VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-10-2019, 11:58 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Máy l?nh t? ??ng LG v?i công ngh? m?i c?a Hàn - giá c?c r? cho khách t?nh l?

Có th? nói, vi?c ch?n máy l?nh cho không gian không ph?i ch? ngày 1, ngày 2 là ch?n ???c; không ph?i ch? c?n nghe hay ??c nh?ng l?i qu?ng cáo ngon ng?t là click chu?t mua ngay; c?ng ch?ng ph?i c? tùy ti?n mua, tùy ti?n l?a ch?n c?n bi?t có phù h?p hay không, có c?n thi?t hay không? Th?t s? mà nói, m?t b? máy l?nh nhi?u khi còn khi?n cho ng??i ta ??n ?o, suy ?i tính l?i c? tr?m l?n m?i v?a ý ???c.

V?i dòng máy l?nh ?áp ?ng m?i yêu c?u v? ch?c n?ng cho ??n công su?t và ch? ?? làm l?nh cho ??n ch? ?? b?o hành thì máy l?nh t? ??ng LG là dòng luôn ???c tuyên phong ?i ??u trong các dòng máy l?nh.

V? kh? n?ng làm mát: máy l?nh t? ??ng LG inverter có dãy công su?t 2.5hp / 3hp / 5hp / 10hp v?i công su?t l?n th??ng dành cho m?t kho?ng không gian b? và nhi?u ng??i qua l?i c?n ??n vi?c làm mát nhanh chóng.https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Kh? n?ng ??a gió xa lên ??n 20 mét trong khi các th??ng hi?u khác ch? ho?t ??ng trong ph?m vi 10 mét tr? l?i ?ã khi?n cho không gian ???c h??ng m?t làn gió trong lành h?n, thoáng ?ãng h?n mà không lo s? s? b? ng?p ho?c khó th?. H?n n?a, xu?t phát ?i?m c?a máy l?nh t? ??ng 10hp này là Hàn Qu?c, cho nên b?n không c?n ph?i lo làn gió c?a nó gay g?t mà ng??c l?i r?t nh? nhàng ??y.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG s? h?u 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Tóm l?i n?u mu?n l?a ch?n máy l?nh ?? l?p ??t cho không gian l?n nh? nhà x??ng , tòa nhà hay v?n phòng , h?i tr??ng , nhà ?n , … thì máy l?nh t? ??ng LG – may lanh tu dung lg là dòng máy l?nh thích h?p nh?t cho nh?ng n?i có di?n tích nh? trên.

N?u còn th?c m?c hay v?n còn phân vân khi ??c xong bài vi?t này – hãy g?i tr?c ti?p ??n 028 6250 2616 ?? ???c chúng tôi t? v?n tr?c ti?p mà không m?t phí nào nhé.

Máy l?nh t? ??ng LG Inverter ???c ra ??i ? m?t ??t n??c yêu cái ??p ??n gi?n nh?ng ??y tráng l?, vì th? mà nét ??p c?a nó càng ???c ?ánh giá cao h?n so v?i nh?ng thi?t k? c?a các th??ng hi?u khác.Tham kh?o b?ng giá cho dòng máy l?nh t? ??ng LG t?i ?ây :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

?i?m n?i b?c c?a máy lanh t? ??ng lg – may lanh tu dung lg mà nhi?u ng??i b? thu hút :
1. LG – m?t th??ng hi?u n?i ti?ng c?a Hàn Qu?c, ra ??i vào n?m 1947, và tính ??n nay ?ã g?n 70 n?m tu?i, tu?i c?a s? tr??ng t?n và phát tri?n th?t s?.

2. Th? m?nh v? s? nh? nhàng, tinh t? chu?n Á ?ông chính là “l?c hút” m?nh m? nh?t, mang v? cho LG nh?ng c? h?i kh?ng ??nh mình.

3. Máy l?nh t? ??ng 10hp LG Inverter ch? có duy nh?t m?t dòng Inverter, h?n th? n?a, giá c? l?i ph?i ch?ng và “m?m” nh?t trên th? tr??ng. ?ây chính là m?t thành công c?a LG mà

4. LG không ph?i là m?t t?p ?oàn chuyên v? s?n xu?t ?i?u hòa không khí tuy nhiên nh?ng thành t?u mà nó mang l?i to l?n và kh?ng ??nh v? th? LG ngày m?t v?ng ch?c h?n.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.