VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Celebrity News
forgot Password
Register

Celebrity News Thông tin về giới điện ảnh và ca nhạc ...........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-13-2018, 01:45 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life khai tr??ng phòng giao d?ch th? hai ta?i Hà N?i

Ngày 9/4/2018, Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life Vi?t Nam chính th?c khai tr??ng phòng giao d?ch th? hai ta?i t?ng 18, Tòa nhà TNR Tower, s? 54A Nguy?n Chí Thanh, ph??ng Láng Th??ng, qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

Là ??a ?i?m giao d?ch th? hai c?a Chubb Life t?i Hà N?i, v?n phòng m?i ???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i, th? hi?n qua 9 màu s?c ??c tr?ng ??i di?n cho T?p ?oàn Chubb, mang ??n không gian làm vi?c thân thi?n, c?i m?, góp ph?n t?ng c??ng s? giao ti?p c?a nhân viên m?t cách tr??c tiê?p và hiê?u qu? h?n. Bên c?nh ?ó, Chubb Life Vi?t Nam c?ng chú tr?ng ??u t? trang thi?t b? hi?n ??i cho phòng h?p, phòng hu?n luy?n – ?ào t?o, nh?m t?o ?i?u ki?n t?t nh?t ?? nhân viên và ??i ng? kinh doanh làm vi?c, và ph?c v? khách hàng.

[?IMG]
??i di?n Chubb Life Vi?t Nam c?t b?ng khai tr??ng phòng giao d?ch m?i.

Ông Lâm H?i Tu?n, Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? kiêm T?ng Giám ??c Chubb Life Vi?t Nam, cho bi?t: "Th? tr??ng mi?n B?c, ??c bi?t là Hà N?i, luôn n?m trong chi?n l??c t?ng c??ng m?c ?? hi?n di?n và nâng cao n?ng l?c c?nh tranh c?a Chubb Life Vi?t Nam, b?i t?c ?? phát tri?n v??t b?c v? kinh t? - xã h?i và nhu c?u ngày càng t?ng c?a ng??i dân ??a ph??ng v? các gi?i pháp b?o v? tài chính. Vi?c khai tr??ng thêm phòng giao d?ch t?i Hà N?i cho th?y s? phát tri?n và m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh không ng?ng c?a Chubb Life Vi?t Nam".

[?IMG]
Phòng giao d?ch m?i v?i không gian làm vi?c thân thi?n, c?i m?, ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u c?a khách hàng.

Hi?n Chubb Life Vi?t Nam ?ang s? h?u 73 v?n phòng trên c? n??c, v?i ??i ng? h?n 29.000 Qu?n lý và ??i di?n Kinh doanh. "V?i s? ??u t? m?nh m? c?a công ty, chúng tôi tin r?ng phòng giao d?ch m?i t?i Hà N?i s? ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u c?a khách hàng v? nh?ng gi?i pháp b?o v? tài chính hi?u qu?, h? tr? t?t nh?t cho khách hàng t?i ??a ph??ng và ?óng góp tích c?c vào k?t qu? kinh doanh c?a công ty", ông Lâm H?i Tu?n chia s? thêm.

Liên h? công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life ?? tìm hi?u thông tin các gói b?o hi?m dành riêng cho b?n t?i:
Hotline: (84 28)3827 8123
Website: Chubb Vietnam
Reply With Quote

  #2  
Old 05-28-2018, 09:28 PM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 216
Re: Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life khai tr??ng phòng giao d?ch th? hai ta?i Hà

CÁCH ?ÒI N? HI?U QU? H?P PHÁP – h??ng d?n c?a SEALAW

T?i sao ng??i ?òi n? chuyên nghi?p l?i th?c hi?n thành công trong khi nhi?u ch? n? là dân “anh ch?”, Công an, B? ??i không ?òi ???c ?
?ây là câu h?i r?t nhi?u ng??i ??t ra v?i chúng tôi, hôm nay chúng tôi xin ???c chia s? ng?n g?n nh?t giúp các b?n hi?u.
Vi?c th?c hi?n ho?t ??ng ?òi n? là s? rèn luy?n t?ng h?p nhi?u k? n?ng nghiên c?u và thu th?p thông tin ch?ng c?, giao ti?p, tâm lý và phán ?oán, t? t?ng. ??i v?i ng??i dân, thông th??ng khi phát sinh n? th??ng ngh? ngay ??n nh? Công an ho?c nh? l?c l??ng “anh ch?”. Vi?c nh? này có ?u ?i?m nhanh g?n trong m?t s? v? vi?c nh?ng nh??c ?i?m khó ki?m soát ???c hành vi manh ??ng, vi ph?m pháp lu?t, n?u g?p con n? hi?u bi?t pháp lu?t và có quan h? xã h?i sâu r?ng thì vi?c l?i b? t?c, có th? dính “b?y ng??c” ho?c th?m chí h?t th?i hi?u kh?i ki?n m?t quy?n ?òi n?.


?òi n? theo quy ??nh pháp lu?t chính là vi?c chúng ta n?m ch?c thông tin ??i t??ng, h? s?, ch?ng c? sau ?ó khai thác ?i?m y?u c?a ??i t??ng v? m?t pháp lý, tâm lý, xã h?i và t? t?ng. Ví d?, tr??c khi hành ??ng tr?c di?n các b?n c?n thu th?p xong h? s? ch?ng c?, thông tin ??i t??ng, tránh hi?n t??ng khi tác ??ng r?i m?i tìm cách c?ng c? ch?ng c? thì kh? n?ng thành công s? gi?m ?i m?t ph?n do ??i t??ng s? ch? ??ng th? th?, che d?u ch?ng c?. Ch? ??ng khai thác tâm lý n? n?n ho?c e ng?i l? thông tin n? x?u làm m?t uy tín v?i gia ?ình, c? quan, ?oàn th?. Ho?c khai thác tri?t ?? trách nhi?m pháp lý, ngh?a v? liên ??i c?a gia ?ình, c? quan t? ch?c.... Tuy nhiên, ?i?m quan tr?ng nh?t các b?n c?n chu?n b? là tài li?u, ch?ng c? ch?ng minh quy?n ?òi n? h?p pháp c?a mình, ch? khi b?n có quy?n h?p pháp thì tâm lý b?n v?ng vàng, ch? ??ng trong công vi?c.


?ó là nh?ng nét c? b?n nh?t c?a ho?t ??ng ?òi n?, ?? bi?t chi ti?t h?n các b?n có tham kh?o thêm t?i website: dichvuthuno.com ho?c luatsudongnama.com c?a Lu?t s? ?ông Nam Á – SEALAW.vn. V?i g?n 20 n?m hình thành phát tri?n, ?ã th? lý gi?i quy?t trên 18.000 v?/vi?c c?a 40 lu?t s? và 25 cán b? pháp lý chuyên môn, SEALAW GROUP th??ng xuyên h??ng d?n mi?n phí k? n?ng ho?c ?ào t?o chuyên sâu nghi?p v? thu n? cho doanh nghi?p.

Liên h? ho?c tham kh?o thêm:
LU?T S? ?ÔNG NAM Á SEALAW
??a ch?: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà N?i, Vi?t Nam
Website: DichVuThuNo. Com / LuatSuDongNamA. Com
?i?n tho?i: 024.35656858 / 024.22178898 / 0902278899
Email: luatsudongnama @gmail.com
Skype: luatsudongnama
Reply With Quote
  #3  
Old 06-19-2018, 09:51 PM
Bogdantxc Bogdantxc is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Location: Bangladesh
Posts: 2
Where is Administration forum.vuilen.com ??

Where is moderator??
It is important.
Regards.
Reply With Quote
  #4  
Old 10-21-2018, 04:10 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 500
Re: Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life khai tr??ng phòng giao d?ch th? hai ta?i Hà

Liên h?: cô H?ng 0124 868 55 84

Tuy?n g?p nhân viên kinh doanh s?n ph?m Y?n xào, dây n?t da, m? ph?m ...
L??ng c? b?n: th?a thu?n
Kèm các ph? c?p: x?ng, ?i?n tho?i, hoa h?ng, doanh s? ...
Làm vi?c t?i: 158/38/26 Ph?m V?n Chiêu, P9, Gò V?p, Tp.HCM
Liên h?: cô H?ng 0124 868 55 84

Tuy?n nhân viên làm T?t, tuy?n nhân viên Kinh doanh
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.