VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Request Download
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-18-2018, 08:27 PM
manhcung666 manhcung666 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 75
C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

Cách ???ng Lê Tr?ng T?n 600m, khu ?ô th? hi?n ?ang hoàn thi?n ??ng b? r?t ??p, (???ng Vành ?ai 2.5 b?t ??u t? Tam Trinh - Tân Mai - Kim ??ng - Tr?n Nguyên ?án - ??m H?ng - V? Tr?ng Ph?ng - Hoàng ??o Thúy - Trung Kính - Tr?n Thái Tông - Nguy?n Phong S?c)
Tuy?n ???ng 2,5 (?o?n ??m H?ng – Qu?c l? 1) là tuy?n ???ng tr?c chính ?ô th?, có ý ngh?a h?t s?c quan tr?ng k?t n?i các tuy?n ???ng vành ?ai và các tuy?n ???ng ?ô th? trong khu v?c.
D? án góp ph?n giúp ng?n ?áng k? th?i gian di chuy?n t? khu v?c trung thâm Th? ?ô t?i các qu?n, huy?n phía Nam, ??c bi?t là Nhân dân qu?n Hoàng Mai.
D? án hoàn thành góp ph?n thúc ??y phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a khu v?c và c?a TP.
Các c?n phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? có di?n tích dao ??ng t? 75 - 80 – 120 - 290 m2, thi?t k? 3,5 t?ng.
Ch? t? 33 tri?u/m2 ???ng hè r?ng 11,5m ??n 40m ???ng chính vành ?ai 2,5. Th?p nh?t ??u t? 1,5 t? ??ng sinh l?i 30%/n?m.
Nh? v?y tùy thu?c vào nhu c?u c?ng nh? mong mu?n c?a gia ?ình mà b?n có th? l?a ch?n phân lô ??t n?n sao cho phù h?p nh?t.
??i v?i nh?ng c?n lô góc có di?n tích h?p lý, vi?c b? trí, thi?t k? ki?n trúc sao cho khai thác ???c t?i ?a không gian tr?ng vô cùng c?n thi?t.
T?t c? nh?ng c?n phân lô c?a K?T ??i Kim ??nh Công ??u s? h?u ki?n trúc hi?n ??i, ??n gi?n hóa nh?ng v?n th? hi?n ???c v? sang tr?ng, ??ng c?p c?a d? án ch?t l??ng.
N?u mu?n bi?t thêm chi ti?t v? d? án phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? K?T ??i Kim ??nh Công ?? ??a ra ph??ng th?c ??u t? h?p lý nh?t, b?n vui lòng truy c?p vào website dinhcongmorong.com nhé.

Ký h?p ??ng tr?c ti?p C?T, ?óng ti?n theo ti?n ?? 50% - 20% - 20% - 10%, hi?n t?i C?T ?ang tri?n khai g?p rút ?? k?p ti?n ?? bàn giao, c? h?i vàng ?? ??u t? vì khi làm xong ???ng giá có th? t?ng g?p ?ôi!
Liên h? 0902.396.222
N?u mu?n bi?t thêm chi ti?t v? d? án phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? K?T ??i Kim ??nh Công ?? ??a ra ph??ng th?c ??u t? h?p lý nh?t, b?n vui lòng truy c?p vào website dinhcongmorong.com nhé.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.