VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Love and Mariage Tình Yêu và Hôn nhân ........... Phụ nữ và xã hội .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-18-2019, 08:44 AM
suaetp06 suaetp06 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 16
nguyên c? gây vào màn ?nh xanh

Nguyên nhân gây vào mùng hình xanh
màn ?nh xanh ch?t chóc, ho?c còn g?i là blue screen of death ( BSOD), có nh? là ti?p ki?n ?m ?nh to nh?t ??ng anh em nào là s? d?ng máy tính h?nh. y th?c ch?t là thông báo th? Windows bu?i máy tính tình g?p m?t khuy?t ?i?m r?t nghiêm quý tr?ng không th? t? khôi ph? ph?c hay ti?p t?c phai n?a, nhút nhát ??y chúng ta b?t ph?i phát ??ng l?i PC và nhi?u kh? hay là s? b? qua ??i màng tang li?u ???ng công vi?c ch?a k?p l?u. không nh? app b? crash, BSOD s? làm s?p tr??ng h? th?ng và b?n không th? ?ánh chi ???c n?i c?u vãn tình yêu ?nh, và duyên c? th?i giàu có m?c, t? b? ph?n r?n t?ng t?i ph?n m?m d?o.
duyên c? hoi ra màn hình xanh khu?t chóc

BSOD ??n r?ng ho?c b? nh?t là vì ch?ng máy tính m?c tàu b?n b? m?i m?t l?i ph?n r?n hay driver ph?n c?ng. Nh?ng ph?n m?m d?o th??ng nh?t th?a nhút nhát này có kh? hay hoi vào BSOD v? Windows l?m tê ch? o l?p chúng kh?i ph?n còn l?i ng? h? ?i?u hành, app này crash th?i ôi thôi ?óng l?i là xong xuôi. trong su?t nhát ?ó, driver c?ng là ph?n m?m d?o mà y l?i b??ng thi?p r?t sâu vào ph?n nhân d?p th? Windows (kernel) cho nên n?u driver l?i thì kéo theo c? chi?c máy xem th? chúng ta c?ng g?p cu?n ?? pa.

xem thêm: https://napmuctannoi.com

Trong dài thích h?p b? l?i BSOD, tr??c ??i h?i ?óng Windows s? hi?n ? m?t màn ?nh ??ng r?t có ch? vi?t ?òi là "minidump". ?ây là m?c s? hi?n th? bi?u b?n bi?t thi?u sót giàu d?ng x?y vào là gì, và ?ôi khi y c?ng ti?n chân ra g?i ý giúp b?n kinh qua quy?t thu hút ?? pa.

mà giò ph?i bu?i nào là b?n c?ng k?p ??c màn ?nh xanh nào là. có nh?ng khuy?t ?i?m ít nghiêm coi tr?ng thì BSOD s? ?ang hi?n th? liên t?c và b?n giàu th?i gian tr??ng ?o?n cú t? b? tính n?t tâm tính y nói cái h?t, còn cùng nh?ng l?i chìm tr?ng h?n thì BSOD ch? xu?t bây gi? tóm c? thoáng r?i máy tính n?t s? t? b? phát ??ng l?i tr?c tính, b?n ch? k?p xem xét gi?ng c?. https://suamaytinhtainhatphcm.com n?u nh? b?ng nhiên b?n r?i m?t kh?i PC chút xíu nh?ng mà máy t? restart, có kh? hay ?ó c?ng là BSOD, nhi?u ?i?u b?n ch? k?p th?y ngh? nh?ng mà thôi.

c?n nguyên gây ra màn ?nh xanh
màn hình xanh m?nh chung chóc, ho?c còn g?i là blue screen of death ( BSOD), có nh? là ti?p t?c ?m hình l?n nh?t v?i anh em nè dùng máy xem. ngh? th?c ch?t là thông tin m?c tàu Windows ??i h?i máy tính g?p m?t thi?u sót r?t nghiêm tr?ng ch?ng th? t? b? khôi ph?c n?ng ??u ?i n?a, lúc ??y chúng m? b?t bu?c n?u kh?i ??ng l?i PC và l?m kh? ho?c là s? b? t?t th? màng tang li?u ch?ng ?ang ?? vi?c có ch?a k?p l?u. không trung nh? app b? crash, BSOD s? làm s?p c? h? th?ng và b?n không th? ?? gì ???c nh?m c?u vãn tình yêu ?nh, và c?n do th?i l?m l?m th?, t? ph?n r?n t?ng ??n ph?n m?m d?o.
nguyên c? hoi ra màn ?nh xanh t? th? chóc

BSOD th??ng hay là b? nh?t là do máy tâm tính h?ng b?n b? m?i t?i ph?n c?ng n?ng driver ph?n c?ng. Nh?ng ph?n m?m m?ng th??ng nh?t báo cáo khi nè l?m kh? ho?c hoi vào BSOD b?i Windows l?m c? ch? cô l?p chúng kh?i ph?n ???ng l?i m?c h? ?i?u hành, app nào là crash thì thôi ?óng l?i là xong xuôi. trong su?t tã ?ó, driver c?ng là ph?n m?m nh?ng mà nó l?i gàn thi?p r?t sâu ra ph?n nhân m?c tàu Windows (kernel) thành ra gi? d? driver khuy?t ?i?m thì kéo theo h?t chi?c máy tính tình th? chúng m? c?ng g?p thu hút ?? pa.

trong su?t dài ?n nh?p b? t?i l?i BSOD, tr??c ??i h?i ?óng Windows s? hi?n ? ??n mùng ?nh ??ng r?t nhi?u ch? vi?t ?òi là "minidump". ?ây là m?c tàu s? hi?n ? t?ng b?n bi?t thi?u sót l?m d?ng x?y ra là h?t, và th?nh tho?ng h?n c?ng ??a ti?n vào g?i ý giúp b?n áp t?ng quy?t v?n ?? pa.

nh?ng ch? gi? d? nhát nè b?n c?ng k?p ??c mùng hình xanh nào là. có nh?ng t?i l?i th?a nghiêm quý tr?ng th?i BSOD s? ???ng hi?n ? liên ti?p và b?n có th?i gian tr??ng ?o?n cú t? b? tính tính tình nó nói cái h?t, ?ang cùng nh?ng t?i l?i ng?p coi tr?ng h?n th?i BSOD ch? xu?t hi?n nay ch?p nháng r?i máy tính toán s? tr??ng ?o?n cú kh?i ??ng l?i li?n tù tù, b?n ch? k?p coi xét h?t h?t. n?u nh? th?t nhiên b?n r?i m?t kh?i PC ?ôi chút nh?ng máy t? b? restart, l?m kh? n?ng ?ó c?ng là BSOD, nhi?u ?i?u b?n giò k?p ch? nó song thôi.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.