VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-29-2018, 01:23 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Prudential ??t doanh thu h?n 16.000 t? ??ng trong n?m 2017

Ho?t ??ng kinh doanh b?o hi?m mang l?i cho Prudential 16.019 t? ??ng doanh thu trong 2017, t?ng 20% so v?i n?m tr??c. Trong n?m 2017, doanh nghi?p b?o hi?m ??t nh?ng k?t qu? kh? quan, ti?p n?i ?à t?ng tr??ng qua nhi?u n?m t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Ch? riêng doanh thu phí m?i ?ã ??t 3.925 t? ??ng, v??t 12% so v?i cùng k?; chi tr? quy?n l?i b?o hi?m cho khách hàng 6.261 t? ??ng.

Tính ??n cu?i 2017, t?ng giá tr? tài s?n c?a công ty lên 74.112 t? ??ng. V?n ??u t? vào n?n kinh t? ? m?c 66.241 t? ??ng. Theo báo cáo ??c tính c?a Hi?p h?i b?o hi?m Vi?t Nam, ?ây là kho?n ??u t? l?n nh?t trong s? các doanh nghi?p b?o hi?m nhân th? t?i Vi?t Nam.

V? chi?n l??c ho?t ??ng trong t??ng lai, ông Steve Clark - T?ng giám ??c Prudential Vi?t Nam cho bi?t, s? ti?p t?c ??u t? vào Vi?t Nam và tham gia h?p tác song ph??ng ?? xây d?ng n?n kinh t?, xã h?i phát tri?n b?n v?ng.

[?IMG]
Doanh nghi?p b?o hi?m ??t nh?ng k?t qu? kh? quan trong n?m 2017.

"Th?i gian t?i, chúng tôi ??y m?nh cung c?p các gi?i pháp b?o v? - ??u t?, ?áp ?ng nhu c?u ngày càng ?a d?ng c?a khách hàng nh?m ??t nh?ng m?c tiêu dài h?n trong m?ng b?o hi?m nhân th?", ông Steve Clark nói.

?óng góp cho c?ng ??ng c?ng là y?u t? ???c công ty chú tr?ng. Trong 2017, Prudential th?c hi?n nhi?u d? án xã h?i nh? ho?t ??ng gi?m thi?u r?i ro thiên tai, hi?n máu nhân ??o, giáo d?c qu?n lý tài chính cho tr? Cha-ching, ??y m?nh ch??ng trình "Safe Steps - Các b??c an toàn ???ng b?". Trong giai ?o?n 2012-2017, công ty ?ã ?óng góp 162 t? ??ng cho ba m?ng giáo d?c, s?c kh?e và h? tr? c?ng ??ng.

M?i ?ây, Prudential Vi?t Nam l?t vào danh sách d?n ??u "N?i làm vi?c t?t nh?t Vi?t Nam" nhóm công ty b?o hi?m theo kh?o sát c?a Anphabe, ghi d?u 5 n?m liên ti?p (t? 2013-2017) vào b?ng x?p h?ng.

"Thành tích này là minh ch?ng cho n? l?c g?n 20 n?m theo ?u?i t?m nhìn tr? thành m?t trong nh?ng ??n v? b?o hi?m hàng ??u trong n??c, ??ng th?i xây d?ng môi tr??ng làm vi?c h??ng ??n vi?c phát tri?n c?a nhân viên", ông Steve Clark nh?n m?nh.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-06-2018, 05:42 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 214
Re: Prudential ??t doanh thu h?n 16.000 t? ??ng trong n?m 2017

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Prudential Vi?t nam và Vietbank ký th?a thu?n h?p tác bán b?o hi?m qua ngân hàng azurelight Daily News 1 06-06-2018 05:44 AM
Prudential h?p tác Vietbank tri?n khai mô hình kinh doanh b?o hi?m qua ngân hàng azurelight Teen Today 6 05-28-2018 09:42 PM
Prudential rút ng?n th?i gian gi?i quy?t b?o hi?m còn 30 phút azurelight Sport News 1 05-25-2018 11:39 AM
Prudential bị khách 'tố' cho vay nặng lãi hoatadao Daily News 0 01-17-2011 03:18 AM
Ben Thuong Hai : Thai Doanh Doanh BlueTear Viet Music Video 0 07-13-2007 09:40 PM


All times are GMT -5. The time now is 07:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.