VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-19-2019, 02:28 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Giá r? h?n ??i lý khác t?n 1 tri?u cho máy l?nh t? ??ng LG ( ?i?u hòa cây )

Nhà x??ng là m?t khu v?c r?t l?n, di?n tích th??ng lên ??n c? tr?m nghìn ha, vì v?y mà khi ch?n thi?t b? làm mát c?ng ph?i vô cùng c?n th?n vì nó ?nh h??ng ??n c? m?t dây chuy?n s?n xu?t và ho?t ??ng c?a nhà x??ng v? sau.
Nhà x??ng là m?t khu v?c r?t l?n, di?n tích th??ng lên ??n c? tr?m nghìn ha, vì v?y mà khi ch?n thi?t b? làm mát c?ng ph?i vô cùng c?n th?n vì nó ?nh h??ng ??n c? m?t dây chuy?n s?n xu?t và ho?t ??ng c?a nhà x??ng v? sau.

Máy l?nh t? ??ng 10hp thu?c dòng máy l?nh ??t sàn th?i tr?c ti?p, cho nên hi?u qu? làm mát c?a nó là r?t nhanh so v?i các lo?i máy l?nh khác.

Hình ?nh th?c t? dàn nóng và dàn l?nh máy l?nh t? ??ng 10hphttps://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

Ch?a k? ??n, thi?t k? “hoành tráng” v?i các cánh ??o gió c?ng v?i s?c m?nh “kh?ng khi?p” trong vi?c làm mát ?ã khi?n cho máy l?nh t? ??ng LG 10hp x?ng ?áng là “anh hùng” trong làng làm mát cho nhà x??ng.

Máy l?nh t? ??ng LG 10hp thu?c dòng máy l?nh công nghi?p (Packaged), ngay t? khi ra ??i, nó ?ã ???c ??nh s?n là “ng??i hùng” c?a nhà x??ng. Chính vì th?, b? ?ôi này d??ng nh? là hoàn h?o nh?t cho nh?ng s?n ph?m thành công v? sau.

Máy l?nh t? ??ng LG 10hp và nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i.

Máy l?nh t? ??ng LG 10hp ra ??i mang trong mình nh?ng th? m?nh phù h?p v?i nhà x??ng:

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Th?i l?u l??ng gió ??i l?u m?nh h?n nhi?u l?n so bì cùng các lo?i máy treo t??ng cùng công su?t ?? ch?c ch?n r?ng b?o ph? ???c toàn b? không gian.
K?t c?u bên trong dàn l?nh c?a máy l?nh t? ??ng LG ???c thi?t k? qu?t th?i có kích th??ng l?n h?n so v?i các lo?i máy l?nh bình th??ng.
L?i th? c?a máy l?nh t? ??ng LG – may lanh tu dung lg còn ???c th? hi?n qua ?? b?n khi ch?y v?i c?u t?o l?c máy ???c dùng là lo?i l?c piston nên có tính ?n ??nh và b?n lâu h?n.
Máy l?nh t? ??ng 10hp còn ??a ??n cho ng??i dùng c?m giác yên tâm b?i chúng ít khi b? h? l?t v?t và d? dàng trong vi?c v? sinh và b?o trì máy.
?âu là th??ng hi?u cung c?p máy l?nh t? ??ng 10hp hi?n có trên th? tr??ng?

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

H?i Long Vân xin cung c?p m?t s? th??ng hi?u có s?n máy l?nh t? ??ng 10hp trên th? tr??ng và ?i?m s? m?t vài nét ??c tr?ng ?? các b?n có th? tham kh?o.
T?c ?? làm l?nh nhanh nh?t trong các dòng máy l?nh t? ??ng, nhanh chóng mang ??n m?t không gian mát m? cho ng??i dùng.
Giá c? m?m do ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam, tuy nhiên, ch?t l??ng l?i ???c ?ánh giá r?t cao.
Ti?t ki?m ?i?n n?ng hi?u qu? lên ??n 50%.
Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng1. Máy l?nh t? ??ng 10hp LG
Ti?t ki?m ?i?n n?ng ??n 40%.
Ch? ?? làm l?nh nhanh h?n 30%.
Gió l?nh th?i xa ??n 20 mét.
Giá tham kh?o: 69.500.000?.
https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html
Thi?t k? tinh t?, tao nhã mà ??ng c?p, sang tr?ng, là m?t v?t trang trí thu hút ánh nhìn ng??i ??i di?n.
Dòng máy l?nh t? ??ng LG s? d?ng công ngh? bi?n t?n thông minh, giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng t?i ?a cho hóa ??n ti?n ?i?n c?a b?n mà không gian v?n ???c làm l?nh m?t cách hi?u qu?.
??c bi?t, máy l?nh t? ??ng LG có ch? ?? th?i gió v??n xa ??n 20 mét. Trong khi các th??ng hi?u khác ch? gi?i h?n t? 10 mét tr? l?i mà thôi.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.