VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-15-2019, 11:45 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
? ?âu bán và l?p ??t máy l?nh multi Daikin cho bi?t th? , chung c? cao c?p giá r? nh?

Máy l?nh multi Daikin không còn l? l?m v?i nh?ng ng??i ? bi?t th?, chung c? hay nhà có nhi?u phòng n?a c?n th?m m? cho c?n h? c?a mình.

V?i c? ch? làm l?nh thông minh c?a máy l?nh multi Daikin cùng h? s? khác nhau ? các dàn l?nh khác nhau. Vì th? ng??i dùng hoàn toàn có th? cài ??t ??t nh?ng phòng ???c ?u tiên ???c h? s? làm l?nh cao nh?t. Nh? phòng khách, phòng ?n có nhi?u ng??i trong phòng, máy nén s? t?p trung nhi?u h?n cho nh?ng phòng này giúp phòng nhanh chóng ???c làm l?nh nhanh, và sâu h?n.

Nh? c?u t?o và nguyên lý ho?t ??ng c?a ?i?u hòa Multi, rõ ràng dòng ?i?u hòa này có khá nhi?u ?u ?i?m so v?i các dòng ?i?u hòa treo t??ng 1 dàn l?nh ?i kèm 1 dàn nóng thông th??ng

– M? quan ??p h?n vì t??ng ngoài nhà không ph?i ghánh cùng lúc 3-4 dàn nóng
– Gi?m các chi phí v? dây di?n, k? ??t dàn nóng.
– Ti?t ki?m ?i?n h?n s? d?ng cùng lúc nhi?u máy ?i?u hòa thông th??ng, bên c?nh ?ó, c?ng ???c h??ng nh?ng ?u ?i?m nh? công ngh? inverter, l?c mùi, kh? khu?n nh? các dòng ?i?u hòa thông th??ng.

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.htmlL?a ch?n ?i?u hòa Multi là gi?i pháp t?i ?u nh?m ti?t ki?m không gian cho c?n h? c?a b?n. Ch? c?n m?t dàn nóng mà k?t n?i ???c 2-5 dàn l?nh. Dàn nóng nh? g?n nên vi?c l?p ??t c?ng khá linh ho?t, gi?m b?t c?n tr? cho không gian bên ngoài.

Bên c?nh ?ó, máy l?nh multi Daikin có thêm các ch?c n?ng l?c không khí, b?i b?n giúp t?o không khí trong lành, dàn nóng ho?t ??ng êm ái không h? gây ?n.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...ter-r410a.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

N?u mu?n ti?t ki?m chi phí h?n nên l?p ??t máy l?nh multi Daikin v?i dàn l?nh treo t??ng .
??c bi?t máy l?nh multi daikin là m?t trong nh?ng dòng ?i?u hòa ch?y êm nh?t hi?n nay nh? c?i ti?n v? thi?t k? nh? s? d?ng nén dàn nóng, mô t? và qu?t ??m b?o gi?m thi?u ti?ng ?n.

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.htmlChính vì th?, tùy t?ng di?n tích các phòng trong gia ?ình b?n và th??ng hi?u máy ?i?u hòa multi b?n ch?n mà cho ra m?c công su?t phù h?p. V?i r?t nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i c?a h? th?ng Multi ???c nâng cao c??ng nh? công ngh? ?i?u khi?n DC Inverter.

M?c dù có cùng dàn nóng, nh?ng m?i dàn l?nh c?a ?i?u hòa Multi ho?t ??ng riêng bi?t, không ?nh h??ng ??n nhau, chính vì th? nh?ng ng??i ? nh?ng phòng khác nhau có th? t? cài ??t ch? ?? làm mát tùy ý phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n thân. Thêm vào ?ó, ?i?u hòa Multi ???c trang b? nhi?u tính n?ng thông minh giúp ng??i dùng tr?i nghi?m t?t nh?t phong cách s?ng trong th?i ??i s?.

Ngoài ra, ??i v?i máy l?nh multi Daikin nói riêng và m?t s? dòng multi nói chung - ch? ?? làm vi?c c?a các dàn l?nh c?ng tuân theo quy t?c th? t?, ngh?a là dàn l?nh nào b?t tr??c s? ???c ?u tiên làm l?nh tr??c, ??i v?i dàn l?nh b?t sau, khi mà t?ng công su?t c?a các dàn l?nh ?ã b?t v??t quá m?c công su?t làm vi?c c?a dàn nóng, thì dàn l?nh ?ó s? n?m ? “ch? ?? ch?”, ??n khi có m?t dàn l?nh t?t thì dàn l?nh ? ch? ?? ch? t? ??ng b?t.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.