VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-11-2017, 12:16 AM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
nh?ng hãng hàng không l?n nh?t t?i vn

Vé máy bay China Airlines
China Airlines không ph?i là công ty qu?c doanh, nó tr?c thu?c Qu? Phát tri?n S? nghi?p Hàng không Trung Hoa. Hãng có tr? s? t?i Sân bay qu?c t? ?ào Viên ?ài Loan và ?ài B?c. Hãng th?c hi?n các tuy?n bay ?i châu Âu, B?c M?, và châu ??i D??ng.

K?t qu? hình ?nh cho china airlines

Vé máy bay Eva Air
Là m?t hãng hàng không ?ài Loan có tr? s? t?i Sân bay qu?c t? ?ào Viên – ?ài Loan g?n ?ài B?c, ?ài Loan, ho?t ??ng v?n chuy?n hành khách và hàng hoá ??n các ?i?m t?i châu Á, Australia, New Zealand, châu Âu, và B?c M?. Hãng này là m?t công ty con c?a T?p ?oàn Evergreen Group.

K?t qu? hình ?nh cho eva air
Vé máy bay Korean Air
Là hãng hàng không l?n nh?t châu Á có tr? s? t?i Hàn Qu?c, hãng ho?t ??ng trên các tuy?n bay n?i châu Âu, châu Phi, châu Á, Úc, B?c M?. Có t?ng s? 122 máy bay, ph?c v? ??n 107 ?i?m ??n.Vé máy bay All Nippon Airways
Là m?t hãng hàng không có tr? s? ? Tokyo, Nh?t B?n. ?ây là hãng hàng không qu?c t? và n?i ??a l?n th? hai c?a Nh?t B?n sau hãng Japan Airlines và là hãng hàng không chính th?c c?a Universal Studios Japan. Hãng có 49 ?i?m ??n ? Nh?t B?n và 22 tuy?n qu?c t?.Trung tâm ho?t ??ng chính c?a c?a ANA t?p trung t?i Sân bay qu?c t? Narita n?m ngoài Tokyo và C?ng hàng không qu?c t? Kansai ? Osaka. Trung tâm n?i ??a chính c?a hãng t?i Sân bay qu?c t? Tokyo, Sân bay qu?c t? Osaka, Sân bay qu?c t? Chubu (g?n Nagoya), và Sân bay Chitose M?i (g?n Sapporo).
Vé máy bay Asiana Airlines
Là m?t trong hai hãng hàng không l?n c?a Hàn Qu?c. Hãng này có tr? s? và trung tâm t?i Sân bay Qu?c t? Incheon và trung tâm n?i ??a t?i Sân bay qu?c t? Gimpo. Hãng có t?ng 63 máy bay và bay ??n t?t c? 77 ?i?m.
K?t qu? hình ?nh cho Asiana Airlines
Vé máy bay British Airways
Là hãng hàng không l?n nh?t c?a V??ng qu?c Anh và l?n th? ba châu Âu, x?p sau Air France-KLM và Lufthansa, v?i nhi?u chuy?n bay t? châu Âu v??t ??i Tây D??ng. Hãng có t?ng 234 máy bay và 222 ?i?m ??n trên toàn qu?c.
Vé máy bay Cathay Pacific
Là m?t hãng hàng không châu Á, tr? s? t?i H?ng Kông, v?n chuy?n hàng hóa và khách ??n 102 ?i?m ??n kh?p th? gi?i. ?ây là hãng hàng không chính th?c c?a H?ng Kông, ho?t ??ng chính t?i Sân bay Qu?c t? H?ng Kông. ?ây là m?t trong 5 hãng ???c Skytrax x?p h?ng “5 sao”. Cathay Pacific Airways c?ng ???c IATA c?p ch?ng ch? IOSA (Ki?m tra An toàn v?n hành IATA) do hãng ho?t ??ng an toàn


Các hãng không qu?c t? t?i Vi?t Namhi?n nay r?t ?a ??ng t? Châu Á, ??n châu Âu, và c? Châu M?.
Vé máy bay Indochina Airlines
?ây là hãng hàng không t? nhân th? hai c?a Vi?t Nam sau VietJetAir. Hãng khai thác ch? y?u trên các ???ng bay n?i ??a. Các ???ng bay c?a hãng này trong th?i gian ??u là: ?à N?ng, Hà N?i, Hu?, Thành ph? H? Chí Minh, ?à L?t, Nha Trang. Sau ?ó, hãng s? khai thác các ???ng bay qu?c t?.
Vé máy bay Japan Airlines
Là hãng hàng không l?n nh?t ? châu Á. ?ây là 1 trong 2 hãng hàng không châu Á bay ??n M? Latin. Hãng có t?t c? 232 chi?c máy bay, bay ??n 125 ?i?m và có ??i tàu bay Boeing 747 nhi?u nh?t th? gi?i.
Không ch? có các hãng hàng không qu?c t? t?i Vi?t Nam ?a d?ng v? s? l??ng mà các hãng không trong n??c c?ng không thua kém gì ?ã t?o s? da d?ng trong vi?c cung c?p các vé máy bay ?i trong n??c và qu?c t?.
Vé máy bay giá r? Jetstar Pacific Airlines
Jetstar Pacific là hãng hàng không l?n th? hai ? Vi?t Nam, ??ng th?i là hãng hàng không giá r? duy nh?t, ???c ??i tên t? Pacific Airlines. Có tr? s? t?i Sân bay qu?c t? Tân S?n Nh?t Tp H? Chí Minh. Hãng ?i?u hành các d?ch v? bay ch? hành khách và hàng hoá t?i các ?i?m ??n trong n??c và qu?c t?.
Vé máy bay China Southern Airlines
Là m?t hãng hàng không có tr? s? t?i Qu?ng Châu, t?nh Qu?ng ?ông, C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hãng ho?t ??ng trên các tuy?n n?i ??a và qu?c t?, ?ây là hãng hàng không l?n nh?t v? quy mô ??i tàu bay châu Á và là hãng l?n nh?t Trung Qu?c v? s? l??ng khách v?n chuy?n.Trung tâm ho?t ??ng chính c?a hãng t?i sân bay qu?c t? B?ch Vân – Qu?ng Châu và sân bay qu?c t? Th? ?ô B?c Kinh, v?i các thành ph? tr?ng ?i?m khác t?i sân bay qu?c t? ?ào Tiên – Th?m D??ng, sân bay qu?c t? Urumqi – Diwopu, sân bay qu?c t? B?o An – Thâm Quy?n, sân bay qu?c t? Thiên Hà – V? Hán, sân bay qu?c t? Tân Tr?nh – Tr?nh Châu và sân bay qu?c t? Chu Th?y -T? ??i Liên
Vé máy bay Lao Airlines
Lao Airlines là m?t hãng hàng không có tr? s? ? Viêng Ch?n, Lào. ?ây là hãng hàng không qu?c gia c?a Lào v?i các tuy?n bay Campuchia, Trung Qu?c, Thái Lan và Vi?t Nam. Tr? s? chính c?a hãng này là Sân bay qu?c t? Wattay, Vientiane
Vé máy bay Lauda AirLà hãng hàng không c?a Áo, tr? s? t?i Wien. Hãng có c?n c? ? Sân bay qu?c t? Wien và là thành viên c?a Star Alliance. Hãng có chuy?n bay ???ng dài ??u tiên t?i Sydney và Melbourne qua Bangkok. Hãng có kho?ng 10 chi?c máy bay và bay t?i 130 ?i?m trong 66 n??c.
Vé máy bay Lion Air
Lion Air là m?t hãng hàng không t?i Jakarta, Indonesia. Hãng có 35 ?i?m bay n?i ??a , và các chuy?n bay th??ng xuyên ??n Singapore và Malaysia. Tên ??y ?? c?a hãng PT Lion Mentari Airlines. Tr? s? chính ??t t?i Sân bay qu?c t? Soekarno-Hatta , Jakarta .
Vé máy bay Emirates
Là m?t hãng hàng không có tr? s? t?i Dubai, Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng Nh?t. Hãng này ph?c v? các chuy?n bay v?n chuy?n hành khách theo l?ch trình v?i g?n 550 chuy?n bay m?i tu?n, ph?c v? 87 thành ph? và 59 qu?c gia t?i châu Âu, B?c M?, Trung ?ông, châu Phi, ?n ?? và châu Á Thái Bình D??ng. Các ho?t ??ng v?n chuy?n hàng hoá ???c th?c hi?n d??i tên Emirates SkyCargo. ??i b?n doanh hãng ?óng t?i Sân bay qu?c t? Dubai.
Vé máy bay Lufthansa
Là hãng hàng không l?n nh?t n??c ??c và l?n th? hai châu Âu sau hãng Air France-KLM, nh?ng x?p trên British Airways. Lufthansa ??t hành dinh ? Cologne. Trung tâm ho?t ??ng t?i Sân bay qu?c t? Frankfurt ? Frankfurt am Main v?i trung tâm th? hai ? Sân bay qu?c t? Munich. Hãng có t?ng s? 79 chi?c máy bay và bay ??n 75 ?i?m.
Vé máy bay Aeroflote
Là công ty hàng không qu?c gia Nga và là hãng v?n chuy?n l?n nh?t n??c Nga. Hãng có tr? s? t?i Moskva và ?i?u hành các tuy?n bay ch? khách n?i ??a và qu?c t? t?i g?n 90 thành ph? t?i 47 qu?c gia. Sân bay chính là Sân bay Qu?c t? Sheremetyevo, Moskca.Hãng là m?t thành viên c?a Liên minh SkyTeam. ?ây c?ng t?ng là công ty hàng không qu?c t? c?a Liên bang Xô vi?t và t?ng là hãng hàng không l?n nh?t th? gi?i. Các tr? s? hãng g?n Aerostar Hotel, trung tâm Moskva.
Vé máy bay Philippine Airlines
?ây là hãng hàng không th??ng m?i ??u tiên c?a châu Á và là hãng hàng không có tu?i ??i lâu nh?t trong các hãng ?ang ho?t ??ng. Hãng có tr? s? t?i thành ph? Makati c?a Philippines. Philippine Airlines th?c hi?n các chuy?n bay n?i ??a và qu?c t?. ??n tháng 12 n?m 2006, hãng ?ã có 21 ?i?m ??n n?i ??a và 32 thành ph? khác trên th? gi?i. Trung tâm ho?t ??ng c?a hãng n?m t?i Sân bay qu?c t? Ninoy Aquino ? t?i thành ph? Parañaque (c?a vùng ?ô th? Manila).V?i t?t c? chuy?n bay hành khách ?i/??n Manila ??u dùng Centennial Terminal 2. Hãng này ???c Skytrax ?ánh giá 3 sao.
Vé máy bay Thai Airways
Là hãng hàng không qu?c gia c?a Thái Lan, ho?t ??ng chính t?i Sân bay Qu?c t? Suvarnabhumi Bangkok, và là m?t thành viên sáng l?p c?a h? th?ng Star Alliance. Hãng ph?c v? cho 74 ?i?m ??n và có 90 chi?c máy bay.
Vé máy bay VietJet Air
?ây là hãng hàng không t? nhân ??u tiên c?a Vi?t Nam, có tr? s? chính t?i Sân bay Qu?c t? N?i Bài Hà N?i và chi nhánh t?i Sân bay Qu?c t? Tân S?n Nh?t Thành ph? H? Chí Minh.V?n t?i hàng không hành khách, hàng hoá công c?ng th??ng xuyên (theo l?ch trình và không theo l?ch trình), máy bay hàng không chung và các ho?t ??ng h? tr? hàng không.
Vé máy bay Vietnam Airlines
T?ng Công ty Hàng không Vi?t Nam là m?t hãng hàng không có uy tín trong khu v?c châu Á m?ng bay r?ng kh?p và l?ch n?i chuy?n thu?n l?i, ??c bi?t là t?i ?ông D??ng.M?ng ???ng bay c?a Vietnam Airlines ?ã m? r?ng ??n 19 t?nh, thành ph? trên c? n??c và 42 ?i?m ??n qu?c t? t?i M?, Châu Âu, Úc và Châu Á.
Vé máy bayQantaslà tên c?a hãng hàng không qu?c gia c?a Úc và là hãng hàng không l?n th? 11 th? gi?i. “QANTAS” là vi?t t?t c?a Queensland and Northern Territory Aerial Services. T?ng hành dinh c?a công ty hi?n ???c ??t t?i Sydney, New South Wales, Úc.
Vé máy bay Scandinavian Airlines System
Hãng hàng không Scandinavia (SAS) là hãng hàng không ?a qu?c gia c?a các n??c ?an M?ch, Th?y ?i?n, Na Uy. Hãng có tr? s? chính t?i Frösunda (Solna, b?c Stockholm), s? d?ng Phi tr??ng Copenhagen và Phi tr??ng Stockholm-Arlanda làm phi tr??ng c?n c?.
Vé máy bay Siem Reap Airways
Là hãng hàng không có tr? s? ? Phnôm Pênh, Campuchia. Hãng có c?n c? chính t?i Sân bay qu?c t? Phnôm Pênh và c?n c? ph? t?i Sân bay qu?c t? Angkor. Hãng có các tuy?n bay qu?c n?i và qu?c t? trong khu v?c.
Vé máy bay Singapore Airlines
Là hãng hàng không qu?c gia c?a Singapore. Singapore Airlines ho?t ??ng chính t?i Sân bay Qu?c t? Changi Singapore và hi?n di?n ? các th? tr??ng hàng không ?ông Nam Á, ?ông Á, Nam Á, Châu Phi và c?nh tranh “tuy?n ???ng canguru” gi?a châu Âu và châu ??i D??ng .Công ty này c?ng cung c?p các chuy?n bay xuyên Thái Bình D??ng, bao g?m 2 trong s? các các chuy?n bay th?ng th??ng m?i dài nh?t th? gi?i t? Newark, New Jersey và Los Angeles, California.. Hãng c?ng s? h?u hãng hàng không con là : SilkAir

Ch??ng trình bán vé vào d?p hè , khuy?n mãi cho 2 giá vé ?i Canada và M?
vé máy bay ?i canada - vé máy bay ?i m?
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.