VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-16-2019, 11:39 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Giá r? , giá t?t nh?t cho máy l?nh multi Daikin - dòng 1 c?c nóng nhi?u c?c l?nh

?i?u hòa multi daikin – máy l?nh multi Daikin có c?u trúc dàn nóng ?i?u khi?n ???c nhi?u dàn l?nh, th? nh?ng l?i r?t phù h?p khi ? phân vùng c?a dòng ?i?u hòa daikin giá r?, so v?i các dòng ?i?u hòa treo t??ng 1 dàn l?nh và m?t dàn nóng khác thì ?i?u hòa multi có ?u ?i?m là m?t dàn nóng k?t n?i ???c v?i 2 ho?c 5 dàn l?nh, t?n d?ng ???c t?i ?a không gian ban công khi?n ngôi nhà tr? nên thoáng ?ãng và th?m m? h?n. Ch? ?? v?n hành êm ái ?i kèm v?i thi?t k? nh? g?n và hi?n ??i.

?i?u hòa Daikin - máy l?nh multi Daikin - may lanh multi daikin - dòng máy l?nh 1 dàn nóng nhi?u dàn l?nh - máy l?nh 1 m? b?ng nhi?u con - có r?t nhi?u ki?u dáng, phù h?p v?i m?i không gian nh?: ?i?u hòa treo t??ng, ?i?u hòa âm tr?n n?i ?ng gió, ?i?u hòa cassette âm tr?n b?n h??ng th?i nh? g?n,... Thích h?p dàn nóng nh? g?n, gi?m b?t c?n tr? và ?? x? khi?n cho không gian bên ngoài thoáng h?n, nh?ng v?n không làm gi?m ch?t l??ng c?a s?n ph?m.?u ?i?m khi l?p ??t máy l?nh multi Daikin :

· Gi?m thi?u chi phí r?t nhi?u do ch? có 1 dàn nóng b?n s? ti?t ki?m ???c khá nhi?u chi phí ph? ki?n nh? dây ?i?n giá ?? và quan tr?ng nh?t là di?n tích.

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

· Chi phí ?i?n n?ng th?p, v?i vi?c s? d?ng h? th?ng ?i?u hòa Multi, vào ban ?êm do không s? d?ng ?i?u hòa t?i phòng khách nên dàn nóng có th? t?p trung công su?t làm mát các phòng ng?, giúp các phòng này l?nh nhanh h?n và sâu h?n. Ng??c l?i khi m?i ng??i ? phòng sinh ho?t chung, dàn nóng s? t?p trung công su?t vào ?? làm mát phòng này, nh? s? d?ng h? s? làm l?nh không ??ng th?i này, ?i?u hòa nhi?t ?? Multi có th? ti?t ki?m t?i 30% ?i?n n?ng.

· Ngoài ra, nh?ng tính n?ng m?i ? ?i?u hòa thông th??ng nh? s? d?ng công ngh? Inverter ti?t ki?m 40-50% l??ng ?i?n tiêu th?, ch?c n?ng Ion, l?c không khí, b?i… ??u ???c gi? nguyên trong h? th?ng ?i?u hòa Multi.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...ter-r410a.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.comhttp://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Dòng máy l?nh multi Daikin công ngh? Inverter có th? c?m nh?n ???c s? thay ??i c?a nhi?t ?? bên ngoài ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? bên trong sao cho phù h?p v?i nhi?t ?? bên ngoài m?t cách t? t? t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i s? d?ng, tránh hi?n t??ng s?c nhi?t do s? thay ??i ??t ng?t c?a nhi?t ?? chênh l?ch.

Intelligent eye v?n hành hi?u qu?, ti?t ki?m n?ng l??ng.
Intelligent eye là m?t c?m bi?n h?ng ngo?i có kh? n?ng dò tìm chuy?n ??ng trong phòng.

?u ?i?m: Phù h?p v?i h?u h?t các c?n h? chung c?, nhà hàng và v?n phòng v?a và nh?. Ti?t ki?m không gian, do ch? c?n l?p ??t 1 dàn nóng, và ??m b?o không gian n?i th?t ?a d?ng c?a c?n phòng. Giá thành sàn ph?m khá r?, chi phí l?p ??t th?p.

Khi không có chuy?n ??ng, c?m bi?n này s? t? ??ng ?i?u ch?nh nhi?t ?? b?ng cách t?ng ho?c gi?m 2 ?? C giúp ti?t ki?m 20% n?ng l??ng ??i v?i ch? ?? làm l?nh và 30% ??i v?i ch? ?? s??i. Khi quay tr? l?i phòng máy s? t? ??ng tr? l?i ho?t ??ng ? m?c nhi?t ?? cài ??t ban ??u.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:46 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.