VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-14-2019, 11:06 PM
nguyenminh1502 nguyenminh1502 is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 11
T?i b?n nên mua t??ng ph?t?

Có ngu?n g?c t? ti?u l?c ??a ?n ?? vào th? k? 5 và 6 tr??c Công nguyên b?i Ph?t Gautam , Ph?t giáo lan r?ng kh?p châu Á và là m?t tôn giáo th?ng tr? ? các qu?c gia nh? Nh?t B?n, Thái Lan, Mi?n ?i?n, Campuchia, Nepal, Sri Lanka và Tây T?ng . Các l?i d?y c?a ??c Ph?t ?ã tr? nên ph? bi?n r?ng rãi do toàn c?u hóa làm cho nó m?t trong nh?ng tôn giáo l?n trên th? gi?i. S? ph? bi?n c?a Ph?t giáo là m?t trong nh?ng lý do cho nhi?u truy v?n và s? tò mò liên quan ??n ??c Ph?t. M?t trong nh?ng truy v?n th??ng g?p nh?t là v? t??ng Ph?t. ?i?u này là do không ph?i t?t c? các b?c t??ng Ph?t ??u gi?ng nhau; các b?c t??ng Ph?t khác nhau có hình d?ng, kích c? khác nhau, c? ch? ho?c bi?u t??ng khác nhau và phong cách trình bày . Nh?ng bi?n th? này không ch? vì m?c ?ích trang trí mà chúng còn có ý ngh?a và ngu?n g?c nh?t ??nh theo l?i d?y c?a ??c Ph?t.

T?i b?n nên mua t??ng ph?t?
Các b?c t??ng Ph?t composite ho?c hình ?nh Ph?t không ch? là bi?u t??ng ho?c mô t? v?t lý v? cách ??c Ph?t th? ch?t mà còn là bi?u t??ng c?a giáo lý , tài s?n, s? bình an n?i tâm và y?u t? thúc ??y c?a m?i con ng??i. Ng??i ta tin vào th? gi?i Ph?t giáo r?ng t?ng kinh ho?c c?u nguy?n tr??c t??ng ph?t mang ??n cho ng??i ta m?t s? th?a mãn bên trong nào ?ó mang l?i s? bình an cho tâm trí, trái tim và tâm h?n. Vì Ph?t không ch? là m?t cái tên mà còn là m?t danh hi?u, các b?c t??ng Ph?t ??i di?n cho cách ng??i ta có th? ??t ???c s? hi?u bi?t ??y ?? v? cu?c s?ng theo cách sâu s?c nh?t có th?.
M?t b?c t??ng Ph?t kích ho?t và nh?c nh? m?t trong nh?ng l?i th? c?a mình ?? b?o v? tâm linh c?ng nh? th?c hành thi?n ??nh c?a mình . ??ng th?i, các b?c t??ng Ph?t thanh l?c tâm trí, xây d?ng s? thanh th?n trong chính mình và thúc ??y ?? v??t qua nh?ng c?m xúc tiêu c?c c?a s? s? hãi, tham lam, ghen t? và thù h?n, t? ?ó nâng cao tâm trí và t?p trung s? chú ý vào th?c t? c?a th? gi?i v?t ch?t. Nh?ng ng??i theo Ph?t giáo có ni?m tin mãnh li?t v? m?t b?c t??ng Ph?t là ngu?n quan tr?ng nh?t ?? truy?n ??t k? lu?t t? giác và s? an tâm. T??ng t? nh? v?y, ng??i ta tin r?ng có m?t b?c t??ng Ph?t trong và xung quanh ngôi nhà giúp m?t ng??i ??a ra k?t qu? t?t nh?t có th? v? hành trình tâm linh c?ng nh? hào quang tích c?c gi?a nh?ng ng??i xung quanh b?c t??ng.

Xem chi ti?t: http://tuongphatcomposite.vn/san-pha...n-am-1560.html

Ch?n mua t??ng ph?t cho thi?n
T??ng ph?t c?ng mô ph?ng không khí ??ng l?c gi?a nh?ng ng??i say mê thi?n ??nh . Nhi?u ng??i r?t ?am mê thi?n ??nh ???c bi?t là ?ã s? h?u ít nh?t m?t b?c t??ng Ph?t khi h? tìm ??n ??c Ph?t nh? ngu?n c?m h?ng ?? theo ?u?i m?c tiêu thi?n ??nh c?a h?. Ng??i ta tin r?ng các b?c t??ng Ph?t giúp ng??i ta t?p trung vào thi?n ??nh, cu?i cùng giúp ng??i ?ó ??t ???c nh?ng ??nh cao c?a thi?n ??nh khi chính ??c Ph?t ??t ???c giác ng? b?ng cách th?c hành thi?n ??nh.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.