VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > International Music Mp3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-14-2019, 10:14 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Nguyên nhân và kh?c ph?c XU?T TINH S?M

Nh?ng ng??i b? ch?ng b?nh XU?T TINH S?M th??ng không th? nh?n ra th? mà các nhà li?u pháp g?i là "?i?m không th? d?ng l?i". ?ó là m?t c?m giác x?y ra vài tích t?c tr??c khi xu?t tinh. Nh?ng anh chàng không b? xu?t tinh s?m luôn nh?n ra kho?nh kh?c này và l?p t?c d?ng l?i hay thay ??i s? kích thích cho ??n khi s? thôi thúc gi?m xu?ng. Ch?ng XU?T TINH S?M còn làm cho nam và n? gi?i khi quan h? ch?a ??t ???c "khoái c?m", vì th? khi?n cho nam gi?i s? r?i vào tinh tr?ng m?c c?m v?i "??i tác - b?n tình"

Nguyên nhân c?a ch?ng XU?T TINH S?M có th? là do "CÁCH Y?U - CÁCH QUAN H?". Nó có th? b?t ngu?n t? vi?c luôn ? trong tình th? v?i vàng, ho?c g?n li?n v?i c?m giác t?i l?i hay lo l?ng (c?ng th?ng th?n kinh). ?ôi khi ?àn ông c?ng nhanh chóng v? ?ích là b?i s?c ép t? b?n ??i luôn mu?n làm cho xong. Cho dù lý do ban ??u là th? nào, thì c? th? c?ng s? quen d?n v?i vi?c ph?n ?ng nhanh và xu?t tinh s?m s? tr? thành m?t c? t?t.

XU?T TINH S?M còn có th? b?t ngu?n t? bênh, XTS là h?u qu? c?a m?t tr?c tr?c th? ch?t nh? nhi?m trùng tuy?n ti?n li?t hay ???ng ti?t ni?u. Nghiên c?u g?n ?ây cho th?y m?t s? ?àn ông có th? m?c m?t b?m ch?t sinh lý trong h? th?n kinh gây ra xu?t tinh nhanh. Nh?ng v?i h?u h?t ?àn ông, phóng tinh s?m s? xu?t hi?n trong nh?ng lúc b? stress ho?c s?c kho? kém.

Nh?ng bi?n pháp t? kh?c ph?c

Có m?t s? cách giúp b?n nh?n ra "?i?m không th? d?ng l?i". Lúc ??u, b?n có th? t?p luy?n m?t mình, r?i sau ?ó trao ??i v?i b?n ??i và nh? h? giúp v??t qua v?n ??.

 • Th? giãn. ?ây là ?i?u quan tr?ng nh?t b?n c?n làm. ?i t?m, hít th? sâu, ho?c ng?i t?nh tâm.
 • Gi?i quy?t các tr?c tr?c trong m?i quan h?. ??m b?o r?ng c? ??u óc và con tim ??u s?n sàng cho sex. N?u b?n không h?nh phúc v? ?i?u gì thì hãy gi?i quy?t tr??c v?i b?n ??i.
  • Luy?n t?p khung x??ng ch?u. Nhi?u ?àn ông cho bi?t h? có th? trì hoãn vi?c xu?t tinh b?ng cách si?t ch?t ho?c ??y m?nh c? x??ng ch?u.
  • D?ng l?i r?i ti?p t?c. ?ây là ph??ng pháp ph? bi?n nh?t trong li?u pháp tâm lý. Luy?n t?p kích thích b?n thân lên ??n ?i?m tr??c khi xu?t tinh r?i d?ng l?i. Làm l?i t? ??u khi xúc c?m ?ã gi?m xu?ng. L?p l?i 3 l?n. B?n s? th?y kho?ng th?i gian tr??c m?i l?n d?ng l?i s? kéo dài ra.
   • Thay ??i ki?u kích thích. N?u b?n th?y ?ã giành ???c nhi?u s? ki?m soát b?ng ph??ng pháp trên, th? thay ??i ki?u tác ??ng c?a mình ?? gi?m b?t kích thích, thay vì d?ng l?i t?t c?.
   • Thay ??i v? trí. Trong quá trình giao h?p, th? bi?n pháp d?ng l?i r?i ti?p t?c khi c?m xúc quá m?nh. Khi b?n t? tin h?n, ??i v? trí thay vì d?ng h?n l?i.Có m?t s? lo?i d??c li?u ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y có th? giúp b?n c?i thi?n ch?ng " XU?T TINH S?M" : B? TH?N TRÁNG D??NG CUNG ?ÌNH TH?N ??N,KI?N CÀNG ?EN, LONG H? TRÁNG D??NG HOÀN, TRÙNG TH?O L?C NHUNG H?U
Reply With Quote

  #2  
Old 05-10-2019, 02:42 AM
dhoang637 dhoang637 is offline
Bronze Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 43
Re: Nguyên nhân và kh?c ph?c XU?T TINH S?M

Mua hàng online gi?m giá bây gi? ?ang tr? thành m?t xu th? c?a th?i ??i. Có m?t lo?t các trang th??ng m?i ?i?n t? ?ang ?ua nhau gi?m giá, ?ó là Tiki, Lazada, Shopee, Sendo, Lotte...Vì v?y, m?i khi mua hàng online thì b?n nên tìm cho mình m?t mã gi?m giá tr??c. Kênh mà mình hay l?y ???c Mã gi?m giá h?n c? ?ó là Gi?m Giá Vip, ??a ch? giamgiavip.com. T?i ?ây mình ?ã l?y ???c r?t nhi?u mã gi?m giá Tiki, Lazada, Shopee, và nh? v?y mà mình mua ???c hàng v?i m?c giá r? h?n ng??i khác.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.