VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Today Fashion
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-20-2019, 08:02 PM
Faviocoffee Faviocoffee is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 7
Tuy?n ??i lý cà phê ??ng hi?p tác phân ph?i cà phê ? t?i qu?n 10

Tuy?n c? s? coffe ??ng hi?p tác kinh doanh cafe ? t?i qu?n Tân Phú . Liên H? Ngay Favio Coffee ?? l?y m?u th?: Hotline : 0968 636 179

Hi?n nay do nhu c?u phát tri?n ?? m? r?ng s?n ph?m trên toàn qu?c.Cà Phê Favio c?n tìm các ??i lý có thi?n chí ?? h?p tác và cung cap cafe gia si s?n ph?m. Favio Coffee v?i kinh nghi?m th?c ti?n và d?n ??u v? ch?t l??ng trên dây chuy?n s?n xu?t hi?n ??i k?t h?p t? h??ng v? tinh hoa c?a h?t cà phê ???c ch?t l?c t? 2 vùng ??t Nam - Trung Tây Nguyên luôn cho ra s?n ph?m cà phê s?ch, ch?t l??ng cao, ??t tiêu chu?n v? sinh an toàn th?c ph?m.


gia công b?ng ch?t li?u cà phê ?ó chính là lo?i b?t thành qu? – các thành tích c?a m?t các b??c t? cây c? trên cánh ??ng cafe t?i quá trình thu hái, phân chia, ch? bi?n, rang, nghi?n,… Gi?ng cafe t?t c?n là th? cây ???c tr?ng t?i vùng có nhi?t ?? nhi?t ??i gió mùa, á nhi?t ??i, trên cao nguyên t? 500m ??n 2.000m phân tích m?c n??c bi?n, thích h?p nh?t là ??t ?? bazan. H?t gi?ng cafe t?t ph?i là th? h?t c?a trái ?ã chín ?? th?i ?i?m tr??ng thành và c?ng cáp trên cây, t?c là 5 tháng, hàng n?m m?t v? thu ho?ch, có l??ng tia n?ng m?t tr?i, s? l??ng n??c m?a và s??ng mù c?n ph?i có ?? kêt n?p ?a s? ch?t khoáng trong tâm th?c ??t, không b? ??c h?i b?i nh?ng hóa ch?t và ch?t th?i nhân t?o ??c h?i.

H?t cà phê xanh ph?i ???c ph?i khô và tách kh?i v? k?p th?i ?? h?n ch? ?ã lên men sinh h?c ho?c ?m th?p khi b?o qu?n, gi? nguyên ???c nh?ng c?u t?o t? ch?t nguyên th?y v? sinh h?c, b? ph?n h??ng v? và h??ng d?u ??c tr?ng.

n??c tr?n l?n cafe ph?i là th? n??c th?t nhiên, tránh b? ô nhi?m, không t?p ch?t, ???c ?un cho sôi ??n ?? b?c h?i (1000C) và tùy theo s? thích có l? l?c qua ho?c ngâm nhúng m?t li?u l??ng cafe h?t ?ã rang và nghi?n ?? ch? xu?t h?t h??ng d?u và mùi v? cafe trong th?i h?n ngon nh?t (t? 3 ??n 5 phút). Tùy nhu c?u c?a ng??i th??ng th?c h?n h?p coffe ?ã ???c pha ch? này gi?ng nh? dùng ??m ??c, pha ?? thêm n??c sôi, s?a, sô cô la, ???ng, ca cao ho?c b? hay nh?ng th? nguyên li?u khác ?? t?ng thêm s? ?a h?p muôn màu muôn v?.

cafe d??ng nh? t? chuyên d?ng cho chính trong ngôi nhà c?a b?n hay ngoài quán. Dù n?i nào, s? d?ch v? ??u c?n ph?i t?ng ??t, bình an ?? không gây phi?n hà, chia trí, khó tính cho ng??i th??ng th?c. S? ph?c v? c?t gi?m là vi?c công tác l?ng l?, nh?ng vô hình dung, ch? không ph?i quan tâm quá nhi?u, l? li?u khi?n ng??i th??ng th?c m?t ch? quy?n ho?c hóa thành ??i t??ng ng??i tiêu dùng c?a k? khác và không ?? liên h? c?n ph?i có v?i chính mình và tr?i ??i khi th??ng th?c. S? d?ch v? c?t gi?m là v?a ?? không th?a ??i v?i t?t c? m?i ?òi h?i.

C.ty CP Favio Coffee ???c thi công t? n?m 2000, ho?t ??ng thu?c l?nh v?c s?n xu?t, chào bán cafe
rang xay, cafe h?t rang

1- cách làm giao nh?n:
chuy?n hàng mi?n phí trên Vi?t Nam, trên ??t li?n
2- cách làm giao d?ch thanh toán:
- t?nh thanh hóa 100% ch?t l??ng lô hàng sau khi ?u tiên b?ng giao d?ch chuy?n ti?n Ngay c? ??t hàng
- giao d?ch thanh toán giá tr? lô hàng tr??c.
- ??t hàng qua di ??ng, fax, ngôn t?.
3- nguyên t?c:
- huê h?ng
- món quà
- Khuy?n m?i
- Hàng m?u.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.