VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-17-2017, 07:33 AM
lenguyentrung
Guest
 
Posts: n/a
Nh?ng thói quen c?n thay ??i khi ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t là g?

Hi?n nay, ngày càng có nhi?u lao ??ng Vi?t ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t. Vì v?y, ?? s?m hòa nh?p v?i môi tr??ng s?ng và làm vi?c t?i Nh?t, các b?n th?c t?p sinh nên tìm hi?u nh?ng ??c tr?ng trong cu?c s?ng hàng ngày, v?n hóa làm vi?c và cách ?ng x? c?a ng??i Vi?t. ??ng th?i thay ??i nh?ng thói quen x?u c?a ng??i Vi?t tr??c khi ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t.

Ng??i Nh?t quan ni?m r?ng: “Thành công là do n? l?c c?a c? t?p th? ch? không ph?i là s? “xu?t th?n” c?a m?t cá nhân” . Do v?y, ng??i Nh?t r?t ?oàn k?t, cùng nhau làm vi?c, cùng nhau hoàn thành công m?i công vi?c ??t hi?u qu? cao nh?t. Phong cách làm vi?c c?a ng??i Nh?t g?n li?n v?i nguyên t?c và k? lu?t, luôn sáng t?o trong công vi?c và t?n tâm v?i công vi?c. Do v?y, có nhi?u b?n th?c t?p sinh b? “s?c” v?i cách làm vi?c, qu?n lý th?i gian ? các xí nghi?p t?i Nh?t.

D??i ?ây là nh?ng thói quen chính mà các b?n th?c t?p sinh ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t c?n ph?i thay ??i:
+ Trách nhi?m v?i công vi?c: M?t s? b?n th?c t?p sinh ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t có ý ngh? làm vi?c ??n ?âu thì ??n, không quan tâm ??n hi?u qu? công vi?c nh? th? nào, làm vi?c c?u th?. Do v?y, ?? có th? gây ?n t??ng t?t v?i qu?n lý, b?n hãy làm vi?c th?t ch?m ch?, h?t mình v?i công vi?c. Thói quen mà b?n c?n ph?i thay ??i ?âù tiên ?ó là thái ?? v? công vi?c.
+ Tác phong làm vi?c: Khi làm vi?c t?i Nh?t, ng??i Nh?t qu?n lý r?t ch?t v? th?i gian. Vì v?y, b?n c?n ph?i có tác phong làm vi?c nhanh nh?n, tuân th? k? lu?t t?i n?i làm vi?c. Tránh các tr??ng h?p nh? tr?n vào nhà v? sinh ng?, hay m?c không ?úng trang ph?c lao ??ng và tr? gi? làm vi?c,…
+ Thói quen táy máy, ?n c?p v?t: Thói quen ?n c?p c?a các b?n th?c t?p sinh khi ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t B?n t?i Nh?t ?ã tr? nên báo ??ng t?i Nh?t. Hành ??ng này khi?n ng??i Nh?t b?c xúc và treo bi?n c?nh cáo. Ph?m t?i nh? thì ph?t ti?n, h??ng án treo, tr?c xu?t v? n??c còn không thì s? b? ph?t tù giam gi? lên ??n 5 n?m.
Nh?m giúp các b?n th?c t?p sinh ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t không b? s?c b?i môi tr??ng làm vi?c t?i Nh?t B?n. Trong quá trình ?ào t?o, Công ty xu?t kh?u lao ??ng uy tín JVNET luôn trú tr?ng vi?c ?ào t?o ngo?i ng?, h?c cách giao ti?p ?ng x?, rèn luy?n tác phong, k? lu?t, k? n?ng s?ng,…??ng th?i, b?i d??ng thêm các ki?n th?c v? v?n hóa, phong t?c, ??t n??c và con ng??i Nh?t B?n cho các b?n th?c t?p sinh tr??c khi ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t B?n
Reply With Quote

  #2  
Old 03-01-2017, 03:02 AM
lenguyentrung
Guest
 
Posts: n/a
Re: Nh?ng thói quen c?n thay ??i khi ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t là g?

Sao c? bài vi?t b? l?i phông ch? nh?
Reply With Quote
  #3  
Old 03-09-2017, 12:48 PM
Angelaidels
Guest
 
Posts: n/a
???????? ??????

?????????? ??????????, ??? ????? ???????? ????? ? ?????????
Reply With Quote
  #4  
Old 03-09-2017, 12:54 PM
Angelaidels
Guest
 
Posts: n/a
???????? ??????

?????????? ??????????, ??? ??????? ????????
Reply With Quote
  #5  
Old 03-09-2017, 12:54 PM
Angelaidels
Guest
 
Posts: n/a
???????? ??????

??? ????? ??????? ?????????? ??????????
Reply With Quote
  #6  
Old 03-09-2017, 12:56 PM
Angelaidels
Guest
 
Posts: n/a
???????? ??????

?????????? ??????????, ??? ????? ???????? ????? ? ?????????
Reply With Quote
  #7  
Old 03-09-2017, 12:58 PM
Angelaidels
Guest
 
Posts: n/a
???????? ??????

?????????? ??????????, ??? ????????? ?????? ?? ??????
Reply With Quote
  #8  
Old 03-09-2017, 01:02 PM
Angelaidels
Guest
 
Posts: n/a
???????? ??????

?????????? ??????????, ??? ????????? ????????
Reply With Quote
  #9  
Old 04-07-2017, 12:45 PM
NataliaOpigo
Guest
 
Posts: n/a
??????? ???????????

???????? ???????
?????????????.??
Reply With Quote
  #10  
Old 04-07-2017, 12:50 PM
NataliaOpigo
Guest
 
Posts: n/a
??????? ???????????

???????? ???????
?????????????.??
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.