VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Làm Quen
forgot Password
Register

Câu Lạc Bộ Làm Quen Xin Tự Giới thiệu nếu Muốn *8*

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-21-2018, 11:18 PM
hatenanews hatenanews is offline
Member
 
Join Date: Feb 2018
Posts: 1
Ng??i m?c s?t xu?t huy?t nên ?n nh?ng th?c ph?m gì?

Ngoài vi?c ?i?u tr? theo ch? ??nh c?a bác s?, ng??i m?c s?t xu?t huy?t c?n ?n u?ng khoa h?c ?? h?n ch? các bi?n ch?ng, giúp c? th? nhanh h?i ph?c h?n.


Khi b? s?t xu?t huy?t, ng??i b?nh th??ng s?t cao, m?t m?i, chán ?n… Vì th?, c?n có ch? ?? ?n u?ng h?p lý ?? bù n??c và ch?t dinh d??ng ??y ?? cho c? th?. D??i ?ây là m?t s? l?u ý v? ch? ?? ?n u?ng cho b?nh nhân s?t xu?t huy?t.

Theo Ths. Bs Nguy?n Trung C?p, Ph? trách Khoa C?p c?u, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i Trung ??ng: V?i ng??i b? s?t xu?t huy?t, không có ch? ?? kiêng khem ??c bi?t. Tuy nhiên, vì c? th? b? s?t cao liên t?c, th??ng r?t m?t và bu?n nôn, chán ?n nên ng??i b?nh c?n ???c ?n th?c ?n m?m, d? tiêu. ??c bi?t l?u ý, trong giai ?o?n ti?u c?u máu h?, không ?n th?c ?n quá c?ng có th? gây nên x??c niêm m?c ru?t, làm ch?y máu.

C? th? v? ch? ?? ?n, ng??i b? s?t xu?t huy?t c?n ???c ?n các lo?i th?c ph?m d? tiêu nh?: Cháo, súp, ph?; cháo nên n?u loãng ?? d? tiêu; tránh các ?? ?n cay, nóng. ?n nhi?u các lo?i th?c ph?m t?t cho máu nh?: Th?t bò, th?t l?n, th?t n?c.

Ch? ?? u?ng c?ng c?n ??c bi?t quan tâm. C? th?, quan tr?ng nh?t là vi?c b? sung ?i?n gi?i Oresol ?ã pha ?úng theo h??ng d?n, ng??i b?nh c?n u?ng kho?ng 1 - 1,5 lít/ngày; u?ng nh?p t?ng ng?m nh? ?? không h?i d? dày và không b? nôn. Bên c?nh ?ó c?n b? sung thêm các ?? u?ng có nhi?u vitamin khác nh?: U?ng s?a và s? d?ng các s?n ph?m làm t? s?a; u?ng các lo?i n??c hoa qu? nh? n??c cam, b??i, chanh, n??c d?a… Chú ý, ng??i b?nh tuy?t ??i không u?ng các ?? u?ng có ga, c?n, tuy?t ??i không u?ng r??u vì d? gây xu?t huy?t.
Reply With Quote

  #2  
Old 05-28-2018, 09:34 PM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Silver Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 162
Re: Ng??i m?c s?t xu?t huy?t nên ?n nh?ng th?c ph?m gì?

CÁCH ?ÒI N? HI?U QU? H?P PHÁP – h??ng d?n c?a SEALAW

T?i sao ng??i ?òi n? chuyên nghi?p l?i th?c hi?n thành công trong khi nhi?u ch? n? là dân “anh ch?”, Công an, B? ??i không ?òi ???c ?
?ây là câu h?i r?t nhi?u ng??i ??t ra v?i chúng tôi, hôm nay chúng tôi xin ???c chia s? ng?n g?n nh?t giúp các b?n hi?u.
Vi?c th?c hi?n ho?t ??ng ?òi n? là s? rèn luy?n t?ng h?p nhi?u k? n?ng nghiên c?u và thu th?p thông tin ch?ng c?, giao ti?p, tâm lý và phán ?oán, t? t?ng. ??i v?i ng??i dân, thông th??ng khi phát sinh n? th??ng ngh? ngay ??n nh? Công an ho?c nh? l?c l??ng “anh ch?”. Vi?c nh? này có ?u ?i?m nhanh g?n trong m?t s? v? vi?c nh?ng nh??c ?i?m khó ki?m soát ???c hành vi manh ??ng, vi ph?m pháp lu?t, n?u g?p con n? hi?u bi?t pháp lu?t và có quan h? xã h?i sâu r?ng thì vi?c l?i b? t?c, có th? dính “b?y ng??c” ho?c th?m chí h?t th?i hi?u kh?i ki?n m?t quy?n ?òi n?.


?òi n? theo quy ??nh pháp lu?t chính là vi?c chúng ta n?m ch?c thông tin ??i t??ng, h? s?, ch?ng c? sau ?ó khai thác ?i?m y?u c?a ??i t??ng v? m?t pháp lý, tâm lý, xã h?i và t? t?ng. Ví d?, tr??c khi hành ??ng tr?c di?n các b?n c?n thu th?p xong h? s? ch?ng c?, thông tin ??i t??ng, tránh hi?n t??ng khi tác ??ng r?i m?i tìm cách c?ng c? ch?ng c? thì kh? n?ng thành công s? gi?m ?i m?t ph?n do ??i t??ng s? ch? ??ng th? th?, che d?u ch?ng c?. Ch? ??ng khai thác tâm lý n? n?n ho?c e ng?i l? thông tin n? x?u làm m?t uy tín v?i gia ?ình, c? quan, ?oàn th?. Ho?c khai thác tri?t ?? trách nhi?m pháp lý, ngh?a v? liên ??i c?a gia ?ình, c? quan t? ch?c.... Tuy nhiên, ?i?m quan tr?ng nh?t các b?n c?n chu?n b? là tài li?u, ch?ng c? ch?ng minh quy?n ?òi n? h?p pháp c?a mình, ch? khi b?n có quy?n h?p pháp thì tâm lý b?n v?ng vàng, ch? ??ng trong công vi?c.


?ó là nh?ng nét c? b?n nh?t c?a ho?t ??ng ?òi n?, ?? bi?t chi ti?t h?n các b?n có tham kh?o thêm t?i website: dichvuthuno.com ho?c luatsudongnama.com c?a Lu?t s? ?ông Nam Á – SEALAW.vn. V?i g?n 20 n?m hình thành phát tri?n, ?ã th? lý gi?i quy?t trên 18.000 v?/vi?c c?a 40 lu?t s? và 25 cán b? pháp lý chuyên môn, SEALAW GROUP th??ng xuyên h??ng d?n mi?n phí k? n?ng ho?c ?ào t?o chuyên sâu nghi?p v? thu n? cho doanh nghi?p.

Liên h? ho?c tham kh?o thêm:
LU?T S? ?ÔNG NAM Á SEALAW
??a ch?: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà N?i, Vi?t Nam
Website: DichVuThuNo. Com / LuatSuDongNamA. Com
?i?n tho?i: 024.35656858 / 024.22178898 / 0902278899
Email: luatsudongnama @gmail.com
Skype: luatsudongnama
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.