VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-12-2019, 10:58 PM
kiwi6868 kiwi6868 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2016
Posts: 2
Ph? ki?n c?a kính c??ng l?c t?i Quy Nh?n P15

Ph? ki?n kính c??ng l?c và c?a kính c??ng l?c bao g?m các v?t t? nh? B?n l?, khoá, ray tr??t, gio?ng…. .Trong bài vi?t sau ?ây, chúng tôi s? gi?i thi?u c?t y?u v? ph? ki?n c?a kính c??ng l?c t?i Quy Nh?n.

>>> XEM THÊM:nhôm h? vi?t pháp
Giá ph? ki?n c?a kính c??ng l?c t?i Quy Nh?n
D??i ?ây là chi ti?t ph? ki?n c?a kính c??ng l?c t?i Quy Nh?n g?m B?n l? sàn, K?p kính, Tay n?m c?a kính, Ty ch?, ??u k?p cho c?a kính m? quay.
??nh ngh?a kích c??ng l?c khách hàng c?ng v?i th? tham kh?o dòng giá ph? ki?n và giá kính c??ng l?c chung c?a trong các b?ng sau ?ây:
 • Kính ???c gia nhi?t ??n ng??ng 600 – 700 ?? C, r?i ???c khi?n ngu?i d?n b?ng t??ng ??i khí mát (t?c ?? ngu?i nhanh h?n ph?n l?n so mang bình th??ng). Tr?t t? nung – phun mát này nâng cao ?ng su?t b? m?t kính.
 • ví nh? so sánh có kính th??ng, thì kính c??ng l?c s? h?u ?? c?ng g?p 5 l?n và ch?u ???c s?c nén lên ??n 10.000 psi.
 • tuy nhiên, thêm 1 ?i?m c?ng c?a chi?c kính này là kính v? v?c v?n nh? h?n ch? nghiêm tr?ng t?i ?a cho ng??i ??ng c?nh c?a, v?n kính nh? k?t dính, ch? không nh? kính th??ng b? m?ng kính s?c nh?n, to hay nh? c?a bình th??ng lúc sâp s? ?è n?ng lên thân th?.
 • Kính còn có th? ch?ng nhi?t, ch?ng x??c và khó bám m?. Nh? các tính n?ng v??t tr?i t??ng t? mà kính c??ng l?c là s? ?u tiên hàng ??u lúc nói ??n s? an toàn lúc tiêu dùng.
 • Ch?u ???c l?c ??p m?nh, s? h?u th? c?m chày ??p kính dày trên 12mm mà g?n nh? không b? b?.
 • T?m kính dày 6mm ?ã mang th? ch?u ???c tr?ng l??ng kho?ng 130 kg (hai ng??i ??ng lên trên).
Phân lo?i ?? dày kính c??ng l?c: Th??ng hay dùng chi?c kính 5mm – 8mm – 10mm – 12mm -15mm -19mm,… .
?ng d?ng kính c??ng l?c: C?a kính c??ng l?c – Vách kính c??ng l?c – Phòng t?m kính c??ng l?c ho?c ?ng d?ng trong trang trí n?i ngo?i th?t t?i nh?ng Công trình.
Chi ti?t ph? ki?n c?a kính c??ng l?c
nh?ng dòng ph? ki?n c?a kính c??ng l?c c?a Adoor d??i ?ây bao g?m ph? ki?n c?a m? quay (c?a kính thu? l?c) và c?a kính m? tr??t
 • B?n l? sàn: B?n l? ???c l?p vào m?t d??i kính và sàn nhà, ?? tr?ng l??ng c?a và khi?n cho tr? ?óng/m? c?a kính c??ng l?c m? quay
 • các chi?c k?p góc: ?ính vào m?t kính – t??ng ?? m?t m?c .
 • Ray c?a kính c??ng l?c m? lùa: L?p ??t ? phía trên t??ng, cùng v?i bánh xe lùa h? tr? c?a kính lùa v?n ??ng theo ph??ng ngang
 • Tay n?m c?a: h? tr? l?c kép/??y c?a

t?i sao nên ch?n tìm ph? kiên c?a kính c??ng l?c t?i Quy Nh?n c?a Adoorvietnam
 • ??m b?o ph? ki?n c?a kính c??ng l?c Quy Nh?n x?n , có h? s? tìm bán, công nh?n rõ ràng
 • Là t? ch?c s?n xu?t s?n ph?m ph? bi?n n?m nên Adoor có ???c giá ph? ki?n kính c??ng l?c th?p nh?t trên th? ph?n
 • h? tr? giao hàng t?n n?i, b?o ??m nguyên v?n , ko l?i, v?n ?? gì trong th?i k? chuyên ch?
 • B?o hành ph? ki?n t? m?t – 3 n?m, cam k?t ??i m?i ngay cho quý khách n?u nh? có v?n ?? k? thu?t, trong kho?ng nhà s?n xu?t .
nh?ng ?i?m hay c?a c?a kính c??ng l?c thì không c?n ph?i tranh bi?n ?a d?ng, nh?ng ?? ??m b?o thi công c?a kính c?ng nh? lúc tiêu dùng , c?a kính c??ng l?c ??t ???c công n?ng t?i ?u và an toàn nh?t, thì C? nhà c?ng nên Tìm hi?u và tuy?n l?a nh?ng m?u ph? ki?n ch?t l??ng cao, phù h?p mang chi?c c?a c?a mình.

mang gi?i và là doanh nghi?p cung ?ng nh?ng chi?c ph? ki?n c?a kính c??ng l?c Quy Nh?n và nh?ng thành th? khác, Adoor t? hào là nhà s?n xu?t, b? ngoài c?a kính c??ng l?c và các ph? ki?n x?n, cao c?p c?a nh?ng nhãn hi?u n?c ti?ng trên th? tr??ng.
Quote:
>>> ??NG B? L? B?ng báo giá & Thi công c?a kính c??ng l?c t?i Quy Nh?n
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.