VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-17-2017, 09:54 PM
thanhphong223311
Guest
 
Posts: n/a
Bi?n t??ng th??ng hi?u nhà b?p t?i Vi?t Nam

Bi?n t??ng th??ng hi?u nhà b?p t?i Vi?t Nam

? Vi?t Nam tên vùng mi?n c?a Châu Âu b? bi?n thành th??ng hi?u nhà b?p!

Tr?i dài t? B?c vào Nam, ??c bi?t là khu v?c các ?ô th? l?n nh? Hà N?i, H?i Phòng, ?à N?ng và Thành Ph? H? Chí Minh, các c?a hàng bán l? thi?t b? nhà b?p ( b?p gas, b?p ?i?n t?, máy hút mùi, lò n??ng...) ng?p tràn các th??ng hi?u “??n t? Châu Âu”! Ng??i ??c ch? c?n gõ Google thì m?t lo?t các “th??ng hi?u châu Âu” s? tràn màn hình v?i ?? các ch?ng lo?i l?n giá c?, nh? l?c vào mê h?n tr?n không l?i ra. ?i?u ??c bi?t là b?n s? ch?ng th?y có m?t th??ng hi?u nào c?a châu Á c?. Th?y l? lùng, nhóm chúng tôi quy?t tâm tìm hi?u th? tr??ng ngành này xem th? nào.

??u tiên chúng tôi làm m?t bài th? nho nh?, t? mình gõ “thiet bi nha bep” trên trang tìm ki?m Google. M?t lo?t các tên g?i na ná “Tây” nh? Junger, Chef, Giovani, Nardi, Dmestik, Abbaka, Malmo, Sevilla, Napoli, Napoliz, Torino, Roma, Malloca, Munchen, Taka, Canzy, Faster... ??ng lo?t hi?n th? trên các website c?a các ??i lý phân ph?i. Cô b?n thân ng??i Ý t? th?i tôi du h?c bên ?ó c??i ng?t ngh?o ?ùa “ Này, t? ??n t? t?nh Torino ??y, à hóa ra có th??ng hi?u b?p n?i ti?ng ? ?ó à! Mà sao không th?y ??a ch? nhà máy nh??” “?, còn có c? t?nh Napoli và vùng Giovani n?a này c?u! À, mà tên ??y ?? c?a Giovani ph?i là Sesto San Giovanni ch? nh??” R?i cô ?y ti?p t?c c??i, n? c??i th?t khó hi?u, ch?ng là tôi và cô ?y ?ang cùng nhau làm m?t ?? tài nghiên c?u liên quan ??n v?n ?? này!

Ch?ng có gì b?t ng? khi các công ty t?i Vi?t Nam bê y nguyên các tên ??a danh hay t?nh thành c?a các n??c Ý nh? Torino, Napoli, Giovani... hay s?a tên ??o Mallorca c?a Tây Ban Nha ??t thành Malloca. B?i vì nh?ng tên g?i ?ó nghe “quen tai” và h?i h??ng c?a qu?c gia ?ó nên h? c? tình ??t ?? gây s? nh?m l?n cho khách hàng nh?m thu l?i nhu?n trong kinh doanh. C?ng gi?ng nh? chúng ta m? quán Bún Bò Hu? hay Bún cá Sóc Tr?ng... v?y mà, cho ra cái ngu?n g?c xu?t x?. Tuy nhiên, ?i?u ?áng nói ? ?ây là các doanh nghi?p Vi?t Nam này ?ang c? tình “l?p l?”tên g?i, tên th??ng hi?u ?? PR hình ?nh c?a các s?n ph?m ???c gom v? t? kh?p n?i trên ??t n??c Trung Qu?c v?i mác Made in PRC ?? bán hàng v?i l?i nhu?n siêu kh?ng l?! M?t vài thì nh?p ít hàng t? các công ty nh? v?i ch?t l??ng t?m th??ng ? Ý, Tây Ban Nha ?? nh?m che ??y và th?i ph?ng th??ng hi?u c?a mình. Vâng, ?ó là t?m nhìn “v? ??i” ?? ki?m ti?n c?a h?, ch?ng khác gì các th??ng lái nh?p hàng rau c? qu? Trung Qu?c nh?ng ??i l?t hàng Sapa hay ?à L?t. Hóa ra là ng??i dân Vi?t Nam t? l?a g?t nhau ch? có ai l?a chúng ta ?âu! Các doanh nghi?p c?ng nh? th??ng lái, c??i ha h? vì siêu l?i nhu?n, c??i cái s? ?áng th??ng vì b? l?a d?i mà không bi?t c?a ng??i tiêu dùng. Ng?m th?y cay cay.

Chúng ta thà ch?p nh?n mua hàng c?a Trung Qu?c, th??ng hi?u Trung Qu?c v?i giá Trung Qu?c và ???c bi?t s? th?t ch? không ph?i b? l?a d?i nh? th? này. Mua hàng Trung Qu?c v?i giá “châu Âu” và b? l?a là th??ng hi?u c?a châu Âu s?n xu?t t?i Trung Qu?c ki?u nh? Apple! ?ó là chiêu th?c bán hàng quen thu?c c?a ng??i bán khi b? truy h?i v? ngu?n g?c hàng hóa. Còn n?u không h?i, thì PRC ???c hi?u là m?t ??t n??c, m?t qu?c gia nào ?ó mà China không liên quan!

Cho ??n khi ch? các c? quan ch?c n?ng vào cu?c ?? d?p v?n n?n này, thì chúng ta, nh?ng ng??i tiêu dùng ph?i b?o v? chúng ta tr??c. T?y chay các doanh nghi?p Vi?t Nam làm ?n ki?u gian l?n này, t?y chay các th??ng hi?u c?a h? vì m?t n?n kinh t? t?t ??p và sòng ph?ng h?n c?a ??t n??c.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.