VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty
forgot Password
Register

Health and Beauty Sức Khỏe và kiến thức cần biết

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-19-2018, 03:19 AM
thinhdvhailinh thinhdvhailinh is offline
Member
 
Join Date: Sep 2016
Posts: 8
D?u hi?u c?nh báo Ti?u ???ng b?n nên bi?t

Ti?u ???ng hay B?nh ti?u ???ng hi?n ???c coi là "sát th? d?u m?t" c?a s?c kh?e. Khi có các d?u hi?u c? b?n sau ?ây, hãy c?n th?n ?ánh giá ch? s? B?nh ti?u ???ng càng s?m càng t?t. Bài vi?t này s? khi?n b?n nh?n bi?t d?u hi?u ?ái tháo ???ng, t? ?ó có kh? n?ng t? ?ánh giá ??i chi?u v?i tình tr?ng s?c kh?e c?a b?n thân.

các xu?t hi?n tri?u ch?ng c?nh báo Ti?u ???ng s?m
Hay bu?n ng?
Thi tho?ng sau khi ?n b?n c?m th?y bu?n ng? hay m?t m?i là chuy?n thông th??ng, ho?c n?u th??ng ngày có c?m giác nh? v?y, s? là d?u hi?u b?n c?n chú ý. C? h? ?n no là bu?n ng?, ch?ng t? vi?c ?n u?ng c?a b?n ?ang có v?n ??, k?t c?u th?c ?n trong b?a ?n ch?a phù h?p. ?ây có kh? n?ng b?t ngu?n t? vi?c b?n ?n ch?t carbohydrate (món ?n t? tinh b?t) quá nhi?u so v?i quy ??nh.

N?u b?n ?n nh? v?y trong m?t th?i gian dài thì có kh? n?ng s? d? dàng m?c B?nh ti?u ???ng, nh?ng lo?i th?c ph?m có ch?a carbohydrate nói chung bao g?m các món ?n t? b?t mì, tinh b?t nh?ng lo?i, ?? u?ng có ???ng và các món ?n ng?t..

Hình qu? táo
c? th? có hình qu? táo là gì? C? th? c?a m?i cá nhân có nh?ng hình d?ng khác, hình qu? táo là ?? miêu t? ng??i có vòng b?ng dày, ph?n vai và chân nh? nh?ng ph?n eo và mông to.

nh?ng ng??i có thân hình qu? táo th??ng có nhi?u m? b?ng, m? n?i t?ng nhi?u r?t d? dàng d?n ??n các b?nh tác ??ng ??n cao huy?t áp và tim m?ch. ?ây c?ng là nh?ng y?u t? nguy c? cao d?n ??n b? Ti?u ???ng.

?i?u quan y?u ??i v?i b?n lúc này là duy trì tr?ng thái thân th? bình th??ng thông qua ch? ?? ?n u?ng thích h?p và t?p th? d?c th??ng xuyên.

T?ng cân ??t ng?t
Theo m?t vài k?t qu? kh?o sát, h?u h?t các ng??i b? Ti?u ???ng giai ?o?n ??u ??u có nh?ng v?n ?? v? th?a cân. ??i v?i nh?ng ng??i th?a cân. M?t s? ng??i b? B?nh ti?u ???ng ch?n cách gi?m ?i l??ng calo ?n vào, ho?c ?i?u này c?ng không th? khi?n h? gi?m ?i ???c cân n?ng. Trong tr??ng h?p này thì c?n ??c bi?t l?u tâm nhi?u thêm ??n nh?ng ph??ng pháp ng?n ng?a s? xu?t hi?n c?a ?ái tháo ???ng.Huy?t áp t?ng cao
Theo m?t s? nghiên c?u, g?n 1/2 trong s? nh?ng ng??i m?c cao huy?t áp có B?nh ti?u ???ng phát tri?n d?n theo th?i gian. Nói cách khác, nh?ng ng??i m?c huy?t áp cao, s? có nguy c? b? B?nh ti?u ???ng n?u không v?n d?ng các gi?i pháp phòng ng?a s?m.

bi?n pháp phòng b?nh
- Ch? ?? ?n cho ng??i B?nh ti?u ???ng h?p lý
b?nh nhân ?ái tháo ???ng ph?i ??m b?o u?ng ??y ?? n??c hàng ngày, b?n có ?i?u ki?n u?ng m?t ít n??c ?un sôi ?? ngu?i nh?ng trái cây và rau qu?, trà loãng… ?? có th? thêm vào k?p th?i l??ng n??c mà c? th? s? d?ng ho?c làm th?t thoát trong các c? ??ng bình th??ng.

Nên ?i?u ch?nh ch? ?? ?n u?ng thích h?p và khoa h?c b?ng cách ?n m?t vài rau c? qu? t??i, lánh ?n quá nhi?u, quá béo.

- u?ng thu?c ?i?u ??
Khi có ?ái tháo ???ng, nên chu?n b? s?n nh?ng d?ng c? ?o ???ng huy?t t?i nhà ?? ti?n s? d?ng. N?u ch? s? ???ng huy?t ??i thay thì nên ?ánh giá ?? ?i?u ch?nh l?i thu?c h? ???ng huy?t và insulin.

- mau chóng ch?a tr? b?nh tác ??ng
ng??i b?nh Ti?u ???ng n?u m?c c?m l?nh ho?c nhi?m trùng tái l?i liên ti?p c?ng s? có các tác ??ng r?t l?n ??n s? ?n ??nh l??ng ???ng trong máu. Vì v?y, khi m?c c?m l?nh, c?n ???c ch?a tr? k?p th?i. Tránh ?? c?m l?nh tr? nên m?t y?u t? nguy c? làm t?ng l??ng ???ng trong máu.

- ho?t ??ng th? thao th??ng ngày
hàng ngày ??u nên t?p th? d?c v?i các bài t?p thích h?p, ?i?u này có công d?ng h?t s?c l?n ??i v?i ng??i b?nh Ti?u ???ng, làm cho h? ?n ??nh ???ng huy?t. Ho?t ??ng không ch? giúp cho thân th? t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch mà còn có tác d?ng làm cho c?i thi?n và ?i?u hòa ???ng huy?t.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.