VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-23-2019, 09:03 PM
nguyenminh1502 nguyenminh1502 is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 11
Tam trang nguoi mua thep chuyen sang huong tieu cuc t?i khu vuc chau au

C? quan tín d?ng Moody ?ã h? d? báo c?a mình ??i v?i ngành thép châu Âu t? ?n ?n ??nh và gi?m âm, nh?ng ArcelorMittal c?a Luxembourg ?ã gi?m b?t r?i ro ??i v?i m?t s? c?n gió kinh t?.

Tri?n v?ng ngành thép châu Âu Moody ?ã ?n ??nh k? t? tháng T? n?m 2017, nh?ng vào th? t? nó trích d?n “làm ch?m t?ng tr??ng kinh t?”, nhu c?u th? tr??ng ch?m ch?p, chi phí gia t?ng, “b?t ?n chính tr?” và d? th?a trong m?t l?u ý nghiên c?u .

C? quan này ?ã vi?t r?ng vi?c s? d?ng công su?t thép c?a Châu Âu ? Châu Âu là kho?ng 76%, v?i r?t ít s? h?p nh?t trong ngành. Tâm tr?ng l?u ý r?ng:

Hi?n t?i ArcelorMittal ?ã quy?t ??nh c?t gi?m t?m th?i công su?t s?n xu?t thep tam s355j2 hàng n?m ? châu Âu 3 tri?u t?n, t??ng ???ng 6,7% t?ng s?n l??ng thép châu Âu n?m 2018, do nhu c?u gi?m, nh?p kh?u t?ng và các bi?n pháp b?o v? th??ng m?i không hi?u qu?, nh?ng ?i?u này s? không ?? ?? gi?i quy?t m?t cách có ý ngh?a d? th?a trong n??c.

Giá thép th?p h?n và chi phí ??u vào cao h?n:

Ti?t l? s? làm suy y?u l?i nhu?n và t?o ra dòng ti?n c?a các nhà s?n xu?t thép s? d?ng công ngh? luy?n thép lò cao. Các công ty tích h?p s?n xu?t qu?ng s?t ?? s? d?ng riêng nh? ArcelorMittal s? ít b? t?n th??ng h?n.

Các nhà phân tích ?ã vi?t r?ng, tri?n v?ng này ph?n ánh k? v?ng c?a chúng tôi ??i v?i các ?i?u ki?n kinh doanh c? b?n trong ngành trong vòng 12 ??n 18 tháng t?i. Tuy nhiên:

Chúng tôi s? xem xét thay ??i tri?n v?ng tr? l?i ?n ??nh, n?u PMI s?n xu?t Markit Eurozone v??t quá 50 trong ít nh?t ba tháng liên ti?p, tiêu th? thép ? châu Âu t?ng m?nh, áp l?c t? nh?p kh?u ???c ki?m duy?t và n?u chênh l?ch thép ít nh?t s? ?n ??nh ? m?c hi?n t?i.

??u tháng này, ArcelorMittal báo cáo thu nh?p ho?t ??ng th?p h?n và n? cao h?n trong quý ??u tiên c?a n?m. Lakshmi N. Mittal, Ch? t?ch và Giám ??c ?i?u hành c?a công ty, tuyên b? r?ng vi?c b?o v? b?ng cân ??i k? toán c?a ArcelorMittal là ?u tiên hàng ??u.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.