VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-30-2017, 02:31 AM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
v?n phòng bán vé máy bay ?i toronto canada

Canada là m?t qu?c gia n?m ? B?c M?, x? s? này có di?n tích r?ng l?n th? nhì trên th? gi?i. Vì th?, du khách ??t mua vé máy bay ?i Canada giá r? du l?ch giá r? s? có nhi?u c? h?i khám phá ??n 7 vùng ??t v?i 7 màu s?c khác nhau. V?i vô vàn c?nh quan m? mi?u tr?i dài theo chi?u d?c c?a ??t n??c, chuy?n ?i Canada c?a b?n ch?c ch?n s? không có ch? cho s? nhàm chán và t? nh?t.

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t c? h?i du l?ch h?p d?n, hãy suy ngh? v? hành trình Vietnam – Canada ???c cung c?p b?i Korean Air. ??ng ng?n ng?i vì chuy?n th??ng ngo?n và tr?i nghi?m v??ng qu?c này và ch?c ch?n s? là m?t trong nh?ng chuy?n ?i ?? ??i cho m?i tín ?? du l?ch!


Giá vé máy bay ?i Canada ?ã bao g?m thu? và ph? phí.
Giá vé khác nhau, tùy vào th?i ?i?m ??t vé.
C?t cánh và h? cánh theo gi? ??a ph??ng.
Liên h? ??i lý bán vé máy bay Eva Air t?i Vi?t Nam – Vietnam Booking.
Xem thêm: T? tphcm ?i Toronto Canada bao nhiêu ti?n

Th?i ?i?m lý t??ng nh?t ?? mua vé máy bay ?i Canada

Th?i ti?t c?a Canada mang nhi?u ??c tr?ng c?a d?ng khí h?u ôn ??i. Theo ?ó, m?t n?m s? ???c chia làm hai mùa chính, bao g?m m?t mùa ?ông se l?nh và m?t mùa hè mát m?. Vì v?y, ??t n??c này là n?i lý t??ng ?? du khách vi?ng th?m vào b?t c? lúc nào. ??c bi?t, V?y ??t mua vé máy bay ?i Canada bao nhiêu ti?n? vào mùa ?ông, quý v? s? ???c chiêm ng??ng khung c?nh tuy?t r?i lãng m?n và ???c áp d?ng nhi?u gói d?ch v? hay ch??ng trình khuy?n m?i t? ??a ph??ng.

?i?m du l?ch lý t??ng t?i Canada

Canada là n?i s? h?u nhi?u danh lam th?ng c?nh xinh ??p. Theo ?ó, trong m?i t?nh thành c?a x? s? này, du khách ??u có th? d? dàng tìm th?y nhi?u ?i?m du l?ch lý thú. Thêm vào ?ó, m?i ??a ph??ng c?ng s? có nh?ng s? ki?n l? h?i theo mùa và các trò gi?i trí ban ?êm thú v? riêng…

Vancouver là m?t trong nh?ng thành ph? du l?ch n?i ti?ng nh?t c?a Canada. ?ô th? này ???c m?nh danh là "hòn ng?c Thái Bình D??ng", n?i ch?c ch?n s? mang ??n cho du khách nh?ng tr?i nghi?m vô cùng tuy?t v?i. T?i ?ây, b?n có th? ?i d?o ng?m c?nh trong v??n hoa thành ph? – Công viên n? hoàng Elizabeth và l?n l??t vi?ng th?m nh?ng n?i tr? danh khác nh?: cung ?i?n Canada, công viên Stanley Park, qu?n Gastown, ph? ng??i Hoa – China Town… Thêm vào ?ó, khi ??n v?i Vancouver, b?n s? có c? h?i tr?i nghi?m c?m giác có m?t không hai nh? khi ???c ??ng trên chi?c c?u chi?c c?u treo c?, cao và dài nh?t th? gi?i – Capilano Suspension Bridge ho?c th??ng th?c nh?ng làn không khí thanh mát trong r?ng nguyên sinh ho?c trang tr?i Salmon Hatchery.

T? Vancouver, ch? v?i m?t chuy?n trung chuy?n ng?n b?ng phà, du khách ?ã có th? có m?t t?i ?ô th? Victoria. ?ây là thành ph? c? kính v?i vô vàn nh?ng ?i?m tham quan và ch?p hình l?u ni?m ch?t l?, ?i?n hình là c?ng Inner, v??n hoa Butchart Garden, tòa nhà qu?c h?i, b?o tàng sáp, ph? Trung Qu?c, b?o tàng sáp và v?nh Oak…

Nói ??n nh?ng vùng ??t sôi ??ng và hi?n ??i nh?t Canada, chúng ta không th? b? qua cái tên Toronto. Hãy m?t l?n ??t chân ??n ?ây ?? ng?m nhìn m?t trong top 10 kinh ?ô ph?n hoa nh?t th? gi?i. Qua m?t quá trình phát tri?n lâu dài, thành ph? này ?ã tr?i qua vô s? l?n thay da ??i th?t ?? có ???c dáng v? l?p lánh nh? hi?n t?i. M?t khác, Toronto c?ng là n?i s? h?u nhi?u danh lam th?ng c?nh và di tích l?ch s? giá tr? nh?: Qu?ng tr??ng thành ph? v?i tu?i ??i nhi?u h?n 1 th? k?; Tháp CN – tòa tháp có ?? cao ngo?n m?c 553 mét; ngôi tr??ng ??i h?c Toronto – cái nôi c?a 9 thiên tài Nobel, B?o tàng hoàng gia Ontario, b?n c?ng Queen's Quay Harbourfront n?i ti?ng…

Ngoài các thành ph? l?n, Canada còn có nh?ng vùng quê t??i ??p g?n li?n v?i các trò gi?i trí ngoài tr?i r?t ???c yêu thích nh? tr??t tuy?t, ??p xe, ?i b? vi?t dã, d?ng l?u c?m tr?i, ?i thuy?n bu?m… Theo ?ó, m?t s? ??a danh h?p d?n ? Canada mà b?n có th? ngh? t?i thêm là kênh ?ào Rideau, thác Niagara, công viên qu?c gia Jasper- Alberta, khu du l?ch Quebéc…

Khám phá ?m th?c Canada

So v?i các n??c châu Á, ?m th?c Cannada có th? không ?a d?ng b?ng. Tuy nhiên, b?t c? mòn ?n nào có ngu?n g?c t? x? s? này ??u vô cùng ??c ?áo và mang theo nét ??c tr?ng riêng. Vì v?y, các th?c khách qu?c t? th??ng có chung ?ánh giá r?ng ?ây là m?t n?n ?m th?c “ít mà ch?t”. Vì th?, du khách hãy t?n d?ng c? h?i ??t mua vé máy bay ?i Canada ?? th? qua các món ?n tr? danh c?a b?n ??a nh?: ?c vòi voi, tôm hùm, siro lá phong, r??u vang ?á và d?u h?t c?i…

Ngoài ra, quý v? c?ng không c?n ph?i mang theo nhi?u th?c ?n d? phòng vì các món ?n ? ?ây r?t d? ?n và t??ng ??i phù h?p v?i kh?u v? c?a ng??i Vi?t. Thêm vào ?ó, Canada c?ng là n?i s? h?u không ít các nhà hàng Pháp, Nh?t, Trung Qu?c, Hàn và c? Vi?t Nam ?? du khách tha h? khám phá.

V?n phòng Eva Air chi nhánh t?i Vi?t Nam
??a ch?: 173 Nguy?n Th? Minh Khai, F.Ph?m Ng? Lão,Qu?n 1,Tp.hcm
T?ng ?ài t? v?n tr?c ti?p: 08.3925.6479
Reply With Quote

  #2  
Old 06-06-2018, 05:46 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 235
Re: v?n phòng bán vé máy bay ?i toronto canada

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.