VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Inquiring Knowledge Kiến Thức Ngày Nay

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-11-2019, 11:16 PM
toanphat88's Avatar
toanphat88 toanphat88 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 24
L?a ch?n bàn ?n phù h?p nh?t cho gia ?ình

Bàn ?n g? là n?i b?n bè và gia ?ình t? t?p. B?n mu?n khu v?c ?n u?ng tho?i mái và h?p d?n trong khu v?c này?

Ánh sáng t? nhiên r?t quan tr?ng khi b?n xem xét n?i ??t bàn ?n vì b?n không mu?n ph?i ph? thu?c vào ?èn ?i?n khi không c?n thi?t. N?u c?n phòng l?n hình ch? nh?t, bàn ?n có th? ???c ??t ? trung tâm. B?n c?n có không gian ?? d? dàng di chuy?n gi?a bàn ?n, khu v?c ti?p khách, nhà b?p và ph?n còn l?i c?a ngôi nhà.

B?n có th? treo ?èn chùm ho?c ?èn tr?n t? trên cao, gi?ng nh? trong phòng ?n truy?n th?ng. Trên tr?n nhà ho?c ??nh c?a b?c t??ng g?n ?ó, b?n có th? ??nh v? ánh sáng vào n?i b?n mu?n trên bàn.

Tùy thu?c vào kích th??c c?a c?n phòng, b?n th??ng có th? có m?t bàn ?n g? 6 gh? ho?c 8 gh?. Chi?c bàn có th? là m?t hình tròn, hình b?u d?c ho?c hình vuông hay hình ch? nh?t.

?? n?i th?t trong khu v?c ti?p khách ph?i k?t h?p ??ng b? v?ibàn ?n. Nó không ph?i là cùng lo?i g? và cùng lo?i v?i, nh?ng ph?i có c?m giác ??ng nh?t. S? ??ng nh?t có th? có nhi?u hình th?c. Nó có th? cùng màu s?c trong t?t c? các khu v?c c?a c?n phòng. Nó có th? ???c ph?i h?p k?t c?u. Ví d?, bàn ?n g? s?i ph?i h?p v?i s? gi?n d? và tho?i mái c?a chi?c gh? da trong khu v?c ti?p khách. G? g? trong bàn ?n có th? ph?i h?p v?i v?i th? c?m và v?i satin ? gh? sofa g? phòng khách. Nó c?ng có th? là ?? s?u t?m c?a b?n trong nhà, cho dù chúng là ?? c?, gi? th? công, ho?c có l? là nh?ng b?c t??ng ho?c b?c tranh hi?n ??i. B?n có quy?n t? do sáng t?o.
Reply With Quote

  #2  
Old 10-28-2019, 10:17 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 210
Re: L?a ch?n bàn ?n phù h?p nh?t cho gia ?ình

???????? ??NG PH?C B?c Giang
------------------------------------------------------- ????
???? giá t?p d? b?p, công th?c may t?p d?
???? t?p d? nilon ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? may tap de váy, t?p d? làm tóc m?ngto, t?p d? café cách ?i?u
???? t?p d? ngang hông, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????
Chuyên t?p d? cho bé h?c v? Thái Nguyên
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.