VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-18-2019, 02:03 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
T?i sao bi?t th? ph?i l?p máy l?nh multi Daikin mà không ph?i máy c?c b? ?

Nh?ng lo?i ?i?u hòa không khí thông th??ng ho?t ??ng ? t?c ?? c? ??nh, cung c?p l??ng c? ??nh t?i làm mát. ?? duy trì nhi?t ?? thích h?p các máy này ??u ho?t ??ng theo nguyên t?c b?t/t?t máy nén.

Máy l?nh Inverter c?a ?aikin s? d?ng công ngh? hoàn toàn khác. Máy làm viêc t??ng t? nh? bàn ??p gas xe ô tô, nh? nhàng t?ng ho?c gi?m t?c. ?i?u hòa máy l?nh multi Daikin giá r? ??t nhi?t ??c yêu c?u nhanh h?n và duy trì nhi?t ?? này m?t cách ?n ??nh.

?i?u này làm cho c?m giác tho?i mái không b? gián ?o?n và ti?t ki?m ?i?n cao h?n. ?i?m n?i b?t c?a công ngh? ?aikin Inverter là kh? n?ng linh ho?t trong th?i gian ho?t ??ng.

Tìm hi?u v? h? th?ng máy l?nh multi Daikin có t?t không ?
Nh? c?u t?o và nguyên lý ho?t ??ng c?a ?i?u hòa Multi, rõ ràng dòng ?i?u hòa này có khá nhi?u ?u ?i?m so v?i các dòng ?i?u hòa treo t??ng 1 dàn l?nh ?i kèm 1 dàn nóng thông th??ng

– M? quan ??p h?n vì t??ng ngoài nhà không ph?i ghánh cùng lúc 3-4 dàn nóng
– Gi?m các chi phí v? dây di?n, k? ??t dàn nóng.
– Ti?t ki?m ?i?n h?n s? d?ng cùng lúc nhi?u máy ?i?u hòa thông th??ng, bên c?nh ?ó, c?ng ???c h??ng nh?ng ?u ?i?m nh? công ngh? inverter, l?c mùi, kh? khu?n nh? các dòng ?i?u hòa thông th??ng.http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Ví d? chung cho vi?c l?p ??t máy l?nh multi Daikin – máy l?nh multi nói chung :

Gia ?ình b?n có 3 phòng, trong ?ó 2 phòng ng? có di?n tích 12m2, và phòng khách (k?t h?p v?i b?p trong các chung c?) có di?n tích kho?ng 20m2, khi ?ó b?n s? trang b? dàn l?nh cho m?i phòng ng? có công su?t là 9000btu, còn phòng khách là dàn l?nh có công su?t làm l?nh là 12000btu. Nh? v?y, t?ng công su?t dàn l?nh s? là 30000btu. N?u b?n mua máy l?nh multi Daikin thì nên ch?n nh?ng dòng máy l?nh multi có công su?t dàn nóng kho?ng 15000btu – 18000btu.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...ter-r410a.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Dòng máy l?nh multi Daikin công ngh? Inverter có th? c?m nh?n ???c s? thay ??i c?a nhi?t ?? bên ngoài ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? bên trong sao cho phù h?p v?i nhi?t ?? bên ngoài m?t cách t? t? t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i s? d?ng, tránh hi?n t??ng s?c nhi?t do s? thay ??i ??t ng?t c?a nhi?t ?? chênh l?ch.

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Th?i gian nên v? sinh máy l?nh sau th?i gian dài s? d?ng :
Th?i gian V? sinh máy l?nh ph? thu?c r?t nhi?u y?u t? nh?:
Th?i gian s? d?ng máy l?nh h?ng ngày n?u nh? máy l?nh công ty ch?y 24/24 thì yêu c?u v? sinh 3-4 tháng/l?n, máy l?nh gia ?ình s? d?ng ít h?n có th? v? sinh t? 6-7 tháng/l?n
M?t y?u t? quan tr?ng khác ?ó là môi tr??ng xung quanh, n?u máy l?nh ho?t ??ng d??i môi tr??ng nhi?u b?i b?n thì c?n v? sinh b?o d??ng máy l?nh th??ng xuyên h?n.
Thêm m?t v?n ?? n?a, ?ó là máy l?nh quý khách s? d?ng cho m?c ?ích gì, máy l?nh dùng cho xí nghi?p, khách s?n, quán cafe, nhà hàng…
Nh?ng l?i ích thi?t th?c t? vi?c v? sinh máy l?nh multi Daikin và các dàn l?nh
B?o v? s?c kh?e gia ?ình: ?ó là l?i ích ??u tiên và cao nh?t. Máy l?nh hi?n nay ???c ví nh? m?t lá ph?i trong c?n nhà c?a b?n, nó cung c?p d??ng khí, l?c b?i b?n, ?i?u hòa nhi?t ??…
Ti?t ki?m ?i?n: vi?c có quá nhi?u b?i b?n bám trên dàn l?nh c?a máy l?nh khi?n cho nó ch?m cung c?p h?i l?nh cho c?n phòng, khi?n máy l?nh ho?t ??ng nhi?u h?n.
Phòng tránh nh?ng h? h?ng: Quá nhi?u b?i ? dàn nóng khi?n cho máy l?nh không th? gi?i nhi?t, ?ó là nguyên nhân hàng ??u khi?n máy l?nh ch?y t? ??ng ng?t và h? h?ng block. Ngoài ra, trong quy trình b?o d??ng máy l?nh có ki?m tra ho?t ??ng c?a toàn b? máy l?nh, nhân viên b?o trì s? kh?c ph?c ngay các s? c? dù là nh? nh?t cho quý khách.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.