VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-14-2019, 11:08 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Máy l?nh hi?u LG - giá r? nh? ? x??ng cho dòng t? ??ng inverter

Khi nh?c ??n nhà x??ng, nhà ?n, quán café, tòa nhà, hay v?n phòng công ty ho?c h?i tr??ng … n?i có không gian l?n , ?ông ng??i qua l?i ,… thì thi?t b? làm l?nh t?o cho không gian thoáng ?ãng không b? ng?p không th? thi?u trong tr??ng h?p này.

N?u v?n ch?a bi?t l?p ??t dòng máy l?nh nào cho nh?ng không gian trên thì b?n nên ??c qua bài vi?t này ?? th?y ???c dòng máy l?nh nào thích h?p và không thích h?p cho không gian này.

Nói v? máy l?nh công su?t l?n , s?c th?i m?nh và xa , ch? ?? làm l?nh c?c nhanh thì không th? không k? ??n dòng máy l?nh t? ??ng LG inverter


?? l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG cho nhà x??ng nói riêng hay n?i ?ông ng??i qua l?i nói chung thì c?n ph?i hi?u nh? th? nào:

1. L?n v?i s?c ch?a hàng tr?m nghìn công nhân.

2. Thêm vào ?ó là h?i nóng t?a ra t? các b? máy s?n xu?t v?i c??ng ?? cao và ho?t ??ng liên t?c c? ngày khi?n cho không khí nh? ??t ??n c??ng ?? kh?c nghi?t h?n bao gi? h?t.

3. Không ch? v?y, nhi?t ?? ngoài tr?i hi?n nay ?ã ??t ??n ng??ng 40 ??, nóng l?i càng thêm nóng.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/


Máy l?nh t? ??ng LG v?i “ n?i th?t “ bên trong :
· K?t c?u bên trong dàn l?nh c?a máy l?nh t? ??ng LG ???c thi?t k? qu?t th?i có kích th??ng l?n h?n so v?i các lo?i máy l?nh bình th??ng.

· L?i th? c?a máy l?nh t? ??ng LG – may lanh tu dung lg còn ???c th? hi?n qua ?? b?n khi ch?y v?i c?u t?o l?c máy ???c dùng là lo?i l?c piston nên có tính ?n ??nh và b?n lâu h?n.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG s? h?u 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Máy l?nh t? ??ng LG Inverter ???c ra ??i ? m?t ??t n??c yêu cái ??p ??n gi?n nh?ng ??y tráng l?, vì th? mà nét ??p c?a nó càng ???c ?ánh giá cao h?n so v?i nh?ng thi?t k? c?a các th??ng hi?u khác.

· Máy l?nh t? ??ng LG có v? ngoài nh? nhàng, phù h?p v?i xu h??ng yêu thích s? trong sáng c?a ph??ng ?ông.

· M?t s? n?i vì không có không gian nhi?u mà l?i b? “tr?n ch?t” có th? yêu c?u ng??i th? g?n máy l?nh t? ??ng LG âm vào t??ng, r?t ??c ?áo l?i linh ho?t.

Tham kh?o b?ng giá cho dòng máy l?nh t? ??ng LG t?i ?ây :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/- Máy l?nh t? ??ng LG còn ??a ??n cho ng??i dùng c?m giác yên tâm b?i chúng ít khi b? h? l?t v?t và d? dàng trong vi?c v? sinh và b?o trì máy.

- Ch?a k? ??n, máy l?nh t? ??ng LG còn là m?t dòng máy b?n v??t tr?i ???c ?ánh giá qua c?m nh?n c?a khách hàng.

Máy l?nh t? ??ng LG là dòng s?n ph?m có ?? b?n cao, ch?t l??ng t?t cùng thi?t k? tinh x?o và vô cùng ??p m?t. S? d? l?i có m?t ??nh ngh?a ch?c ch?n v? s?n ph?m này nh? v?y là vì ???c thu nh?n t? c?m nh?n c?a ng??i dân.

?ó là nh?ng l?i ?ánh giá xu?t phát t? th?t tâm c?a nh?ng ng??i r?t công b?ng trong v?n ?? ?ánh giá m?t s?n ph?m b?ng s? tr?i nghi?m c?a mình. Dòng máy l?nh t? ??ng lg ?ã thành công khi mang v? cho mình ???c s? hài lòng ?y, và ?ây qu? th?c là m?t ?i?u không th? ch?i cãi.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.