VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-17-2019, 11:27 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Xu h??ng máy l?nh chung c?a 2019 - máy b?n, ??p và R? , ?a d?ng công su?t

Khi mua b?t kì m?t s?n ph?m nào ?? ch?c ch?n ?ó có ph?i là hàng ch?t l??ng hay không, ng??i ta d?a vào bao bì ?? ?ánh giá.

??i v?i máy l?nh t? ??ng LG , bao bì c?a nó ?óng m?t ph?n quan tr?ng trong vi?c c? ??nh và b?o qu?n b? máy kh?i s? va ??p và h? h?ng khi v?n chuy?n. C? dàn nóng và dàn l?nh c?a máy l?nh t? ??ng LG ??u ???c bao ph? b?i m?t t?m bìa cát tông màu vàng cát, thêm vài mi?ng lót b?ng x?p giúp máy không b? c? sát tr?y x??c khi v?n chuy?n.

Bên c?nh ?ó, m?i dàn nóng và dàn l?nh s? có thêm ?ai và ki?n g? giúp nâng ?? và gi? v?ng b? máy.

Khác v?i các th??ng hi?u khác ??u có thêm m?t l?a ch?n là remote có dây cho ng??i tiêu dùng l?a ch?n, LG thì không nh? th?. Nh?m ??m b?o s? tho?i mái nh?t cho ng??i tiêu dùng mà hãng ch? s?n xu?t ra m?t lo?i t? xa. ?i?u này khi?n tôi r?t hài lòng.Dàn l?nh ???c thi?t k? nh? m?t chi?c t? ?? và có s?n m?t n? ???c g?n trên ?ó. Có chi?u cao t? 1800mm ??n 1880mm và chi?u dày t? 295mm ??n 495mm. Là dàn trao ??i nhi?t ki?u ?ng ??ng cánh nhôm, bên trong ???c trang b? m?t cánh qu?t ki?u l?ng sóc giúp làn gió ???c ??ng ??u h?n.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG s? h?u 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Nh?ng m?i v?n ?? ??u có cách gi?i quy?t c?a nó, b?n có th? s? d?ng máy l?nh t? ??ng LG – m?t máy l?nh t? ??ng ???c s?n xu?t t?i Thailand nh?ng v?i công ngh? tiên ti?n c?a Hàn Qu?c và mang th??ng hi?u c?a LG v?i giá c? r? h?n nh?ng ch?t l??ng v?n ???c ??m b?o.

Ch? ?? b?o hành c?a máy l?nh t? ??ng LG ? m?c 1 n?m cho dàn máy. Th?i gian trung bình, ?? ?? các b?n có th? t?n h??ng mà không ph?i lo v? v?n ?? h?ng hóc.
Dòng máy l?nh t? ??ng lg – may lanh tu dung lg ???c xem là dòng máy có cách l?p ??t d? dàng nh?t trong t?t c? các dòng máy l?nh, h?n c? treo t??ng. Máy có d?ng ??ng ??t sàn và th?i tr?c ti?p, vì th? mà không c?n ph?i s? d?ng ??n ty treo hay b?t c? thi?t b? nâng nào nh? khi l?p máy treo t??ng, âm tr?n hay gi?u tr?n.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Tuy nhiên v?n c?n ph?i có v?t t? ph? nh?: ?ng ??ng, dây di?n, ?ng n??c, giá ?? dàn nóng, dàn l?nh… V? ph?n này, b?n hãy tham kh?o thêm s? ch? d?n c?a các nhân viên k? thu?t nhé.

Do ??t sàn nên vi?c v? sinh và b?o trì máy s? d? dàng h?n khi có s? c? hay h?ng hóc v? sau.

Có th? nói, máy l?nh t? ??ng LG có kh? n?ng làm mát ch?ng thua kém m?t ng??i b?n nào, dù là Daikin, v?i kh? n?ng làm mát nhanh chóng và h??ng gió th?i trong ph?m vi 10 mét tr? l?i (v? ?i?m này thì LG chi?m ?u th? h?n v?i h??ng gió th?i xa ??n 20 mét). Tuy nhiên, ?i?u này c?ng ch?ng ?nh h??ng gì n?u b?n bi?t cách b? trí các máy ? v? trí thích h?p.

Có m?t nh??c ?i?m mà b?t c? máy l?nh nào c?ng g?p ph?i ?ó là d? gây khó ch?u cho ng??i ng?i g?n vì s?c gió th?i r?t m?nh h?n nhi?u so v?i dòng treo t??ng hay các dòng khác.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.