VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > International Music Mp3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-22-2019, 09:21 PM
thietbicuahang thietbicuahang is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 160
Xu h??ng th?i trang hè 2019

?i ch?i, d?o ph? các cô gái không th? b? qua chi?c qu?n jean ?ng r?ng ??m ch?t cá tính th? thao m?nh m? phong cách m?i l? và cá tính, nó khi?n vóc dáng b?n tr? nên cao ráo, thon th? và th?i th??ng h?n. Qu?n jean ?ng r?ng + áo thun oversize + giày sneaker, k?t h?p v?i balo xinh x?n n?ng ??ng chính là công th?c quá chu?n và là hot-trend kèm theo nh?ng món ph? ki?n th?i trang giúp cho phong cách hè này c?a b?n lên ngôi m?nh m? vào mùa hè.

Có nhi?u phong cách cho t?ng hoàn c?nh cho xu h??ng mùa hè chúng ta có th? k?t h?p v?i váy ng?n ?en, áo phông tr?ng ?áng yêu v?i 1 chi?c túi xách sành ?i?u duyên dáng ?áng yêu nh?ng không kém ph?n n?ng ??ng n? tính b??c xu?ng ph? gi?o ch?i khi k?t h?p v?i 1 ?ôi giày cao gót ho?c các b?n c?ng th? ch?n cho mình 1 ?ôi giày búp bê giúp cho các b?n tho?i mái trong vi?c ?i l?i nh?t là ?i b? ng?m c?nh k?t h?p v?i n?i trang ?iêm nh? nhang v?i 1 b? m? ph?m son, ph?n cao c?p.

N?u các b?n ?ang b?n kho?n không bi?t lên mua hàng th?i trang ? ?âu uy tín ch?t l??ng, t? v?n t?n tình v?i t?t c? m?t hàng th?i trang nh? giày dép, túi xách, balo, m? ph?m, ph? ki?n th?i trang hãy ??n ngay v?i sàn th??ng m?i ?i?n t? th?i trang NADOS!
Reply With Quote

  #2  
Old 07-24-2019, 10:35 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: Xu h??ng th?i trang hè 2019

Công d?ng c?a qu? ?i ??i v?i s?c kh?e

T?t cho ???ng ru?t

Theo ?ông y, trong trái ?i có vitamin C, carotenoids có tác d?ng h? tr? h? tiêu hoá r?t t?t. ?i xanh ch?a nhi?u tác nhân làm se, nh? ?ó có tác d?ng h? tr? ???ng ru?t y?u ?t khi b? tiêu ch?y. Chúng có tính ki?m t? nhiên và thêm ch?c n?ng kháng khu?n, t?y u?, nên còn có tác d?ng ch?a l? b?ng cách ?c ch? s? t?ng tr??ng c?a các lo?i vi sinh v?t và lo?i b? nh?ng ch?t nh?y không c?n thi?t trong ru?t.
Tuy nhiên chính vì ch?a nhi?u tác nhân làm se nên ng??i bình th??ng ?n ?i xanh d? b? táo bón. Ng??c l?i, trong ?i chín ch?a nhi?u ch?t x? nên có tác d?ng phòng ng?a b?nh táo bón, ch? không gây táo bón nh? nhi?u ng??i nh?m t??ng. Qu? ?i chín v? ng?t, tính ?m, có tác d?ng b? d??ng, ki?n t?, tr? tiêu hoá, nhu?n tràng, th??ng dùng trong các tr??ng h?p táo bón, ?n u?ng không tiêu, xu?t huy?t, ti?u ???ng.


phòng b?nh ung th?

Theo các nghiên c?u y h?c cho th?y thành ph?n chi?t xu?t t? lá ?i có th? giúp ng?n ng?a b?nh ung th?. H?n n?a, ru?t qu? ?i c?ng ch?a ch?t lypocene cao, tác d?ng ch?ng ung th?. ??c bi?t folate trong ?i c?ng giúp ng?n ng?a ung th? d? dày.

?i?u tr? b?nh ti?u ???ng

Theo nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c ?n ??, lá và qu? ?i có kh? n?ng gi?m thi?u l??ng ???ng gluco trong máu. Tuy nhiên, n?u ?n c? v? ?i s? không t?t cho l??ng ???ng trong máu c?a b?n. Cách t?t nh?t khi ?n ?i ?? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng là g?t b? v?.

?i?u tr? b?nh cao huy?t áp

Qu? ?i ch?a ch?t hypoglycemic t? nhiên (b? v?) và giàu ch?t x?. Vì th?, ?i có tác d?ng h? huy?t áp và cholesterol trong máu. Do ?ó, ?i r?t có ích ??i v?i nh?ng ng??i có nguy c? m?c b?nh tim và cao huy?t áp.

Phòng c?m l?nh

M?t ly n??c ép ?i t??i có th? giúp b?n gi?m các tri?u ch?ng c?m l?nh nh? gi?m ho, t?y ?àm, thông ???ng hô h?p do trong ?i ch?a ngu?n vitamin C cao, các ch?t ch?ng oxy hóa và ?i?n gi?i…

Gi?m ho

N??c ép trái ?i ho?c n??c s?c lá ?i r?t có l?i trong vi?c làm gi?m ho, tr? c?m, ??ng th?i có tác d?ng “d?n d?p” h? hô h?p. Th?t qu? ?i ch?a r?t nhi?u vitamin và s?t, nh? ?ó có tác d?ng ng?n ng?a b?nh c?m và các tr??ng h?p b? nhi?m siêu vi.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.