VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-09-2019, 10:18 AM
memenaotaz2 memenaotaz2 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 17
Netflix làm phim tài li?u v? Beyonce

B? phim tài li?u "Homecoming" s? ???c phát sóng vào ngày 17/4.

Ngày 8/4, trailer b? phim ???c chi?u trên kênh Youtube c?a Netflix. Khán gi? có góc nhìn g?n g?i h?n v? n? ca s?, t? hình ?nh quây qu?n bên gia ?ình, t?p luy?n cho ??n nh?ng phút ch?c bùng n? trên sân kh?u. Trailer k?t thúc v?i l?i khuyên mà cô mu?n g?i t?i ??i tr?: "Hãy nói s? th?t và thành th?t v?i b?n thân mình tr??c h?t".

Tên b? phim sex ???c l?y c?m h?ng t? bài ph?ng v?n c?a nhà v?n ??ng xã h?i Maya Angelou n?m 2013. Nh?ng chia s? c?a bà c?ng ???c dùng làm l?i d?n chuy?n trong ?o?n trailer. T? New Yorker nh?n ??nh Beyonce mu?n dùng b? phim ?? kh?i d?y lòng kiêu hãnh v? l?ch s? phát tri?n c?a ng??i da màu t?i M?.

Homecoming ???c ghi hình khi Beyonce trình di?n t?i l? h?i âm nh?c Coachella, bang California n?m 2018. ?ây là s? ki?n âm nh?c có quy mô và n?i ti?ng b?c nh?t t?i M? c?ng nh? th? gi?i. Beyonce là n? ca s? da màu tr??c tiên bi?u di?n chính t?i sàn di?n này. Theo HollywoodLife, màn trình di?n c?a riêng Beyonce t?i s? ki?n n?m ngoái ?ã cu?n h?n 44 tri?u l??t xem tr?c ti?p trên Youtube.

Beyonce tr? thành ca s? n? da màu ??u tiên bi?u di?n chính t?i sân khâu Coachella trong n?m 2018. ?nh: Vox.B? phim s? hé l? công ?o?n chu?n b? cho ti?t m?c kinh ?i?n, cùng nhi?u hình ?nh h?u tr??ng ch?a t?ng công b?. "Phim k? l?i hành trình giàu c?m xúc t? m?t ngh? s? tài n?ng cho ??n m?t bi?u t??ng v?n hóa toàn c?u c?a n? ca s?" - Netflix san s?.

T?p chí tên tu?i Rolling Stone g?i b? phim sex viet nam là khúc ca kh?i hoàn c?a Beyonce sau nh?ng n?m tháng thành công. Bên c?nh ?ó, cô ?ang chu?n b? cho s?n ph?m âm nh?c m?i, có th? là m?t single cho album h?p tuy?n ca khúc n?i ti?ng c?a mình.

Beyonce là m?t trong nh?ng ngh? s? thành công nh?t th? gi?i v?i h?n 100 tri?u b?n thu ???c bán ra toàn c?u. Su?t s? nghi?p, n? ca s? s?u t?p nhi?u danh hi?u cao quý nh? gi?i Grammy, Billboard, MTV, American Music Award... T?p chí Forbes t?ng hai l?n vinh danh cô là "?àn bà quy?n l?c nh?t làng gi?i trí th? gi?i" vào n?m 2015 và 2017.
Reply With Quote

  #2  
Old 08-01-2019, 04:12 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: Netflix làm phim tài li?u v? Beyonce

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi c?u h? giao thông giáp bát s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, c?u h? giao thông giáp bát chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? c?u h? giao thông giáp bát c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i c?u h? giao thông giáp bát, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? c?u h? giao thông giáp bát tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - c?u h? giao thông giáp bát luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay c?u h? giao thông giáp bát m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- c?u h? giao thông giáp bát ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
  #3  
Old 10-21-2019, 10:38 AM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Netflix làm phim tài li?u v? Beyonce

TDBS - ??NG PH?C HÀ THÀNH - X??ng may t?p d? làm b?p Cao B?ng
Reply With Quote
  #4  
Old 10-28-2019, 09:22 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Netflix làm phim tài li?u v? Beyonce

???????? ??NG PH?C HÀ THÀNH
------------------------------------------------------- ????
???? ??ng ph?c t?p d?, ??t may t?p d?
???? giá t?p d? ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? c?t tóc váy, t?p d? y?m m?ngto, t?p d? n?u ?n tr? em cách ?i?u
???? in t?p d?, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????
X??ng t?p d? café Thành ph? Hà N?i
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.