng m?nh, vì b?n c?n th?c hi?n theo cách th?c không làm t?n h?i ??n tính ti?n d?ng c?a website.

V?n ?? chu?n hóa d?u /

Không ít các platform th??ng m?i ?i?n t? l?n và nh? (cùng v?i nhi?u h? th?ng khác) g?p v?n ?? v?i các trang hi?n th? theo d?u /, và vi?c n?y s? gây khó kh?n cho SEO khi Google (cùng các công c? tìm ki?m khác) xem chúng là n?i dung trùng l?p.

V?i Magento – platform chúng tôi s? d?ng nhi?u nh?t – vi?c ph?i ch?nh s?a l?i platform này ?? ?ào th?i v?n ?? là không kh? thi, vì chúng s? các thay ??i và ?nh h??ng tinh vi cho t?ng sau c?a website. Vì v?y, n?u website b?n s? d?ng ?ang r?i vào tình hu?ng t??ng t?, b?n nên dùng th? rel canonical ?? chuy?n phiên b?n này v? phiên b?n yêu thích khác.

Phân trang

n?m tr??c, Google ?ã cho gi?i thi?u các th? rel next, prev và all – ???c xây d?ng ?? ng?n các v?n ?? trùng l?p n?i dung khi phân trang.

Các trang Catalog Search

Các trang catalog search th??ng ???c Google ?ánh ch? m?c vì ch?a các link trong ho?c links ngoài. Nh?ng các trang này không cung c?p n?i dung ??c ?áo, vì th? không nên ?? công c? tìm ki?m thu th?p.

Xóa các trang trùng l?p

Khi b?n ?ã s? d?ng t?p tin robots.txt ho?c các qui t?c meta robots ?? báo cho công c? tìm ki?m bi?t không ?ánh ch? m?c các trang web này, b?n c?n ??ng n?p yêu c?u xóa trang cho Google Webmaster Tools. Vi?c ??ng n?p các yêu c?u xóa trang b?ng thao tác tay cho nh?ng trang ??ng không h? thú v?, tuy nhiên cho ??n hi?n gi?, ?ây v?n là cách nhanh nh?t ?? trang web ???c xóa kh?i danh m?c Google (và các công c? tìm ki?m khác).
2. Làm website ch?y nhanh h?n!

Dù b?n thân tôi c?ng không ch?c ch?n v? tác ??ng c?a t?c ?? trang ?nh h??ng ??n th? h?ng, nh?ng nó v?n là y?u t? c?c kì quan tr?ng ??i v?i tr?i nghi?m ng??i dùng. ??i v?i website th??ng m?i ?i?n t?, t?c ?? t?i nhanh là y?u t? mang tính s?ng còn vì nh?ng ng??i dùng b? bu?c ph?i ch? ??i k?t qu? th??ng v?i vàng thoát trang web ngay.

Các công ty nh? Zappos và Amazon ?ã chi vô s? ti?n ?? t?i ?u tính hi?u qu? hi?n th? cho website c?a h?, k?t qu? là h? nh?n ???c nh?ng c?i thi?n ?áng k? v? t? l? chuy?n ??i. B?n có th? th?c hi?n r?t nhi?u th? ?? c?i thi?n tính hi?u qu? hi?n th? cho website, nh?ng d??i ?ây là nh?ng y?u t? chúng tôi th??ng t?p trung cho khách hàng c?a mình nh?t.
* Nén hình ?nh: Chúng tôi dùng JPEG mini ?? rút ng?n th?i gian t?i trang v?i các hình ?nh s?n ph?m có ?? phân gi?i cao.
* Thu nh? javascript và CSS: M?t trong nh?ng y?u t? n?i c?m c?n gi?i quy?t n?u b?n mu?n gi?m thi?u th?i gian t?i trang
* Mod_Pagespeed: M?t module apache làm vi?c trên nhi?u khoanh vùng khác nhau, (nh? nén javascript) ?? rút ng?n th?i gian t?i server – tìm hi?u thêm
* L?u d? li?u truy c?p nhanh toàn trang: Chúng tôi ?ã th?c hi?n ?i?u này cho m?t trong nh?ng khách hàng dùng Magento c?a mình và nh?n tr? giúp t? Inviqa (m?t công ty PHP) – h? là các chuyên gia v? v?n ?? l?u tr? trên platform
* Giao th?c SPDY: SPDY là m?t th? pháp m?i s?a ch?a thay th? cho giao th?c http – m?c tiêu c?a chúng là c?i thi?n t?c ?? t?i trang lên ??n 50%
3. Dùng URL c?p cao cho s?n ph?m

Có r?t nhi?u tranh cãi xoay quanh v?n ?? s? d?ng URL c?p cao cho s?n ph?m, c? th? là:
* Ít s?n ph?m ?? duy trì h?n – Vì b?n s? c?n nhi?u s?n ph?m khác nhau ???c t?o ra trong các danh m?c không gi?ng nhau trên h?u h?t các platform th??ng m?i ?i?n t?
* URL s?n ph?m ng?n h?n
* T?o trang ??n cho t?ng s?n ph?m – N?u b?n có URL trong nhi?u danh m?c, s? có nhi?u phiên b?n v? s?n ph?m cùng n?i dung t??ng ?ng h?n – các URL c?p cao giúp xóa b? v?n ?? này
* GA Filters – Dùng URL c?p cao cho s?n ph?m giúp b?n d? nhìn th?y d? li?u c?a s?n ph?m c? th? trong Google Analytics h?n, b?ng cách s? d?ng Regex – bi?u th?c chính quy (chúng tôi c?ng s? d?ng các ?uôi m? r?ng khác cho s?n ph?m)


4. Phân lo?i sitemap c?a b?n

Tôi luôn dùng c? sitemap html và xml trên các website th??ng m?i ?i?n t? nh? m?t qui t?c chu?n m?c, nh?ng tôi c?ng khuyên b?n s? d?ng thêm các trang sitemap video và sitemap danh m?c.

Các trang sitemap-danh-m?c-c?-th?:

Các website th??ng m?i ?i?n t? l?n nên dùng sitemap html danh-m?c-c?-th? cho t?t c? các n?i dung liên quan ??n danh m?c (n?i dung blog, s?n ph?m và danh m?c con). Ngoài l?i th? ?ánh ch? m?c, chúng c?ng giúp ích vô s? cho vi?c s? d?ng ?i?u h??ng quanh website.

Tôi ?ã làm vi?c v?i không ít công ty th?i trang, vì v?y, chúng tôi có xu h??ng s? d?ng các sitemap html ??n l? cho nh?ng th??ng hi?u khác bi?t trên website – các trang này Ti?p n?i s? phát h?a t?t c? s?n ph?m, các trang b? s?u t?p và n?i dung blog cho m?t th??ng hi?u nào ?ó.

Sitemap video

Có hai l?i ích chính khi s? d?ng sitemap video: ???c hi?n th? trong các k?t qu? v? video và ???c hi?n th? ?o?n trích video trong k?t qu? hi?n th? trên danh sách k?t qu? tìm ki?m. ??i v?i các website th??ng m?i ?i?n t? ch?a n?i dung video v? s?n ph?m, tôi luôn khuyên h? dùng sitemap video.

S? d?ng video snippet trong danh sách k?t qu? hi?n th? giúp gia t?ng t? l? nh?p chu?t cho m?t trang c? th?, vì trang web này s? n?i b?t h?n vô s? so v?i các k?t qu? hi?n th? khác cho truy v?n.
5. T?n d?ng rich snippet

Rich snippet chính là cu?c cách m?ng c?a th??ng m?i ?i?n t? k? t? khi Google b?t ??u ??c và s? d?ng d? li?u ???c c?u trúc. B?ng cách dùng s? ?? hi?n th? (schema markup) cho các trang khác bi?t trên website, b?n có th? hi?n th? rich snippet ?? t?ng c??ng ni?m tin c?a ng??i dùng và c?i thi?n t? l? nh?p chu?t.

S? ?? hi?n th? cho video


?o?n trích video là m?t b? sung kém rõ ràng h?n cho m?t k?t qu? th??ng m?i ?i?n t?, tuy v?y, chúng v?n c?i thi?n ?áng k? t? l? nh?p chu?t. Tôi khuyên b?n nên k?t h?p s? d?ng s? ?? hi?n th? và b?ng giá cho ?o?n trích video ?? ng??i dùng hi?u rõ ?ây là m?t k?t qu? s?n ph?m.

S? ?? hi?n th? cho vi?c ?ánh giá


S? ?? Reviews có l? là m?t trong nh?ng s? ?? ???c s? d?ng nhi?u nh?t và nó ?ã ???c ch?ng minh có th? c?i thi?n t? l? nh?p chu?t cho các website thu?c nhi?u l?nh v?c khác bi?t. N?u b?n không có ??i ng? phát tri?n website xây d?ng s? ?? này vào h? th?ng phân tích, b?n nên s? d?ng Feefo hay TrustPilot ?? kích ho?t các rich snippet nh? trên.
6. Trau chu?t n?i dung meta!

??i v?i các website th??ng m?i ?i?n t?, n?i dung meta không ??n thu?n nh?m ??n m?c tiêu t? khóa, chúng cung c?p các ?? xu?t h?p d?n và chính xác cho s?n ph?m / l?i ?? ngh? c?a b?n.

Vi?c các ?? xu?t ngoài website c?a b?n ph?i th?t h?p d?n và h?p d?n là y?u t? mang tính s?ng còn vì n?u không, ng??i tìm ki?m s? nh?p vào k?t qu? hi?n th? c?a ??ch th?, vì v?y, hãy t?n d?ng các s? ?? hi?n th? nhé (nh? tôi ?ã thuy?t trình ? trên)

?o?n trích mô t? hi?u qu?:


?o?n trích bi?u ??t không hi?u qu?:


V?i ngôn ng? ??m ch?t th??ng hi?u và s?n ph?m, b?n có th? c?nh tranh m?nh m? v?i các shop bán l? khác – vì th?, phát h?a USP (l?i ?i?m bán hàng ??c nh?t) và s? d?ng y?u t? kêu g?i hành ??ng chính là v?n ?? ch? ch?t ?? v??n ??n thành công.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.