VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-15-2019, 12:00 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Máy l?nh giá r? - l?p ??t th?m m? cho bi?t th? , chung c? - dòng multi Daikin

N?i th?t - y?u t? góp ph?n t?o nên m?t không gian hoàn h?o – vi?c l?a ch?n m?t chi?c máy l?nh phù h?p không còn là v?n ?? cho nh?ng c?n bi?t th?, chung c? hay nhà có nhi?u phòng n?a.

B?i máy l?nh multi Daikin chính là gi?i pháp hoàn h?o nh?t cho v? ??p bên ngoài c?a ki?n trúc. M?t ngôi nhà ??p, m?t t? ?m xinh nh?t ??nh ph?i là s? quy?n hòa gi?a s? sang tr?ng bên trong và s? ??n gi?n nh?ng tinh t? bên ngoài.

Ph?i t?o cho ng??i ta m?t c?m giác thân thi?n, tho?i mái khi ??ng t? bên ngoài nhìn vô, r?i m?i t? t? d?n d? b??c vào m?t th? gi?i c?a s? trang tr?ng, quý phái. Ph?i khi?n cho ng??i ta b?t ng?, tr?m tr? và không kh?i thán ph?c v?i tài thi?t k? và s? d?ng “viên g?ch” m?t cách h?p d?n nh? v?y. Mu?n th?, không gian c?a b?n nh?t ??nh ph?i nh? ??n s? giúp s?c c?a máy l?nh multi daikin này – may lanh multi daikin .http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Dòng máy l?nh multi Daikin có r?t nhi?u ki?u dáng, phù h?p v?i m?i không gian nh?: ?i?u hòa treo t??ng, ?i?u hòa âm tr?n n?i ?ng gió, ?i?u hòa cassette âm tr?n b?n h??ng th?i nh? g?n,... Thích h?p dàn nóng nh? g?n, gi?m b?t c?n tr? và ?? x? khi?n cho không gian bên ngoài thoáng h?n, nh?ng v?n không làm gi?m ch?t l??ng c?a s?n ph?m.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...ter-r410a.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

??c bi?t máy l?nh multi daikin là m?t trong nh?ng dòng ?i?u hòa ch?y êm nh?t hi?n nay nh? c?i ti?n v? thi?t k? nh? s? d?ng nén dàn nóng, mô t? và qu?t ??m b?o gi?m thi?u ti?ng ?n.

N?u mu?n ti?t ki?m chi phí h?n nên l?p ??t máy l?nh multi Daikin v?i dàn l?nh treo t??ng .http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Máy l?nh ?i?u hòa Multi Daikin s? d?ng môi ch?t l?nh Gas-R32 là m?t trong nh?ng lo?i Gas ???c thông d?ng nh?t hi?n nay, b?i lo?i gas này không gây h?i, hay ?nh h??ng ??n t?ng Ozone, làm l?nh nhanh nên vi?c ti?t ki?m ?i?n luôn ??t m?c hi?u qu? t?i ?a.

Tuy nhiên, máy l?nh multi Daikin ch? phù h?p v?i các c?n bi?t th?, chung c?, gia ?ình nhi?u phòng. ???c trang b? cánh t?n nhi?t cho dàn nóng và kh? n?ng ch?ng b? ?n mòn nh? s? d?ng công ngh? nh?a Acrylic làm t?ng kh? n?ng ch?ng m?a axit và oxi hóa t? khác h?p ch?t khác t?o thành...

?? l?p ??t máy l?nh multi Daikin chi phí ban ??u th?p, do ch? có m?t dàn nóng, b?n s? ti?t ki?m ???c khá nhi?u chi phí ph? ki?n nh? dây ?i?n, giá ?? và quan tr?ng nh?t là di?n tích. Chi phí ?i?n n?ng th?p, v?i vi?c s? d?ng h? th?ng ?i?u hòa Multi, vào ban ?êm do không s? d?ng ?i?u hòa t?i phòng khách nên dàn nóng có th? t?p trung công su?t làm mát các phòng ng?, giúp các phòng này l?nh nhanh h?n và sâu h?n. Ng??c l?i khi m?i ng??i ? phòng sinh ho?t chung, dàn nóng s? t?p trung công su?t vào ?? làm mát phòng này, nh? s? d?ng h? s? làm l?nh không ??ng th?i này, ?i?u hòa nhi?t ?? Multi có th? ti?t ki?m t?i 30% ?i?n n?ng.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.