VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-16-2019, 11:00 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Nhanh tay nh?n giá vàng khi mua máy l?nh t? ??ng LG trong tháng 7 này ch? có t?i ?ây

V?i tình hình nóng n?c khó ch?u ngày nay, máy l?nh chính là v?t “c?u thân”. Tuy nhiên, ?? ch?n ra dòng máy l?nh cho phù h?p không gian r?i th??ng hi?u cho ch?c ch?n còn là vi?c h?i khó kh?n ??i v?i ng??i dân. B?i th? tr??ng ?i?n l?nh quá ?a d?ng và quá r?ng l?n ?i.

Nh?ng suy cho cùng, t?t c? ??u có cách gi?i quy?t c?a nó. Hôm nay, chúng tôi s? giúp b?n gi?i quy?t v?n ?? nên ch?n dòng máy l?nh nào phù h?p cho không gian.

Hi?n nay trên th? tr??ng dòng máy l?nh ???c ?ánh giá cao b?i tính n?ng ti?t ki?m ?i?n, giá l?i r? ???c nhi?u ng??i quan t?m nh?t hi?n nay – dòng máy l?nh t? ??ng LG ?a công su?t phù h?p v?i m?i không gian v?i công su?t 2.5hp / 3hp / 5hp / 10hp .

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-tu-dunghttps://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

khi ho?t ??ng s? t?o ra m?t làn gió r?t nh? nhàng và ??y s?ng khoái, không h? g?t g?ng các máy c?a Reetech. Ch?a k? ??n, lúc ho?t ??ng không h? gây ra ti?ng ?n mà r?t êm d?u. Thích h?p cho không gian c?n làm l?nh nhanh mà yên t?nh.

Dòng máy l?nh t? ??ng LG có thi?t k? mang ??m b?n s?c Hàn khi l?y s? nh? nhàng và tinh t? làm chu?n m?c cho s?n ph?m c?a mình. Nhìn vào v? ngoài c?a máy l?nh t? ??ng LG, có lúc b?n s? th?y toát lên ? nó là s? d?u dàng c?a m?t ng??i b?o m?u ??ng ? góc phòng; ?ôi khi l?i là v? m?nh m? và ??y uy phong c?a m?t chàng trai trong quá trình ho?t ??ng và là mát cho c? m?t không gian to. K?t h?p l?i ?ã t?o nên v? ??p ??y quy?n r? c?a s?n ph?m này.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG s? h?u 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

?? s? d?ng máy l?nh t? ??ng LG hay b?t kì dòng máy l?nh nào c?n nên tuân th? theo các quy ch? sau ?? ti?t ki?m ???c chi phí ?i?n n?ng c?a máy :

Các thi?t b? ?i?n th??ng s? t?a ra m?t l??ng nhi?t ?áng k? khi v?n hành ho?t ??ng. vì v?y, n?u trong phòng máy l?nh mà có các thi?t b? ?i?n cùng ho?t ??ng, máy l?nh lúc ?ó ph?i g?ng mình ?? làm mát cho ph?n nhi?t nóng t?a ra ?ó, do ?ó, phòng s? lâu ???c làm mát h?n mà m?c tiêu th? ?i?n n?ng c?a máy l?nh c?ng s? t?ng cao h?n. Do ?ó, n?u có nh?ng thi?t b? không c?n thi?t, hãy t?t ?i nh?ng v?t d?ng không c?n thi?t ?? ??m b?o ?? mát c?a phòng mà l?i giúp s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m n?a.https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

L?u ý khi l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG kích th??c c?a dàn l?nh và dàn nóng khá to l?n so v?i lo?i treo t??ng nên khi ??t c?n m?t kho?ng không gian r?ng h?n. Do ?ó, không nên mua ?i?u hòa cây ?? l?p ??t ? các gian phòng nh? ho?c phòng ng?.

Do ?i?u hòa t? ??ng có r?t nhi?u ?u ?i?m trong quá trình v?n hành nên ???c khá nhi?u ng??i l?a ch?n. Tuy nhiên, do thi?t k? v?i công su?t l?n và giá thành cao nên ch? phù h?p v?i nh?ng không gian r?ng, t?p trung nhi?u ng??i mà ít có gia ?ình nào có mua ?i?u hòa t? ??ng.

So sánh cho th?y, n?u ch?n mua 2 dòng ?i?u hòa treo t??ng và ?i?u hòa t? ??ng có cùng thông s? k? thu?t thì ?i?u hòa t? ??ng th??ng có giá bán ??t h?n các dòng ?i?u hòa treo t??ng có cùng công su?t làm l?nh. Kích th??c c?a dàn l?nh và dàn nóng khá to l?n so v?i lo?i treo t??ng nên khi ??t c?n m?t kho?ng không gian r?ng h?n. Nh?ng máy l?nh t? ??ng LG v?i công su?t ?a d?ng h?n máy treo t??ng công su?t lên ??n 10hp thích h?p nhi?u không gian h?n là treo t??ng.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.