VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-15-2017, 10:00 AM
minhgiakhanh minhgiakhanh is offline
Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 1
Trang tri tran thach cao co nen dung den LED day khong?

Ngày nay tr?n th?ch cao ???c ?ng d?ng nhi?u trong trang trí n?i th?t nh? các ??c tính ti?n d?ng, k?t c?u d? thi công và mang tính th?m m? cao. Và mu?n ??t ???c hi?u qu? nh? ý mu?n c?a ng??i s? d?ng, c?n ph?i s? d?ng thêm các lo?i ?èn trang trí ?i kèm.
Chúng ta c?ng ch?ng xa l? gì v?i nh?ng ánh ?èn b?t m?t ?? s?c màu trên ???ng ph? hay nh?ng khu trung tâm mua s?m ???c trang hoàng l?ng l?y b?i nh?ng dây ?èn ?? s?c màu.
U?n cong và du?i th?ng tùy theo ý mu?n chính là ?u ?i?m n?i b?t ?? khi?n ?èn LED dây chính là v?t li?u quan trong không th? thi?u trong thi?t k? trang trí n?t th?t, ngo?i th?t hay c? công trình công c?ng.
V?y trong trang tri? trâ?n tha?ch cao co? nên du?ng ?e?n LED dây hay không? Theo dõi bài vi?t này ?? có câu tr? l?i.
trong-trang-tri-tran-thach-cao-co-nen-dung-den-led-day
Khái ni?m tr?n th?ch cao có th? hi?u là nh?ng t?m th?ch cao nguyên ch?t ???c ghép kín l?i v?i nhau t?o thành k?t c?u tr?n, tr?n th?ch cao ???c s? d?ng trong vi?c thay th? cái lo?i tr?n c? nh? tr?n ?úc, tr?n xi m?ng..nh?m m?c ?ích mang l?i s? h?p lý và v? ??p cho không gian s?ng.
Tr??c ?ây trong trang trí tr?n th?ch cao, ng??i ta th??ng s? d?ng ?èn Neon hay ?èn hu?nh quang d?ng ?ng nh?ng hi?n nay cùng v?i s? phát tri?n nhanh chóng c?a công ngh? ?èn LED, thì ?ã có thêm l?a ch?n ?èn LED dây ho?c ?èn tuýp LED ?? h?t tr?n th?ch cao t?o nên không gian c?c kì ??c ?áo sáng t?o.
Xem thêm : Các lo?i ?èn led cao c?p nh?p kh?u tr?c ti?p t? Hàn Qu?c 2017
?èn LED dây ???c xem nh? là m?t gi?i pháp mang tính ??t phá m?i cho tr?n th?ch cao:
K?t c?u d?ng dây, nh? g?n, d?o dai, có th? u?n cong, du?i th?ng tho?i mái
Chi?u dài linh ho?t, t? 1-100m mà không c?n ??u n?i ph?c t?p
???c b?c m?t l?p silicon giúp b?o v? ?èn kh?i các tác nhân bên ngoài, ngoài ra còn ch?ng chói b?o v? t?t cho m?t.
Tuy nhiên ?èn LED dây l?i ch? bao g?m các chip LED ???c g?n k?t l?i v?i nhau mà hoàn toàn không ???c g?n thêm m?ch b?o v? khi ?i?n quá dòng hay có hi?n t??ng s?t áp công su?t, chính vì th? sau m?t th?i gian ng?n h?u h?t ??u b? cháy h?ng hay suy gi?m ánh sáng, cá bi?t còn có th? ch?t chip LED ? b?t c? m?t xích nào trên ?èn, gây m?t th?m m? cho công trình trang trí.
Và dòng ?èn LED h?t tr?n th?ch cao (module LED h?t) m?i ?ã ra ??i, k? th?a nh?ng ?u ?i?m và kh?c ph?c các nh??c ?i?m còn t?n ??ng trên ?èn LED dây th? h? c?.
C?ng nh? ?èn LED dây, ?èn LED h?t tr?n th?ch cao th? h? m?i:
Có kh? n?ng linh ho?t v? kích th??c, d? dàng trong vi?c thi công và l?p ??t.
Ch?t l??ng ánh sáng v??t tr?i nh? s? d?ng chip LED Sam Sung t? Hàn Qu?c.
Tu?i th? lên t?i trên 50000 gi? t?c là h?n 10 n?m trong khi ?èn LED dây ch? t?n t?i ???c 1 n?m là ph?i thay m?i.
Màu s?c ?a d?ng, có th? thay ??i nh? b? ?i?u khi?n ?? phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng.
Có s? d?ng th?u kính (Len) ?? t?a góc chi?u sáng, nâng cao tính th?m m?.
Siêu ti?t ki?m ?i?n b?i hi?u su?t chuy?n ?i?n n?ng thành quang n?ng t?i trên 95%.
Nh?ng thông tin chia s? trên ch?c h?n ?ã giúp b?n ??a ra câu tr? l?i cho v?n ?? trong trang trí tr?n th?ch cao có nên dùng ?èn LED dây hay không r?i ph?i không?
ENTEC LED hi?n ?ang là ??n v? nh?p kh?u và phân ph?i ??c quy?n các s?n ph?m ?èn LED chi?u sáng có ngu?n g?c t? Hàn Qu?c. Khi s? d?ng các s?n ph?m t? ENTEC LED cung c?p, b?n s? ???c t? v?n k? l??ng t? thi?t k? cho t?i thi công, v?n hành bàn giao, trong quá trình s? d?ng lên t?i 48 tháng, s?n ph?m n?u có l?i hay s? c? h? h?ng, chúng tôi s? kh?c ph?c và s?a ch?a mi?n phí.
ENTEC LED luôn h??ng t?i m?c tiêu s? m?t v? ch?t l??ng.
Xem thêm: Chip LED Sam Sung 100% nh?p kh?u tr?c ti?p t? Hàn Qu?c
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Mới gia nhập Tran xin chào tất cả các bạn Tran26PK Câu Lạc Bộ "Chảnh" 13 04-23-2017 04:56 AM
Akira Phan - Tai anh khong dung cam Cau2_BanBom Viet Music MP3 0 02-15-2012 08:04 AM
sao khong dùng phím mũi tên trên bàn phím để lật trang đuoc vậy ???? biassasin Comments and Request on the Comics 3 06-25-2009 08:02 PM
Tieng Thach Sung - Cam Ly & Minh Tuyet BlueTear Viet Music Video 1 07-13-2007 09:47 PM
Tran Tam & Uyen Trang - Dau Mot Lan Roi Thoi dd083 Viet Music Video 1 03-11-2007 11:12 PM


All times are GMT -5. The time now is 11:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.