VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Love and Mariage Tình Yêu và Hôn nhân ........... Phụ nữ và xã hội .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-26-2019, 12:01 AM
naviclin254 naviclin254 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 9
Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? mua bán nhà ??t

Theo kho?n 3 ?i?u 167 Lu?t ??t ?ai 2013, các lo?i h?p ??ng, v?n b?n th?c hi?n các quy?n c?a ng??i s? d?ng ??t ph?i ???c công ch?ng, ch?ng th?c, g?m: h?p ??ng chuy?n nh??ng, t?ng, cho, th? ch?p, quy?n s? d?ng ??t và tài s?n g?n li?n v?i ??t. Xem chi ti?t h?n v? các hình th?c mua bán ??t m?i nh?t hi?n nay.Ngoài ra, v?n b?n v? th?a k? quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? d?ng ??t và tài s?n g?n li?n v?i ??t c?ng c?n ???c công ch?ng ho?c ch?ng th?c theo quy ??nh. Vi?c công ch?ng th?c hi?n t?i các t? ch?c hành ngh? công ch?ng, vi?c ch?ng th?c th?c hi?n t?i ?y ban nhân dân c?p xã.

Xây nhà trên ??t nông nghi?p b? x? lý nh? nào?

Theo kho?n 7 ?i?u 13 Ngh? ??nh 121/2013/N?-CP ngày 10/10/2013 quy ??nh cá nhân, t? ch?c có hành vi “xây d?ng công trình trên ??t không ???c phép xây d?ng” s? b? ph?t ti?n t? 40 ??n 50 tri?u ??ng. Truy c?p nhanh vào nhanh vào tên mi?n nhadatso.com ?? bi?t thêm v? thông tin b?t ??ng s?n.

Do ?ó, n?u b?n xây l?i nhà trên th?a ??t mà ch?a ???c s? ch?p thu?n c?a các c? quan nhà n??c có th?m quy?n có th? b? x? ph?t hành chính theo quy ??nh; ngoài ra còn b? bu?c ph?i khôi ph?c tình tr?ng c?a ??t tr??c khi vi ph?m, nh? tháo d? nhà, công trình… ?ã xây d?ng trên ??t ho??c bi? thu hô?i ?â?t.

Do ?ó, trong tr??ng h?p gia ?ình b?n mu?n xây d?ng nhà ? ho?c công trình ph? trên ??t nông nghi?p, tr??c tiên ph?i làm h? s? xin chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t (t? ??t nông nghi?p sang ??t phi nông nghi?p và sau ?ó ph?i xin c?p phép xây d?ng t?i c? quan Nhà n??c có th?m quy?n. Thông tin m?i nh?t: C? N??C CÓ 300.000 MÔI GI?I B?T ??NG S?N ?ANG HO?T ??NG

Có ???c phép bán nhà ?ang th? ch?p ngân hàng?

Theo kho?n 4 ?i?u 718 B? lu?t Dân s? 2005, bên th? ch?p quy?n s? d?ng ??t ???c “chuy?n ??i, chuy?n nh??ng, cho thuê, cho thuê l?i quy?n s? d?ng ??t ?ã th? ch?p n?u ???c bên nh?n th? ch?p ??ng ý”.

Nh? v?y, b?n ???c phép bán nhà ?ang th? ch?p n?u th?a thu?n ???c v?i ngân hàng và ???c ??ng ý. Vi?c mua bán nhà trong tr??ng h?p này hoàn toàn là do th?a thu?n gi?a các bên, không trái pháp lu?t. B?n cùng v?i bên mua và ngân hàng nh?n th? ch?p tài s?n có th? l?p th?a thu?n ba bên liên quan vi?c thanh toán ti?n mua nhà gi?a bên bán và bên mua c?ng nh? vi?c thanh toán ti?n n? vay c?a bên bán ??i v?i ngân hàng. Kênh Nhà ??t S? bao g?m nh?ng thông tin chi ti?t v? các quy ??nh mua bán nhà ??t tin c?y,..N?u s? ti?n bán nhà nhi?u h?n s? ti?n n? c?a bên bán t?i ngân hàng, bên mua s? n?p cho ngân hàng m?t kho?n ti?n b?ng v?i s? ti?n (g?c và lãi) ?? thanh toán kho?n n? c?a bên bán. Ngân hàng s? th?c hi?n th? t?c xóa th? ch?p và tr? l?i gi?y t? s? h?u nhà cho b?n. B?n và bên mua th?a thu?n v? vi?c thanh toán kho?n ti?n mua nhà còn l?i, sau khi ?ã tr? ?i s? ti?n ?ã tr? n? cho ngân hàng.

Xây nhà, nh?p h? kh?u, vi?c nào nên làm tr??c?

Theo Ngh? ??nh 56/2010/N?-CP, gi?y t? ch?ng minh ch? ? h?p pháp thu?c quy?n s? h?u c?a công dân là m?t trong các gi?y t? sau ?ây: Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ? ho?c gi?y t? v? quy?n s? h?u nhà ?; gi?y t? v? quy?n s? d?ng ??t ; gi?y phép xây d?ng; h?p ??ng mua bán nhà ?,…

Nh? v?y, ch?a xây nhà trên ??t thì không có ?? gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u nhà ?, gi?y phép xây d?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? xây d?ng, gi?y t? v? quy?n s? d?ng ??t ? theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai (?ã có nhà ? trên ??t ?ó) ?? ??ng ký h? kh?u trên m?nh ??t c?a b?n.

Do ?ó b?n ph?i xây d?ng nhà tr??c r?i b?n thay ??i n?i ??ng ký th??ng trú t? nhà b? m? ?? sang nhà m?i c?a hai v? ch?ng, theo ?i?u 23 Lu?t c? trú (Ng??i ?ã ??ng ký th??ng trú mà thay ??i ch? ? h?p pháp thì trong th?i h?n 24 tháng, k? t? ngày chuy?n ??n ch? ? h?p pháp m?i có trách nhi?m làm th? t?c thay ??i n?i ??ng ký th??ng trú).
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.