VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-01-2019, 04:36 AM
nguyenminh1502 nguyenminh1502 is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 11
Ivaco, Drouin chào m?ng k?t thúc thu? quan thép

Chính ph? Hoa K? ?ã ch?m d?t thu? quan ??i v?i các s?n ph?m thép c?a Canada và tin t?c ?ó ?ã d?n ??n ph?n ?ng tích c?c t? Ivaco Cán Mill t?i L'Orignal.

Các nhà máy thép ??a ph??ng s?n xu?t phôi và thanh dây. Vào tháng T?, Ivaco ?ã sa th?i v?nh vi?n 50 nhân viên và lo?i b? ca th? ba t?i nhà máy, hi?n ?ang s? d?ng kho?ng 500 ng??i. Thu? quan khi?n cho các nhà s?n xu?t thep tam s355j2 Canada ph?i bán s?n ph?m c?a h? ? Hoa K? ??t h?n, d?n ??n nhu c?u và s?n xu?t ? Canada gi?m.

M?t b?n tin t? Ivaco ?ã hoan nghênh nh?ng n? l?c ?àm phán c?a chính ph? liên bang v?i chính ph? Hoa K? d?n ??n vi?c lo?i b? thu? quan.

Thay m?t cho Ivaco Cán Mill, chúng tôi c?m ?n Chính ph? Canada vì thành tích quan tr?ng này s? mang l?i l?i ích tr?c ti?p cho khách hàng, nhân viên, nhà cung c?p và c?ng ??ng c?a chúng tôi.

Bây gi? ?ã ??t ???c th?a thu?n, chúng tôi mong mu?n ???c quay l?i làm vi?c v?i các ??i tác ? bên kia biên gi?i và quay tr? l?i th??ng m?i t? do ?ã xác ??nh th? tr??ng thép B?c M? trong nhi?u th?p k?, ông Trower nói thêm.

Các nhân viên c?a Ivaco là thành viên c?a United Steelworkers Union và lãnh ??o ??a ph??ng c?a h? hoan nghênh tin t?c v? thu? quan ???c g? b?.

Richard Leblanc, ?i?u ph?i viên khu v?c c?a Steel Steelersers cho bi?t, các m?c thu? này ?ã có tác ??ng ?áng k? ??n các thành viên c?a chúng tôi và tôi tin ch?c r?ng có ánh sáng ? cu?i ???ng h?m cho t?t c? nh?ng ng??i b? ?nh h??ng.

Tuy nhiên, không rõ li?u Ivaco có k? ho?ch tri?u h?i các nhân viên b? sa th?i hay không.

Giám ??c th??ng m?i Ivaco, ông Francis Miner không th? nói n?u có b?t k? s? sa th?i nào s? b? ??o ng??c nh?ng công ty ?ang mong mu?n ???c làm vi?c v?i chính ph? liên bang ?? th?c hi?n th?a thu?n m?i.

G?n ?ây, Thành viên Ngh? vi?n Glengarry-Prescott-Russell, ông Francis Drouin, g?n ?ây ?ã thúc gi?c chính ph? áp d?ng các bi?n pháp b?o v? ?? cho phép m?t l??ng thép h?n ch? c?a Canada vào th? tr??ng M? mi?n thu? n?u thu? quan không b? chính ph? M? xóa b?.

Bây gi? thu? quan ?ã ???c g? b?, Drouin hài lòng.

Vi?c lo?i b? thu? quan ??i v?i thép và nhôm c?a Canada là m?t tin tuy?t v?i cho công nhân ??a ph??ng và gia ?ình c?a h?, ông nói trong m?t tuyên b? phát hành vào chi?u th? Sáu.

Drouin nói thêm r?ng Th? t??ng Justin Trudeau và B? tr??ng Ngo?i giao Chrystia Freeland luôn kh?ng ??nh r?ng thu? quan là b?t h?p pháp và Canada ?ã ?áp tr? b?ng cách áp thu? quan chi?n l??c c?a riêng mình ??i v?i M? và ??a ra thách th?c t?i T? ch?c Th??ng m?i Th? gi?i.

Last edited by nguyenminh1502; 08-30-2019 at 12:30 AM..
Reply With Quote

  #2  
Old 08-05-2019, 05:09 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 550
Re: Ivaco, Drouin chào m?ng k?t thúc thu? quan thép

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi c?u h? giao thông ? gi?i phóng s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, c?u h? giao thông ? gi?i phóng chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? c?u h? giao thông ? gi?i phóng c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i c?u h? giao thông ? gi?i phóng, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? c?u h? giao thông ? gi?i phóng tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - c?u h? giao thông ? gi?i phóng luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay c?u h? giao thông ? gi?i phóng m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- c?u h? giao thông ? gi?i phóng ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.