VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-13-2017, 10:36 PM
thinhdvhailinh thinhdvhailinh is offline
Member
 
Join Date: Sep 2016
Posts: 8
Lý Do & cách ?i?u tr? li?t dây th?n kinh s? 7

T?i Sao li?t dây th?n kinh s? 7

NHI?M L?NH ??T NG?T TÁC ??NG VÀO DÂY TH?N KINH S? 7

Nh? ?ã trình làng, dây th?n kinh s? 7 phân thành 3 ?o?n n?m ? 3 v? trí khác l?, trong nh?ng s? ?ó ch? ??ng x??ng ?á là l?nh nh?t. lúc ch?m chán các tác nhân t? bên ngoài gây l?nh ??t ng?t, ?o?n dây này d? d?n ??n tác ??ng b?i ??ng m?ch máu co th?t gây phù dây th?n kinh, chén ép ??n m?t m?c ?? s? gây li?t.
VIRUS ?m

Lúc b? t?n công b?i virus ?m, ??c t? c?a chúng s? ?nh h??ng khi?n cho dây s? 7 b? s?ng phù, d?n d?n t?i li?t.
VIRUS GÂY ZONA H?CH G?I

M?c ?? ??u c?a nhóm b?nh Zona, n?u m?n n??c xu?t hi?n ? vùng tai, k? n?ng gây ?au dây th?n kinh s? 7 t?i khu v?c này là r?t r?ng l?n.
Ch?n th??ng & các tác ??ng t? ph?u thu?t m? xoang

Nh?ng ch?n th??ng hay m? xoang khoanh vùng tai do nh?ng d?ng b?nh ti?p sau ?ây có th? ?? l?i các di ch?ng có mang b?c l? c?a liet day than kinh so 7.
C? th? mang s?n b?nh

Nh?ng d?ng b?nh có th? gây ?nh h??ng và gây viêm dây th?n kinh s? 7:
B?nh liên quan t?i n?n s?, vòm h?ng: máu t? n?n s?, u dây th?n kinh s? 7, u vòm h?ng…
B?nh liên quan t?i m?ch máu: ?ái tháo ???ng, viêm quanh ??ng m?ch…
CÁCH CH?A TR? LI?T DÂY TH?N KINH C? 7 NGO?I BIÊN – VIÊM DÂY TH?N KINH S? 7

Theo nh? nghiên c?u, có ??n 80% ng??i b? b?nh lúc m?c ch?ng viêm dây th?n kinh s? 7 có b?c l? s? t? ??ng kh?i sau 2 – 3 tháng. m?c dù v?y, 20% sót l?i, ng??i b?nh có th? b? b?n r?n vào các bi?u l? và ?? l?i di ch?ng khá n?ng n?, nh? co c?ng h?n 1 bên m?t, co gi?t c? m?t, viêm loét giác m?c…
Vi?c ph?c h?i này c?ng ph? thu?c không h? ít nh?ng nhân t?, nh? th?i gian b? b?nh, m?c ?? tác ??ng gây ch?n th??ng nh?, m?c ?? th? hi?n, & tr?c ti?p nh?t là các ph??ng án can thi?p k?p th?i và nhanh chóng ra sao.
Ch?a li?t dây th?n kinh s? 7
Hi?n th?i, thông th??ng ng??i ta v?n ?i?u tr? tình tr?ng b?nh này v?i 2 cách th?c chính là ch?a tr? khoa n?i và châm kim. M?c dù v?y chính là v?n d?ng cho nh?ng ng??i b?nh có bi?u l? nh?, b?nh ?c kh?ng ??nh ? giai ?o?n trung bình. còn sót l?i, ??i v?i các tình hu?ng n?ng h?n, b?nh nhân c?n tuân hành hoàn h?o nh?t phác ?? ?i?u tr? ngo?i y khoa & nh?ng chi?n thu?t liên quan quan tr?ng ??n b?nh ?? r?t có th? ch?a tr? tích c?c nh?t.
Viêm dây th?n kinh s? 7 có tác ??ng m?t thi?t ??n khuôn m?t & các v?n ??ng hàng ngày trình làng v?i c?m giác, vi?c ?n ng? và ngh? c?a con ng??i. phía trên là 1 lo?i b?nh không h? coi th??ng và ch? quan, d? dãi b? qua, cho dù s? l??ng 80% t? l? ng??i b? b?nh t? kh?i sau m?c ph?i là con s? không nh? tu?i.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.