VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-10-2019, 11:03 PM
leanh89ssv leanh89ssv is offline
Member
 
Join Date: Feb 2019
Posts: 8
Cung c?p Slip sheet gi?y và nh?a thay th? cho pallet

Slip sheet gi?y ch?u 1200 kg hàng,
V?i hàng hóa có t?i tr?ng 1200kg thì t?m slip sheet gi?y 1.2mm là m?t l?a ch?n hoàn h?o. Slip sheet gi?y 1.2mm có kh? n?ng ch?u l?c 1200kg / 1m2, nh? ?ó khi phân b? t?i tr?ng trên toàn b? khu v?c ch?a hàng c?a slip sheet ?ã nâng m?c ?? an toàn c?a vi?c x?p d? hàng lên r?t nhi?u.
T?m slip sheet gi?y ch?a 1200 kg
Khác v?i các s?n ph?m slip sheet dày ?ang có trên th? tr??ng, các t?m slip sheet gi?y c?a chúng tôi có ?? b?n cao và kh? n?ng tái s? d?ng ???c nhi?u l?n h?n. Các t?m slip sheet có ch?t l??ng th?p th??ng ph?i gia c? ?? dày lên ??n 1.5mm ho?c 1.6mm m?i có kh? n?ng ch?u ???c kh?i hàng 1200kg. Do có kích th??c dày và s? d?ng ch?t li?u gi?y kém ch?t l??ng (th??ng là gi?y nguyên li?u s?n xu?t thùng carton), các t?m slip sheet có ?? dày càng l?n càng có nhi?u r?i ro bong tróng – tách l?p và b? ?m t? bên trong do quá trình v?n chuy?n dài ngày trên bi?n.Liên h?: Ng?c Th?ng (Kenji) 0919551539
Email: kenji_tran@sunstream-industries.com

Cung c?p slip sheet và xe nâng hàng s? d?ng push pull dành cho slip sheet.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-25-2019, 04:10 AM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 11
Quote:
Originally Posted by leanh89ssv View Post
Slip sheet gi?y ch?u 1200 kg hàng, V?i hàng hóa có t?i tr?ng 1200kg thì t?m slip sheet gi?y 1.2mm là m?t l?a ch?n hoàn h?o. Slip sheet gi?y 1.2mm có kh? n?ng ch?u l?c 1200kg / 1m2, nh? ?ó khi phân b? t?i tr?ng trên toàn b? khu v?c ch?a hàng c?a slip sheet ?ã nâng m?c ?? an toàn c?a vi?c x?p d? hàng lên r?t nhi?u.
T?m slip sheet gi?y ch?a 1200 kg
Khác v?i các s?n ph?m slip sheet dày ?ang có trên th? tr??ng, các t?m slip sheet gi?y c?a chúng tôi có ?? b?n cao và kh? n?ng tái s? d?ng ???c nhi?u l?n h?n. Các t?m slip sheet có ch?t l??ng th?p th??ng ph?i gia c? ?? dày lên ??n 1.5mm ho?c 1.6mm m?i có kh? n?ng ch?u ???c kh?i hàng 1200kg. Do có kích th??c dày và s? d?ng ch?t li?u gi?y kém ch?t l??ng (th??ng là gi?y nguyên li?u s?n xu?t thùng carton), các t?m slip sheet có ?? dày càng l?n càng có nhi?u r?i ro bong tróng – tách l?p và b? ?m t? bên trong do quá trình v?n chuy?n dài ngày trên bi?n.Liên h?: Ng?c Th?ng (Kenji) 0919551539 Email: kenji_tran@sunstream-industries.com Cung c?p slip sheet và xe nâng hàng s? d?ng push pull dành cho slip sheet.
Cà chua ????c cho la? m?t nha? máy dinh d??ng vi? no? cung c?p râ?t nhiê?u tha?nh phâ?n r?t t?t cho s?c kh?e, ngay lâ?p t??c ha?y cho ca? chua va?o th??c ??n ?n uô?ng cu?a mi?nh ba?n nhe?!

1. R?t t?t cho th? l?c
Cà chua là ngu?n cung câ?p vitamin A và C tuy?t v?i giúp phòng ch?ng b?nh quáng gà va? t?ng thi? l??c cho ?ôi m??t cu?a ba?n. M?t nghiên c?u g?n ?ây cho th?y hàm l??ng vitamin A cao c?a cà chua có th? ng?n ng?a thoái hóa ?i?m vàng, m?t b?nh nghiêm tr?ng co? thê? dâ?n ?ê?n mu? m?t. H?n n?a, cà chua có th? gi?m nguy c? ??c th?y tinh th?. Trong cà chua co?n co? ca?c ch?t ch?ng oxy hóa nh? lycopene, lutein va? zeaxanthin .

2. Ph?ng và ch?ng ung th?
?n nhi?u cà chua có th? giúp ch?ng l?i ung th? tuy?n ti?n li?t. Cà chua c?ng có th? giúp gi?m nguy c? m?t s? b?nh ung th? khác nh? d? dày, ph?i, c? t? cung, vo?m h?ng, tr?c tràng, ??i tràng, th?c qu?n, và ung th? bu?ng tr?ng nh?? ca?c châ?t chô?ng ôxy ho?a, ???c biê?t la? nh?? va?o ha?m l???ng lycopene râ?t cao co? trong ca? chua. Ta?c du?ng pho?ng chô?ng ung th? c?a cà chua hô?t h?n nhiê?u khi n?u loa?i qua? na?y v?i d?u ô liu.

3. T?t cho da
Cà chua ch?a lycopene, m?t ch?t ch?ng oxy hóa m?nh b?o v? da kh?i ánh n?ng m?t tr?i và làm cho làn da c?a b?n ít nh?y c?m v?i tia c?c tím, m?t trong nh?ng nguyên nhân gây ra n?p nh?n ?? da. Chà b?t cà chua lên la?n da thô ra?p c?a b?n giu?p se lô? chân lông, ta?i ta?o va? la?m s?n da m??t.

4. Gi?m l??ng ???ng trong máu
Cà chua ch?a r?t ít carbohydrate nên giúp làm gi?m l??ng ???ng trong máu. Mô?t va?i nghiên c??u ti?m thâ?y vai tro? cu?a ca?c châ?t chô?ng ôxy ho?a trong cà chua ba?o vê? tha?nh ma?ch va? thâ?n- nh??ng c? quan hay bi? tô?n th??ng do bê?nh tiê?u ????ng. Ca? chua co?n ch?a crom và ch?t x? giúp kiê?m soa?t l???ng ???ng trong ma?u.

5. Thúc ??y gi?c ng? ngon
V??i ngu?n vitamin C va? lycopene dô?i da?o có th? giúp b?n ng? ngon h?n. Vì v?y, n?u b?n kho? ng?, hãy bô? sung thêm cà chua vào ch? ?? ?n hàng ngày c?a b?n b??ng 1 ba?t su?p ho??c sinh tô? ca? chua.

6. Giúp x??ng thêm ch?c kh?e
Cà chua có ch?a vitamin K và canxi giúp gi? cho x??ng c?a b?n kh?e m?nh va? chô?ng loa?ng x??ng-nguyên nhân cu?a ga?y ra?n, biê?n da?ng x??ng dâ?n ?ê?n khuyê?t tâ?t.

7. Ch?a ca?c bê?nh mãn tính
Nh?? các ch?t ch?ng viêm nh? carotenoid và bioflavonoid, cà chua có th? làm gi?m c?n ?au mãn tính. M?t ch??ng trình nghiên c?u chi? ra r?ng u?ng m?t ly n??c ép cà chua m?i ngày có th? làm gi?m n?ng ?? TNF-alpha trong máu, mô?t sa?t thu? gây viêm. Ca? chua râ?t tô?t cho nh??ng ng???i bi? bê?nh tim ma?ch va? Alzheimer.

8. T?t cho mái tóc c?a b?n
Nh?? các vitamin và ch?t s?t giúp mái tóc b? h? h?ng và không có s? s?ng c?a b?n thêm bóng m???t. H?n n?a, cà chua có tính axit co? thê? cân b?ng ?? pH trong tóc. N?u b?n bi? gàu và ng?a da ??u, du?ng n??c ép cà chua t??i thoa lên tóc và da ??u c?a b?n sau khi g?i ??u, và r?a l?i b?ng n??c l?nh ho?c ?m sau 4-5 phút. Không s? d?ng quá th??ng xuyên vì axit c?a ca? chua có th? làm khô mái tóc c?a b?n.

9. Giúp gi?m cân
N?u b?n ?ang c? g?ng gi?m vài cân nhâ?t ?i?nh pha?i co? cà chua trong ch? ?? ?n u?ng hàng ngày c?a b?n vi? no? ít ch?t béo và không ch?a cholesterol.Cà chua ch?a r?t nhi?u ch?t x? và n??c, do ?ó s? giúp b?n c?m th?y no. B?n có th? ?n cà chua s?ng ho?c thêm chúng vào món th?t h?m ?n cu?ng xà lách, và các th??c phâ?m ?n u?ng thân thi?n khác.

Cho dù la? ca? chua t??i, sâ?y khô, h?m, xay nhuy?n ho?c n??c ép, thêm cà chua vào ch? ?? ?n hàng ngày c?a b?n và g?t hái t?t c? các l?i ích s?c kh?e no? mang la?i.
Reply With Quote
  #3  
Old 10-28-2019, 09:15 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 237
Re: Cung c?p Slip sheet gi?y và nh?a thay th? cho pallet

???????? ??NG PH?C ??k Nông
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d?, may t?p d? ??p
???? may tap de ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? c?t tóc váy, t?p d? cho nhân viên ph?c v? m?ngto, t?p d? giá r? cách ?i?u
???? t?p d? cho nam, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????
Chuyên t?p d? cho nam Thành ph? Hà N?i
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.