VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-09-2019, 04:49 AM
tienlich tienlich is offline
Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 3
?u ?i?m B?p t? Chefs cho gia ?ình m?i

Ch?n B?p t? Chefs cho gia ?ình
H?u h?t các model b?p t? c?a Chefs hi?n nay ??u ?ánh r?t trúng tâm lý và kh? n?ng tài chính c?a ng??i dùng trong n??c. C? th? b?ng vi?c s?n xu?t các model b?p t? dàn tr?i t? th?p ??n cao, trong ?ó các dòng cao nh?t c?ng ch? t?m giá trên d??i 20 tri?u. Vi?c phù h?p v? kh? n?ng tài chính k?t h?p v?i nhi?u ?u ?i?m t?t ?ã mang l?i ít nhi?u ti?ng t?m cho b?p t? Chefs. D??i ?ây Siêu th? B?p Thái S?n ?i?m l?i m?t vài ?u ?i?m n?i tr?i c?a b?p t? Chefs cao c?p:
- Là th??ng hi?u c?a hãng b?p t? Vi?t Nam song Chefs v?n có nh?ng s?n ph?m nh?p kh?u nguyên chi?c t? tây Ban Nha ho?c ??c nh? vào hình th?c kinh doanh liên k?t OEM.
- Các s?n ph?m b?p t? ?a d?ng c? v? m?u mã, s? l??ng vùng n?u, giá thành.
- B?ng ?i?u khi?n d? dàng s? d?ng, k? c? v?i ng??i cao tu?i.
- B?p s? d?ng m?t kính Schott Ceran và linh ki?n E.G.O không kém gì các m?u b?p ngo?i th?t s? nh? Bosch, Fagor....
- Tích h?p công ngh? ti?t ki?m ?i?n Inverter vào m?t s? model b?p ch? ??o. ?i?u này ?ã t?o thành ?i?m nh?n, thuy?t ph?c l??ng khách hàng l?n.
- Áp d?ng nh?ng công ngh?, tính n?ng n?i tr?i nh?: Booster, gi? ?m, khóa an toàn v?i tr? nh?, h?n gi?, t? ??ng nh?n b? n?i b?p t?, c?nh báo nhi?t d?...
- D?ch v? h?u mãi c?a Chefs ???c ?ánh giá là chuyên nghi?p nh?: ??i tr? s?n ph?m trong 7 ngày, b?o hành 03 n?m t?i nhà khách hàng, b?o trì m?i 6 tháng qua tem ?i?n t?, b?o hi?m cho ng??i dùng b?p t?, b?o d??ng ??nh k?...


B?p t? Chefs EH-DIH888 ?ng d?ng công ngh? Inverter ti?t ki?m ?i?n

B?p t? Chefs ??t s?n xu?t ???c nhi?t ??i hóa ?? phù h?p v?i khí h?u nóng ?m ? Vi?t Nam, do v?y b?p s? dùng t??ng ??i b?n. ?ây ???c coi là thành qu? vô cùng l?n trong quá trình nghiên c?u, ?em ??n nh?ng dòng s?n ph?m nh?p kh?u phù h?p cho ng??i tiêu dùng Vi?t.

Ngu?n: Siêu th? B?p Thái S?n
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.